WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Isiine 2017

Ha maxeetiyan Naase 28⁠ppe Masqqala 24 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

Bantta Dosan Eeno Giidosona—Turkken

Turkken 2014n dumma zamachan sabbakida. Zamachan sabbakidoy aybissee? He zamachan oottiday oonee?

Tumu Duretettaa Koya

Nu aquwaa Yihoowaara dabbotanawu waata goˈettana danddayiyoo?

‘Yeekkiyaageetuura Yeekka’

Siiqiyo uri hayqqin kayyottiya uri waani minettana danddayii? Neeni a maaddanawu ay oottana danddayay?

‘Yihoowa Galata!’—Aybissi?

Mazamure 147y nuna Medhidaagaa nashshanaadaaninne galatanaadan denttettiyaa daro gaasota nuna hassayissees.

“Ne Halchchuwaa Ubbaa Polo”

Yelagati bantta deˈuwaa ay oottanaakko kuuyana bessees. Hegaadan qoppiyoogee yashshiyaabaa gidana danddayees; shin Yihooway a kaaletuwaa koyiyaageeta anjjees.

Ne Qofaa Naaganawu Olettiyo Olan Xooniyoogaa

Seexaana Dabloosi haˈˈi ‘saˈa ubbaa balettiyo’ gishshawu, asaa ‘qofaa jallissiyoogan’ ba qofaa poliis. I balettennaadan neeni waanada eqettana danddayay?

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Issi Kiristtaanee asi qohennaadan naagettanawu shugguxiyaa woy zayyiyaa son wottiyoogee bessiyaabee?