Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XANNAˈIYO HUUPHE YOHUWAA 5

Nuuni Nenaara Baana

Nuuni Nenaara Baana

“Xoossai inttenaara de7iyoogaa nuuni siyido gishshau, ane nuunikka nenaara boos.”—ZAK. 8:23.

MAZAMURE 26 Hegaa Tawu Oottideta

HA XINAATIYAN *

Hara dorssati (“tammu asati”) tiyettidaageetuura (‘Ayhuda bitaniyaara’) Yihoowawu issippe goynniyoogan bonchchettidosona (Mentto 1-2 xeella)

1. Yihooway nu wodiyan hananabaa ay yootidee?

YIHOOWAY nu wodiyaa xeelliyaagan kasetidi hagaadan giis: “He gallassatun dumma dumma qaalan haasayiya kawotettatu ubbaappe tammu asati yiidi, issi Aihuda bitaniyaa maayuwaa macaraa oiqqidi, ‘Xoossai inttenaara de7iyoogaa nuuni siyido gishshau, ane nuunikka nenaara boos.’” (Zak. 8:23) Hagan “Aihuda” geetettidaagee Xoossay geeshsha ayyaanan tiyidoogeeta qonccissiyaaba. Eti ‘Xoossaa Israaˈeelatakka’ geetettoosona. (Gal. 6:16, NW) “Tammu asati” saˈan merinawu deˈanawu hidootan naagiyaageeta qonccissoosona. Ha tiyettidaageetu citaa Yihooway anjjidoogaa eti eroosona, qassi etaara issippe awu goynniyoogaa bonchchobadan qoppoosona.

2. “Tammu asati” tiyettidaageetuura waanidi ‘biyoonaa’?

2 Saˈan ha wodiyan deˈiya * tiyettida ubbaa sunttaa erana xayikko, saˈan deˈanawu hidootiyaageeti waanidi ‘etaara baana’ danddayiyoonaa? Geeshsha Maxaafay “tammu asati” ‘issi Ayhuda bitaniyaa maayuwaa macaraa oyqqidi, “Xoossai inttenaara de7iyoogaa nuuni siyido gishshau, ane nuunikka nenaara boos” yaaganaagaa’ yootees. Geeshsha Maxaafaa xiqisee issi Ayhuda bitaniyaabaa yootees. SHin, ‘nenanne’ ‘inttena’ giya qofay issi asappe daruwaabaa yootees. Hegaa  giyoogee ha Ayhuda bitanee issi asa xalla gidennan, tiyettidaageetu citaa kumettaa qonccissees giyoogaa. Ayyaanan tiyettibeennaageeti tiyettidaageetuura issippe Yihoowawu oottoosona. Gidoppe attin, eti Yesuusi Kaalettiyaagaa gidiyoogaa eriyo gishshawu, tiyettidaageeta banttana kaalettiyaabadan xeellokkona.—Maa. 23:10.

3. Ha huuphe yohuwan woygiya oyshatu zaaruwaa beˈanee?

3 Tiyettida Kiristtaaneti Xoossaa asaa giddon ha wodiyankka deˈiyo gishshawu, issoti issoti hagaadan oychchana danddayoosona: (1) Tiyettidaageeti banttana waati xeellana koshshii? (2) Godaa Kahuwaa bonchchiyo wode oyttaa miyaageetanne woyniyaa uyiyaageeta nuuni waati xeellana koshshii? (3) Godaa Kahuwaa bonchchiyo wode oyttaa miyaageetunne woyniyaa uyiyaageetu qooday gujji gujjidi biyoogee nuna qofissana koshshii? Ha huuphe yohuwan ha oyshata zaaruwaa beˈana.

TIYETTIDAAGEETI BANTTANA WAATI XEELLANA KOSHSHII?

4. Koyro Qoronttoosa 11:27-29n deˈiya, tiyettidaageeti loytti qoppana koshshiyo akeekissoy aybee, qassi aybissi?

4 Tiyettidaageeti, 1 Qoronttoosa 11:27-29n deˈiya akeekissuwaa loytti qoppana  bessees. (Nabbaba.) Tiyettida issi uri Godaa Kahuwaa bonchchiyo wode ‘bessennan’ waatidi oyttaa maananne woyniyaa uyana danddayii? I Yihoowa higgiyawu azazettennan, oyttaa miyaabanne woyniyaa uyiyaaba gidikko, bessennabaa oottees. (Ibr. 6:4-6; 10:26-29) Tiyettidaageeti “Xoossai Kiristtoos Yesuusa baggaara bolla de7uwau xeesiyo woituwaa ekkanau” koyikko, eti ammanettidi deˈana bessiyoogaa akeekoosona.—Pili. 3:13-16.

5. Tiyettida Kiristtaaneti banttana waati xeellana koshshii?

5 Yihoowa ayyaanay A ashkkarati otorettanaadan gidennan, bantta huuphiyaa ziqqi oottanaadan maaddees. (Efi. 4:1-3; Qol. 3:10, 12) Yaatiyo gishshawu, tiyettidaageeti eti haratuppe aadhdhiyaabadan qoppokkona. Tiyettidaageeti Yihooway banttassi hara ba ashkkaratussi immiyoogaappe aadhdhiya geeshsha ayyaanaa immennaagaa eroosona. Eti Geeshsha Maxaafaa haratuugaappe aaruwan akeekoos giidi qoppokkona. Eti issi uri ayyaanan tiyettiis gi qoppidi, Godaa Kahuwaa bonchchiyo wode oyttaa maanaadaaninne woyniyaa uyanaadan mule yootokkona. Eti saluwaa biya asata dooriyaagee Yihoowa xalla gidiyoogaa banttana ziqqi oottidi ekkoosona.

6. Koyro Qoronttoosa 4:7, 8 maaran, tiyettida Kiristtaaneti waatana bessii?

6 Tiyettidaageeti saluwan deˈanawu doorettiyoogee gita maata gidikkokka, eti harati banttana dumma ogiyan xeellanaadan naagokkona. (Pili. 2:2, 3) Yihooway eta tiyidoogaa eti erikkonne, I hara uri hegaa erana mala oottenna. Hegaa gishshawu, tiyettida issi uri I tiyettidoogaa hara asi sohuwaara ammanana xayikko, garamettenna. Issi uri Xoossay bana dummabawu dooridoogaa yootiyo wode he ura nuuni eesuwan ammanenna mala Geeshsha Maxaafay yootiyoogaa I akeekees. (Ajj. 2:2) Tiyettida Kiristtaanee asay an xeelaa wottanaadan koyenna. Hegaa gishshawu, I asaara gayttiyo wode, I tiyettidoogaa asawu yootenna. Qassi I hegan haratu bolli ceeqettenna.—1 Qoronttoosa 4:7, 8 nabbaba.

7. Tiyettidaageeti oottennaadan naagettana bessiyoobay aybee, qassi aybissi?

7 Tiyettida Kiristtaaneti hara tiyettidaageetu cita xallaara wodiyaa aattana bessees giidi qoppokkona. Eti ayyaanan tiyettida giya harata koyidi eti tiyettidoogaa xeelliyaagan haasayanawu woy Geeshsha Maxaafaa citan xannaˈanawu malokkona. (Gal. 1:15-17) Tiyettidaageeti hegaadan oottikko, gubaaˈiyaa giddon issippetettay deˈenna. Eti Xoossaa asay sarotettaaninne issippetettan deˈanaadan oottiya, geeshsha ayyaanaa oosuwaappe dummatiyaabaa oottoosona.—Roo. 16:17, 18.

 TIYETTIDAAGEETA NUUNI WAATI XEELLANA KOSHSHII?

Nuuni tiyettidaageeta woy aawatettay deˈiyo harata hayttatida asadan xeellana koshshenna (Mentto 8 xeella) *

8. Neeni tiyettidaageeta xeelliyo hanotaara gayttidaagan naagettana bessiyoy aybissee? (Tohossa qofaa xeella.)

8 Tiyettida ishanttanne michchontta nuuni waati xeellana koshshii? Ayyanan tiyettidi Kiristtoosa isha gidida uraakka, likkiyaappe aattidi nashshiyoogee bala. (Maa. 23:8-12) Gubaaˈe cimata xeelliyaagan, Geeshsha Maxaafay nuuni ‘etaagaadan ammananaadan’ minttettees; shin nuuni ay asanne nuna kaalettiyaagaa ootti xeellennaadan zorees. (Ibr. 13:7) Geeshshaa Maxaafay “naa77u kushe bonchchuwaa ekkanau” bessiya amaridaageetubaa yootiyoogee tuma. SHin hegeeta bonchchana bessiyoy eti tiyettidaageeta gidiyo gishshataassa gidennan, eti “loitti heemmiya,” qassi “qaalaa yootiyoogaaninne tamaarissiyoogan” daafuriyaageeta gidiyo gishshataassa. (1 Xim. 5:17) Saluwaa hidootay deˈiyoogeeta nuuni likkiyaappe aattidi sabbikko, eti yeellatanaadan oottoos. * Qassi hegee eti seesanaadan oottana danddayees. (Roo. 12:3) Ayyanan tiyettidi Kiristtoosa isha gididaageetuppe issi uri wolqqaama moorobaa oottanaadan gaaso gidana danddayiya aybanne nuuppe ooninne oottana koyokko!—Luq. 17:2.

9. Tiyettida Kiristtaaneta bonchchiyoogaa waati bessana danddayiyoo?

9 Yihooway tiyidoogeeta bonchchiyoogaa waati bessana danddayiyoo? Eti tiyettidoogaa xeelliyaagan eta oychchokko. Hegee nuuni erana bessenna eta buzo allaalle. (1 Xim. 5:13; 2 Tas. 3:11) Ayyaanan tiyettida uraa aqo laggee, aaway woy aayyiyaa, woy hara dabboykka ayyaanan tiyettees giidi nuuni qoppana bessenna. Issi uri saluwaa biyo hidootay I bantta soo asaappe laattiyooba gidenna. Hegaa ayyo Xoossay immees. (1 Tas. 2:12) Harata qohana danddayiya oyshata oychchennaadankka nuuni naagettana bessees. Leemisuwawu, tiyettida ishaa machchiyo I baynnan sinttappe saˈan deˈanaagaa qoppiyo wode iyyo siyettiyaabaa nuuni oychchana koshshenna. ‘Paxa deˈiyaageetu ubbaa amuwaa’ Yihooway ooratta alamiyan alanaagaa nuuni ammanettana danddayoos.—Maz. 145:16.

10. Nuuni ‘harata sabbennan’ aggiyoogee nuna waatidi naagii?

10 Nuuni tiyettidaageeti haratuppe aadhdhoosona giidi qoppennan aggiyoogee, nuuni naagettanaadankka oottees. Waanidi? Tiyettida issoti issoti ammanettidaageeta gididi deˈennaagaa Geeshsha Maxaafay yootees. (Maa. 25:10-12; 2 PHe. 2:20, 21) Nuuni ‘harata sabbennaadan’ naagettikko, tiyettidaageeta woy loytti erettiyaageeta woy daro layttawu Yihoowayyo haggaazidaageeta mule kaallokko. (Yih. 16) Yaatikko, eti ammanettennaageeta gidiyo wode woy gubaaˈiyaa aggiyo wode, nuuni Yihoowawu ammanettiyoogaa woy ayyo haggaaziyoogaa aggokko.

OYTTAA MIYAANNE WOYNIYAA UYIYAAGEETU QOODAY GUJJIYOOGEE NUNA QOFISSANA KOSHSHII?

11. Godaa Kahuwaa bonchchiyo wode oyttaa miyaanne woyniyaa uyiya asaa qooday kaseegaappe waanidee?

11 Daro layttawu, Godaa Kahuwaa bonchchiyo wode oyttaa miyaanne woyniyaa uyiya asaa qooday guuxxi guuxxidi bees. SHin mata wodeppe haa simmin, eta qooday layttan layttan gujji gujjidi bees. Hegaabay nuna qofissana bessii? Bessenna. Hegee nuna qofissana bessennay aybissakko ane beˈoos.

12. Godaa Kahuwaa bonchchiyo wode oyttaa miyaanne woyniyaa uyiya asaa qooday nuna qofissana bessennay aybissee?

 12 “Godai baageeta erees.” (2 Xim. 2:19) Yihoowappe attin, Godaa Kahuwaa bonchchiyo wode asaa qoodiyaageeti tiyettidaageeti oonakkonne erokkona. Yaatiyo gishshawu, oyttaa miyaanne woyniyaa uyiya asaa qoodan ayyaanan tiyettidabadan qoppidi miyaanne uyiya asatikka deˈoosona. Leemisuwawu, issi wode oyttaa miyaanne woyniyaa uyiya asati guyyeppe aggidosona. Unˈˈettiyoogaa gaasuwan harati saluwan Kiristtoosaara haarana gi qoppidi hegaadan oottennan aggokkona. Ayyaanan tiyettidaageetuppe saˈan attidaageeti aappunakko nuuni aybanne erennaagee qoncce.

13. Gita waayee doommiyo wode tiyettidaageetuppe saˈan woqqay deˈanaakko Geeshsha Maxaafay yootii?

13 Yesuusi tiyettidaageeta saluwaa efaanawu yiyo wode eti saˈan ubbasan deˈana. (Maa. 24:31) Tiyettidaageetuppe wurssetta gallassatun amaridaageetu xallay saˈan attanaagaa Geeshsha Maxaafay yootees. (Ajj. 12:17, NW) Gidikkonne, gita waayee doommiyo wode etappe saˈan woqqay deˈanaakko Geeshsha Maxaafay yootenna.

Godaa Kahuwaa wode issi uri oyttaa miyaabanne woyniyaa uyiyaaba gidikko, nuuni waatana koshshii? (Mentto 14 xeella)

14. Roome 9:11, 16y yootiyoogaadan, tiyettidaageeta dooriyoogaa xeelliyaagan nuuni ay erana koshshii?

14 Yihooway tiyettidaageeta awude dooranaakko kuuyees. (Roo. 8:28-30) Yesuusi hayquwaappe denddi simmin, Yihooway tiyettidaageeta dooriyoogaa doommiis. Koyro xeetu layttan deˈiya tumu Kiristtaaneti ubbay ayyaanan tiyettidaageeta gidennan aggokkona. Hegaappe haa simmin deˈiya layttatun, banttana Kiristtaane giyaageetuppe daroti tumuppe Kiristtoosa kaalliyaageeta gidokkona. Yihooway he layttatunkka tumu Kiristtaane  gidida amarida asata tiyiyoogaa aggibeenna. He asati Yesuusi yootidoogaadan zardduwaa giddon diccida gistte mala. (Maa. 13:24-30) Wurssetta gallassatunkka, Yihooway 144,000tu yarata dooriiddi deˈees. * Wurssettay wuranaappe guuttaa kasetidi Xoossay amaridaageeta tiyanawu dooriyaaba gidikko, I suurebaa oottiyoogaa nuuni ammanettana koshshees. (Roome 9:11, 16 nabbaba.) * Yesuusi issi leemisuwan odido oosanchchatu mala nuuni gidennaadan naagettana bessees. He oosanchchati wurssetta saatiyan oosuwaa gelidaageeta eta goday oyqqido hanotan zuuzummidosona.—Maa. 20:8-15.

15. Tiyettidaageeti ubbay Maatiyoosa 24:45-47n odettida ‘ammanettida wozannaama ashkkaraa’ yaree? Qonccissa.

15 Saluwaa biyo hidootay deˈiyo ubbay ‘ammanettida wozannaama ashkkaraa’ yara gidenna. (Maatiyoosa 24:45-47 nabbaba.) Koyro xeetu layttaagaadan, Yihoowaynne Yesuusi ha wodiyankka guutta asatun darota miziiddi, woy tamaarissiiddi deˈoosona. Koyro xeetu layttan, Giriikettuwan Xaafettida Geeshsha Maxaafaa xaafanaadan Yihooway ayyaanan tiyettidaageetuppe amaridaageeta goˈettiis. Ha wodiyankka, Xoossaa asawu “qumaa koshshiyo wodiyan” immanaadan tiyettida amarida Kiristtaanetu xallay sunttettidosona.

16. Ha huuphe yohuwaappe neeni ay tamaaradii?

16 Ha huuphe yohuwan nuuni ay tamaaridoo? Yihooway ba asaappe dariya baggawu saˈan merinaa deˈuwaa immanawunne amaridaageeti Yesuusaara saluwan haaranaadan kuuyiis. Yihooway ‘Ayhuda bitaniyan’ leemisettida ba ashkkaratakka ‘tammu asatun’ leemisettida ba ashkkaratakka woytana; qassi I eti ubbay issi mala higgiyaa azazettanaadaaninne ammanettidi deˈanaadan koyees. Ubbay banttana ziqqi oottidi deˈana bessees. Ubbay maayettidi issippe awu oottana bessees. Qassi ubbay gubaaˈiyan sarotettay deˈanaadan baaxetana bessees. Wurssetta gallassay wurana haniyo ha wodiyan, Yihoowayyo ubbatoo haggaaziyaageetanne ‘issi wude’ gididi Kiristtoosa kaalliyaageeta gidoos.—Yoh. 10:16.

^ MENT. 5 Kiristtoosa hayquwaa Hassayiyo Baalay ha laytti Hosppune 7n bonchchettana. Godaa Kahuwaa bonchchiyo wode oyttaa miyaageetanne woyniyaa uyiyaageeta nuuni waati xeellana koshshii? Oyttaa miyaageetunne woyniyaa uyiyaageetu qooday gujjiyoogee nuna qofissana bessii? Ichchashe 2016 Wochiyo Keelan kiyida qofay denddo gidido ha huuphe yohuwaappe ha oyshatu zaaruwaa nuuni demmana.

^ MENT. 2 Mazamure 87:5, 6, (NW) maaran, Xoossay Yesuusaara saluwan haariya ubbatu sunttaa sinttappe qonccissana danddayees.—Roo. 8:19.

^ MENT. 8 Ichchashe 2016 Wochiyo Keelan, sinttaa 27n deˈiya “Siiqoy ‘Bessennabaa Oottenna’” giya saaxiniyaa xeella.

^ MENT. 14 Oosuwaa 2:33y yootiyoogaadan geeshsha ayyaanay Yesuusa baggaara gukkikkonne, asaa Yihooway shoobbees.

^ MENT. 14 Gujo qofaa demmanawu, Uddufune 1, 2007 Wochiyo Keelaa (Amaarattuwaa) “Nabbabiyaageetu Oyshaa” xeella.

MAZAMURE 34 Suuretettan Hemettiyoogaa

^ MENT. 56 MISILIYAA QONCCISSUWAA: Issi gita shiiquwan waanna biiruwaa gishshaa kiitettida ishaanne A keettayiyo pootuwaa denttanawu daro asay dooddi uttoogaa qoppa. Hegee bonchchennaagaa bessiyaaba!