Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XANNAˈIYO HUUPHE YOHUWAA 2

Gubaaˈiyan Yihoowa Sabba

Gubaaˈiyan Yihoowa Sabba

“Taani . . . maabaraa shiiquwankka nena galatana.”—MAZ. 22:22.

MAZAMURE 59 Tanaara Yihoowa Galatite

HA XINAATIYAN *

1. Yihoowa xeelliyaagan Daawitawu aybi siyettidee, qassi hegee I ay oottanaadan denttettidee?

KAWUWAA DAAWITI, “GODAI gita; aaro galatai ayyo bessees” yaagiis. (Maz. 145:3) I Yihoowa siiqiis; qassi he siiqoy I ‘maabaraa shiiquwan’ Xoossaa sabbanaadan denttettiis. (Maz. 22:22; 40:5) Neeni Yihoowa tumuppe siiqiyoogeenne Daawiti, “Abeet GODAU, nu aawaa Israa7eela Xoossau, neeni merinaappe merinau galatetta” yaagidoogaa maayiyoogee erettidaagaa.—1 Odi. 29:10-13.

2. (a) Nuuni Yihoowa waati sabbana danddayiyoo? (b) Amaridaageeta gakkiya metoy aybee, qassi nuuni ay beˈanee?

2 Ha wodiyan, nuuni Yihoowa sabbiyo issi ogee Kiristtaane shiiqotun zaariyoogaana. SHin, nu ishanttuppenne michchonttuppe amaridaageeti metootoosona. Eti shiiquwan zaaranawu koyoosona; shin yashshay eta diggees. Eti yashshaa waati xoonana danddayiyoonaa? Qassi nuuni ubbay minttettiyaabaa zaaranaadan maaddana danddayiyaabati aybee? Nuuni he oyshata zaaranaappe kase, nuuni shiiqotun zaariyo keehi koshshiya oyddu gaasota ane beˈoos.

NUUNI SHIIQOTUN AYBISSI ZAARIYOO?

3-5. (a) Ibraawe 13:15y yootiyoogaadan, nuuni shiiqotun zaariyoy aybissee? (b) Nuuni ubbay issi mala zaaro zaarana bessii? Qonccissa.

3 Nuuni A sabbanaadan Yihooway nu ubbawu maataa immiis. (Maz. 119:108) Nuuni shiiqotun zaariyoobay “galataa  yarshshuwaa” bagga, qassi nu gishshaa ooninne yarshshana danddayenna. (Ibraawe 13:15 nabbaba.) Yihooway nuuni ubbay issi mala yarshshuwaa yarshshanaadan woy zaaruwaa zaaranaadan koyii? CHii, koyenna!

4 Yihooway nu abbeenne hanotay dumma dumma gidiyoogaa erees; qassi nuuni ayyo yarshshiyo yarshshuwaa I loytti nashshees. I Israaˈeelatuppe ekkido yarshshota qoppa. Issi issi Israaˈeelati dorssaa woy deeshshaa yarshshidosona. SHin, hiyyeesa Israaˈeelati “naa77u haraphpheta buubata, woikko naa77u mara haraphpheta” immana danddayoosona. Issi Israaˈeela asi naaˈˈu kafota immanawu danddayennaba gidikko, Yihooway “issi kilo giraame liiqo xiilliyaa” ekkiis. (Wog. 5:7, 11) Xiilliyaa waagay hirayso gidikkonne, “liiqo xiilliyaa” yarshshuwaa Yihooway nashshees.

5 Keha Xoossay ha wodiyankka hegaadan qoppees. Nuuni zaariyo wode, I nu ubbay Aphiloosadan luxidi haasayiyaageetanne PHawuloosadan yooti ammanttiyaageeta gidanaadan naagenna. (Oos. 18:24; 26:28) Yihooway nuuni nu wolqqa keena zaaranaadan koyeesippe attin, nu wolqqappe daruwaa koyenna. Naaˈˈu bakkannaa immida amˈˈiyo qoppa. A ba danddayido keena ubbaa immido gishshawu, Yihooway O nashshiis.—Luq. 21:1-4.

Zaariyoogee nunanne hegaa siyiyaageeta maaddees (Mentto 6-7 xeella) *

6. (a) Ibraawe 10:24, 25 maaran nuuni siyiyo zaaroy nuna waati maaddana danddayii? (b) Nena minttettiya zaaruwaa gishshawu neeni galatiyoogaa waata bessana danddayay?

6 Nuuni zaariyooban issoy issuwaa minttettoos. (Ibraawe 10:24, 25 nabbaba.) Nu shiiqotun dumma dumma zaaruwaa siyiyoogan nuuni ubbay ufayttoos. Yelaga naati wozanappe zaariyo qantta zaaroy nuna ufayssees. Issi uri tumaa waatidi eridaakko ufayttidi yootiyoogaa siyiyoogee nuna keehi minttettees. Qassi dungguuxa woy nu qaalaa biron tamaariyaageeta gididaageetikka, xalidi zaariyoogaa nuuni nashshoos. (1 Tas. 2:2) Eti baaxetido gishshawu nuuni eta galatiyoogaa waati bessana danddayiyoo? Eti minttettiya zaaruwaa zaarido gishshawu shiiquwaappe simmin eta galatana danddayoos. Nuuni zaariyoogee eta galatiyoogaa bessiyo hara oge. He wode nuuni nu shiiqotun harata minttettiyoogaa xalla gidennan, nuunikka minttettoos.— Roo. 1:11, 12.

7. Nuuni zaariyo wode waani maadettiyoo?

7 Nuuni zaariyo wode nuna maaddoos. (Isi. 48:17) Waatidi? Koyruwan, nuuni  zaaranawu halchchikko, hegee nuuni shiiquwawu loytti giigettanaadan denttettees. Nuuni loytti giigettiyo wode, Xoossaa Qaalaa loytti akeekoos. Qassi nuuni loytti akeekiyo wode, nu tamaariyoobaa kaseegaappe aaruwan oosuwan peeshshana danddayoos. Naaˈˈanttuwan, nuuni issippe tobbiyo gishshawu shiiquwan ufayttana danddayoos. Heezzanttuwan, zaaranawu baaxetana koshshiyo gishshawu, shiiqoy wuri simmin daro wodee aadhdhinkka nuuni he qofaa darotoo hassayoos.

8-9. (a) Milkkiyaasa 3:16n qonccidaagaadan, ne zaariyoogan Yihoowawu aybi siyettees gaada qoppay? (b) Amaridaageeti ay yayyana danddayiyoonaa?

8 Nuuni nu ammanuwaabaa yootiyo wode Yihooway ufayttees. Nuuni shiiqotun zaariyoobaa Yihooway siyiyoogaanne zaaranawu baaxetiyoogaa nashshiyoogaa nuuni ammanettana danddayoos. (Milkkiyaasa 3:16 nabbaba.) Nuuni A ufayssanawu baaxetiyoogaa anjjiyoogan I nuna nashshiyoogaa bessees.—Mil. 3:10.

9 Nuuni shiiqotun zaarana bessiyoogee qoncce. SHin, issoti issoti kushiyaa denttanawu yayyana danddayoosona. Neeyyo hegaadan siyettikko, hidootaa qanxxoppa. Geeshsha Maxaafay yootiyo issi issi maarata, Geeshsha Maxaafay etabaa yootiyo amarida asatanne shiiqotun nuuni ubbay kaseegaappe aaruwan zaaranawu baaxetanaadan maaddana danddayiya amaridabata ane beˈoos.

YASHSHAA XOONIYOOGAA

10. (a) Nuuppe dariyaageeta yashshiyaabay aybee? (b) Neeni zaaranawu yayyikko, neeyyo ayba loˈˈo eeshshay deˈii?

10 Zaaranaw kushiyaa denttanawu qoppiyo wode ubban neeni yashshaa maasha eray? Yaanikko, hegaadan siyettiyoy ne xallaassa gidenna. Zaariyo wode nuuppe dariya baggati amarida hanotan yayyiyoogee tuma. Neeni zaarennaadan teqqiya yashshaa xoonanaappe kase, neeni yayyiyo gaasuwaa shaakka erana koshshees. Neeni yootana koyiyoobaa dogana gaada yayyayiyye, woy balabaa yootays gaada yayyayii? Neeni zaariyoobay haratuugaadan  loˈˈo gidenna gaada hirggay? Hegaadan yayyiyoogee loˈˈo malaata gidana danddayees. Hegee neeni ne huuphiyaa ziqqi oottiyoogaanne harata neeppe xoqqu oottada xeelliyoogaa bessees. He eeshshaa Yihooway dosees. (Maz. 138:6; Pili. 2:3) Qassi Yihooway neeni A sabbanaadan, shiiqotun ne ishanttanne ne michchontta minttettanaadankka koyees. (1 Tas. 5:11) I nena siiqiyo gishshawu neessi koshshiya xalatettaa immana.

11. Geeshsha Maxaafay yootiyo nuna maaddana danddayiya hassayissoy aybee?

11 Geeshsha Maxaafay hassayissiyo amaridabaa ane beˈa. Haasayiyoobaaninne haasayiyo ogiyan nuuni ubbay baliyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. (Yaaq. 3:2) Yihooway nuuni wottiyoobi baynna asa gidanaadan naagenna; qassi nu ishanttinne nu michchontti nuuni wottiyoobi baynna asa gidanaadan naagokkona. (Maz. 103:12-14) Eti nu soo asaa yame; qassi nuna siiqoosona. (Mar. 10:29, 30; Yoh. 13:35) Nuuni issi issitoo zaariyoy zaaranawu qoppidoba gidennaagaa eti akeekoosona.

12-13. Nahimiyaanne Yoonaasa taarikiyaappe nuuni ay tamaariyoo?

12 Neeni yashshaa xoonanaadan maaddana danddayiya, Geeshsha Maxaafay yootiyo amarida taariketa qoppa. Nahimiyaa hassaya. I wolqqaama kawuwaa son oottees. Nahimee Yerusalaame gimbbetinne penggeti laalettidoogaa siyido gishshawu azzaniis. (Nah. 1:1-4) I keehi azzanido gaasuwaa kawoy A oychchido wode, I ay keena yayyana danddayiyaakko qoppa! Nahimee sohuwaara woossiis; yaatidi zaariis. Yaatin, Xoossaa asaa maaddanawu kawoy darobaa oottiis. (Nah. 2:1-8) Yoonaasabaakka qoppa. Yoonaasi Nanawe asawu yootanaadan Yihooway A kiittido wode, Yoonaasi keehi yayyido gishshawu harasaa baqatiis. (Yona. 1:1-3) SHin Yihooway maaddin, Yoonaasi baassi imettida oosuwaa oottiis. Qassi I yootidobay Nanawe asawu daro loˈˈobaa demissiis. (Yona. 3:5-10) Zaaranaappe kase woossiyoogee keehippe koshshiyaaba gidiyoogaa Nahimiyaappe tamaaroos. Qassi nuuni keehi yayyishinkka Yihooway nuuni ayyo haggaazanaadan maaddana danddayiyoogaa Yoonaasappe tamaaroos. Issi gubaaˈee tumuppe Nanawe asatuugaadan yashshana bessii?

13 Neeni shiiqotun minttettiyaabaa zaaranawu maaddana danddayiya issi issibati aybee? Amarida qofata ane beˈoos.

14. Nuuni shiiqotussi loytti giigettana koshshiyoy aybissee, qassi awude giigettana danddayiyoo?

14 Ubba shiiquwawu giigetta. Neeni kaseta halchchada loytta giigettikko, yayyennan zaarana danddayaasa. (Lee. 21:5) SHiiquwawu giigettiyoogaara gayttidaagan nu ubbaa prograamee dumma dumma. Layttay 80 heera gidiyo Elowizo giyo amˈˈiyaa Xannaˈiyo Wochiyo Keelaa saaminttaa doomettan giigettiyoogaa doommawusu. A, “Taani kasetada xannaˈikko, shiiqoti tana ufayssoosona” yaagaasu.  Oosuwaa ubba wode oottiya Joy giyo michchiya Wochiyo Keelaa giigettanawu Qeeraa gallassi wodiyaa bazzawusu. A, “Taani shiiquwaappe guuttaa kasetada giigettikko, hassayanawu metootikke” yaagaasu. Gubaaˈe cimanne aqinye gidida oosoy dariyo Ika giyo ishay, “Issi kutti daruwaa giigettiyoogaappe guuttaa guuttaa saaminttaa giddon giigettiyoogee taassi loˈˈo gidiyoogaa akeekaas” yaagiis.

15. Neeni shiiquwawu waata loytta giigettana danddayay?

15 SHiiquwawu loytti giigettanawu waatana bessii? Xannaˈiyo wode ubban Yihooway neeyyo geeshsha ayyaanaa immanaadan woossada doomma. (Luq. 11:13; 1 Yoh. 5:14) Qassi xannaˈiyoobaa xaaxa waaxada xeella. Huuphe yohuwaa, sima huuphe yohota, leemisotanne saaxineta akeeka. Neeni issi issi menttuwaa xannaˈiyo wode, neessi danddayettida ubban hegan deˈiya daro xiqiseta nabbaba. Qofaa wotta denttada qoppa, neeni zaaranawu koyiyo qofaa loytta akeeka. Neeni loytta giigettikko, kaseegaappe aaruwan goˈettaasa; qassi zaaranawu metootennan aggana danddayaasa.—2 Qor. 9:6.

16. Neessi ayba miishshati deˈiyoonaa, qassi neeni eta waata goˈettuutee?

16 Danddayettikko, neeni eriyo doonan giigida elektronike miishshata goˈetta. Nuuni shiiqotussi giigettanawu maaddiya elekitronike miishshata Yihooway ba dirijjitiyaa baggaara nuuyyo immiis. Xannaˈiyo xuufeta moobayliyan dawunlode oottanaadan JW Library® applikeeshinee maaddees. Yaatidi nuuni awude, qassi awaaninne xannaˈana, nabbabana woy siyana danddayoos. Issoti issoti ooso sohuwan woy timirtte keettan laaxaa shemppuwan woy manddara biiddi JW Library applikeeshiniyan goˈettidi xannaˈoosona. Ze Wachtawur Laybreereenne Wachtawur ONLAYN LAYBREEREE nuuni loytti xannaˈanawu koyiyoobaa metootennan pilgganaadan maaddees.

Neeni shiiqotussi awude giigettay? (Mentto 14-16 xeella) *

17. (a) Unddenna zaaruwaa giigettiyoogee loˈˈo gidiyoy aybissee? (b) Yihoowa Dabbo Gida—SHiiquwan Ne Qofaa Yootanawu Giigetta giya biiduwaappe neeni ay tamaaray?

17 Danddayettikko, ubba xinaatiyawu unddenna zaaruwaa giigetta. Ayssi? Neeni kushiyaa denttiyo wode ubban xeegettennan aggana danddayiyo gishshataassa. He wode haratikka kushiyaa denttana danddayoosona; qassi kaalettiyaagee etappe issuwaa oychchana danddayees. SHiiqoy wodiyan wuranaadan, kaalettiyaagee issi qofan amarida zaaro xalla oychchana danddayees. Yaatiyo gishshawu, xannaˈiyo wode koyro heeran I nena xeegana xayikko, lanccoppa woy hidootaa qanxxoppa. Neeni unddenna zaaruwaa giigettikko, xinaatiyaa wode zaarana danddayaasa. Neeni giigettiyo zaaruwaappe issoy xiqisiyaa nabbabiyoogaa gidana danddayees. SHin neeni danddayiyaaba  gidikko, xuufiyaappe nabbabennan zaaranawu giigetta. *

18. Qanttan zaariyoy aybissee?

18 Qanttan zaara. Qanttanne qoncce zaaroy darotoo keehi minttettees. Hegaa gishshawu, qanttan zaaranawu halchcha. Zaaruwaa 30 sokkondde heeran wurssanawu baaxeta. (Lee. 10:19; 15:23) Neeni shiiqotun daro layttawu zaaraydda takkida ura gidikko, muletoo qanttan zaariyoogan leemiso gidiyoogee koshshiyaaba. Akeekanawu metiya zaaruwaa neeni daro daqiiqawu zaarikko, harati neegaadan zaarana danddayokko gi qoppidi yayyana danddayoosona. Qassi, qantta zaaroy shiiquwan daro asay zaaranaadan oottees. Neeni koyro xeegettikko, oyshawu qantta, qoncce zaaro zaara. Mentto giddon deˈiya ubba qofaa zaaranawu maloppa. Menttuwan deˈiya waanna qofaa tobbi simmin, hara qofaa zaarana danddayaasa.—“ Taani Ay Zaarana Danddayiyaanaa?” giya saaxiniyaa xeella.

19. Kaalettiyaagee nena waati maaddana danddayii, qassi neeni waatana danddayay?

19 Neeni ay menttuwan zaaranawu koyiyaakko kaalettiyaagee eranaadan ootta. Neeni yaatanawu qoppikko, kaalettiyaagaassi shiiqoy doommanaappe kase oda. Neeni zaariyo saatee gakkiyo wode, kaalettiyaagee beˈana mala ne kushiyaa sohuwaara xoqqu oottada dentta.

20. Gubaaˈiyaa shiiqoy neeni laggetuura miyo quma mala waani gidii?

20 Gubaaˈiyaa shiiqota neeni loˈˈo laggetuura miyo qumadan xeella. Gubaaˈiyan deˈiya amarida laggeti qumaa issippe maanawu halchchidi, amarida qumaa kattanaadan nena oychchidosona gaada qoppa. Neeni waatuutee? Neeni guuttaa hirggikkonne, ubba asay dosiyo qumaa ehaanawu neessi danddayettida ubban baaxetana danddayaasa. Nuna shoobbida Yihooway gidi palahiya loˈˈo qumaa nu shiiqotun giigissi uttiis. (Maz. 23:5; Maa. 24:45) Qassi nuuni immana danddayiyo ubbabaappe loˈˈo imotay guutta gidinkka hegaa immiyo wode I ufayttees. Yaatiyo gishshawu, loytta giigetta; qassi neeni danddayiyoogaa keenaa zaara. He wode neeni Yihoowa masoofiyaappe miyoogaa xalla gidennan, ne imotaa gubaaˈiyawu ehaasa.

MAZAMURE 2 Ne Sunttay Yihoowa

^ MENT. 5 Mazamuraawiyaa Daawitaagaadan, nuuni ubbay Yihoowa siiqoosinne A sabbiyoogan ufayttoos. Nuuni goynuwawu gubaaˈiyan shiiqiyo wode, Xoossaa siiqiyoogaa qonccissana danddayoos. SHin, nuuppe amaridaageeti shiiquwan zaaranawu metootoos. Neeni metootikko, ha huuphe yohoy neeni zaaranawu yayyiyo gaasuwaa akeekanaadaaninne yashshaa xoonanawu baaxetanaadan nena maaddana danddayees.

^ MENT. 17 ‘Sabaa’ giyo qaalay Wolayttatto Geeshsha Maxaafan ‘galataa’ geetetti birshshettiis.

Jw.org/wal saytiyan Yihoowa Dabbo Gida—SHiiquwan Ne Qofaa Yootanawu Giigetta giya biiduwaa beˈa. XUUFETA > BIIDUWAA > NAATA giyaagaa giddon xeella.

^ MENT. 64 MISILIYAA QONCCISSUWAA Sinttaa: Wochiyo Keelaa xannaˈiyo wode gubaaˈiyaa yameti ufayssan zaaroosona.

^ MENT. 66 MISILIYAA QONCCISSUWAA Sinttaa: Wochiyo Keelaa xannaˈiyo wode eti zaariyoogaa kase bessido gubaaˈiyaa yametuppe amaridaageeta. Eta hanotay dumma dumma gidikkokka, eti ubbay gubaaˈiyan tamaariyoobaa xannaˈanawu wodiyaa bazzoosona.