Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

I “Daafuranchchau Wolqqaa Immees”

I “Daafuranchchau Wolqqaa Immees”

‘Yihoowa ammanettidi naagiyaageeti, bantta wolqqaa ooraxissana.’—ISI. 40:31.

MAZAMURE: 3, 47

1. Nuuni genccana bessiya metoti aybee, shin Yihooway ba ashkkaratun ufayttanaadan oottiyaabay aybee? (Doomettan deˈiya misileta xeella.)

NEENI eriyoogaadan, ha alamiyaa deˈuwan metoy mule xayenna. Nu siiqo ishatunne michchotuppe daroti iita harggiyan gencciiddi deˈeeta. Harati banttawukka cimi uttidi ceeggida dabbota heemmoosona. Harati qassi alˈˈoba gidennan, deˈuwawu keehi koshshiyaabaa bantta so asawu kunttanawu daafuroosona. Qassi daroti hageetuppe issuwaa xallan gidennan, daro metuwan gencciiddi deˈiyoogaa eroos! Hegee miishshan gattiyo qohuwaa aggiyaakkonne, wurssiyo wodeenne wolqqay keehi daro. Gidikkokka, Xoossay qaalaa gelidoban intte muleera ammanetteeta; keha wodee yaanaagaa aynne sirekketa. Yihooway hegan ay keena ufayttanddeeshsha!

2. Isiyaasa 40:29y yootiyo minttettiyaabay aybee, shin nuuni ayba gita mooro moorana danddayiyoo?

2 SHin, nena gakkiya metota issi issitoo genccana danddayennabadan qoppay? Yaanikko, hegee ne xallaa gakkidaba gidenna. Beni wode Xoossawu ammanettidi oottidaageeti issi issitoo genccana danddayennabadan qoppidoogaa Geeshsha Maxaafay qonccissees. (1 Kaw. 19:4; Iyy. 7:7) SHin eti hidootaa qanxxiyoogaappe, Yihooway wolqqaa immanaadan woossidosona. Xoossay  ‘daafuranchchawu wolqqaa immiyo’ gishshawu, eti yeellatibookkona. (Isi. 40:29) Gidoppe attin, ha wodiyan Xoossaa asaappe amaridaageeti deˈuwan banttana gakkiya metuwan genccanawu maaddiya loˈˈobay amarida wodiyawu Yihoowawu oottennan aggiyoogaa giidi qoppiyoogee azzanttiyaaba. Eti Yihoowawu oottiyoogaa anjjodan gidennan toohodan xeelloosona. Hegaa gishshawu, eti Xoossaa Qaalaa nabbabiyoogaa, shiiquwaa shiiqiyoogaanne haggaaziyoogaa aggibayoosona; eti oottanaadan Seexaanay koyiyoy hegaa.

3. (a) Seexaanay nuna shugissanawu halchchidobay polettennaadan waatana danddayiyoo? (b) Ha huuphe yohuwan nuuni beˈanabay aybee?

3 Nuuni ayyaanaabaa oosuwaa minnidi oottikko, minettana danddayiyoogaa Dabloosi loytti erees; qassi nuuni minnanaadan i koyenna. Neeni asatettaaninne qofan daafuriyo wode, Yihoowappe haakkoppa. Kaseegaappe aaruwan akko shiiqa; ayssi giikko, “i ba huuphen [nena] loittananne minttana.” (1 PHe. 5:10; Yaaq. 4:8) Nuuni Xoossaa oosuwan azallanaadan oottana danddayiya naaˈˈu hanotata, qassi Geeshsha Maxaafaa maaraa oosuwan peeshshiyoogee genccanawu waati maaddiyaakko ha huuphe yohuwan beˈana. SHin koyro, Isiyaasa 40:26-31 qonccissiyoogaadan, Yihooway nuna minttanawu awu deˈiya wolqqaabaa ane beˈoos.

YIHOOWA AMMANETTIDI NAAGIYAAGEETI BANTTA WOLQQAA OORAXISSANA

4. Isiyaasa 40:26y nuna ay tamaarissii?

4 Isiyaasa 40:26 nabbaba. Saluwan deˈiya xoolintteta ubbaa ooninne qoodana danddayenna. Milkkiwey gaalakisiyaa xallan 400 biiloone gidiya xoolintteti deˈiyoogaa saynttistteti yootoosona. SHin Yihooway eta ubbawu sunttaa sunttiis. Hegaappe ay tamaariyoo? Yihooway xoolinttetubaa qoppiyo gishshawu, neeyyo hegaappe aaruwan qoppiyoogee erettidaba. Neeni oottana bessiyo gishsha xallawu gidennan, A siiqiyo gishshawu ayyo oottaasa. (Maz. 19:1, 3, 14) Nu siiqo aaway nebaa wurssi erees. I “harai atto, [ne] huuphiyan de7iya binnaana” ubbaakka qoodi wottiis. (Maa. 10:30) Qassi mazamuraawee, “Suure asatu ogiyaa GODAI erees” yaagiis. (Maz. 37:18) Nena gakkiya metuwaa I akeekees; qassi he ubbaban genccanaadan neeyyo wolqqaa immana danddayees.

5. Yihooway nuussi wolqqaa immanaagaa aybin ammanettana danddayiyoo?

5 Isiyaasa 40:28 nabbaba. Yihooway wolqqa ubbawu Pultto. Leemisuwawu, I awa xallawu immiyo wolqqaa qoppa. Saynisiyaa eranchchay Devid Bodenesi, sokonddiyan sokonddiyan awa ayfiyaappe xuuqqi kiyiya wolqqay daro biiloone atome bombbiyaagaa keena gidiyoogaa yootiis. Hara eranchchay qassi kumetta saˈan deˈiya asawu 200,000 layttawu gidiya wolqqay issi sokonddiyan awa ayfiyaappe kiyiyoogaa akeekiis! Awaayyo wolqqaa immida Yihooway nu metuwan genccanawu nuussi koshshiya wolqqaa immanaagee qoncce.

6. Yesuusa qambbaray giiga gidiyoy ayba ogiyaanee, qassi hegaa eriyoogee nuna waati maaddii?

6 Isiyaasa 40:29 nabbaba. Yihoowawu haggaaziyoogee keehi ufayssees. Yesuusi ba erissiyo ashkkaratuyyo, “Ta qambbaran waaxettite” yaagiis. Qassi I gujjidi, “Intte shemppuwaukka intte shemppo demmana. Aissi giikko, ta qambbarai giiga; qassi taani inttena toossidoogeekka kaushsha” yaagiis. (Maa. 11:28-30) Hegee tuma! Issi issitoo, nuuni shiiquwaa baanawu woy haggaazanawu sooppe kiyiyo wode daafurana danddayoos. SHin simmiyo wode waaniyoo? Gazddoos; qassi nuna gakkiya metuwaa genccanawu giigidaageeta gidoos. Yesuusa qambbaray tumukka giiga!

7. Maatiyoosa 11:28-30y tuma gidiyoogaa bessiyaabaa yoota.

7 Keelo giyo michchiyo kiroonik faatig sindirom  giyo wolqqaa xayssiyaanne daafurssiya harggee, qofan unˈˈissiya harggeenne iita huuphe qoxoy sakkees. Gubaaˈe shiiquwaa baanawu A issi issitoo keehi metootawusu. SHin, issi wode A baaxetada shiiquwaa ba simmada hagaadan gaasu: “Haasayay hidootaa qanxxuwaabaa qonccissiyaaba. Haasayiyaagee siiquwaaninne qaretan qonccissido gishshawu yeekkaas. Hegee taani ubbatoo shiiquwaa baana koshshiyoogaa tana hassayissiis.” A baaxetada shiiquwaa biidoogan ay keena ufayttadeeshsha!

8, 9. PHawuloosi, “Taani daafuriyo wode, he wode minnais” giidoy aybissee?

8 Isiyaasa 40:30 nabbaba. Nuuyyo ay keena eray deˈiyaakkokka, nuuni nu wolqqan oottana danddayiyoobay keehi guutta. Hegaa nuuni ubbay akeekana bessees. Kiitettida PHawuloosi darobaa oottidaba gidikkonne, I koyiyoobaa ubbaa oottana danddayibeenna. I bana qofissidabaa Xoossawu odin Xoossay, “Ta wolqqai daafuran polettees” yaagiis. PHawuloosi he qofaa akeekiis. I, “Taani daafuriyo wode, he wode minnais” yaagiis. (2 Qor. 12:7-10) Hegee woygiyoogee?

9 PHawuloosi baappe keehi wolqqaamiya uri maaddana xayikko, barkka oottana danddayiyoobi keehi guutta gidiyoogaa akeekiis. PHawuloosawu paccida wolqqaa Xoossaa ayyaanay kunttana danddayees. Hegaa xalla gidennan, PHawuloosi ba wolqqan mule oottana danddayennaba oottanaadan Xoossaa ayyaanay maaddana danddayees. Nu hanotaykka hegaa mala. Wolqqaa Yihoowappe demmiyo wode, nuuni minnana!

10. Daawiti metuwan genccanaadan Yihooway waati maaddidee?

10 Mazamuraawee Daawiti Xoossaa ayyaanay wolqqaa immiyoogaa ba deˈuwan akeekiis. I, “Ne maaduwan taani ta morkke wotaaddaratu bolli woraajjais; ta Xoossan taani eta miixaa xeeraara guppa aadhdhais” yaagidi yexxiis. (Maz. 18:29) Guppidi aadhdhana danddayenna adussa miixaadan, issi issitoo nu metoykka nurkka xoonana danddayennabaa gidees. Nuuyyo Yihoowa maadoy koshshees.

11. Nuuni metuwan genccanaadan geeshsha ayyaanay waati maaddiyaakko qonccissa.

11 Isiyaasa 40:31 nabbaba. Argganttay ba wolqqa xallan saluwan takkenna. Hoˈˈiya carkkoy argganttay ba wolqqaa wurssennan xoqqasaa kiyanaadan maaddees. Hegaa gishshawu, neeyyo danddayettenna metoy gakkiyo wode, argganttaabaa qoppa. Yihooway maaddiya woy ‘minttettiya geeshsha ayyaanaa’ baggaara wolqqaa immanaadan woosa. (Yoh. 14:26) Nuuni Yihooway ba ayyaanaa immanaadan awudekka woossana danddayoos. Gubaaˈiyan issi uraara maayettenna wode, Xoossay maaddanaadan keehi koyana danddayoos. SHin, nuuni maayettennabay merettiyoy aybissee?

12, 13. (a) Kiristtaanetu giddon maayettennabay merettiyoy aybissee? (b) Yooseefa deˈuwaappe Yihoowabaa ay tamaariyoo?

12 Nuuni ubbay nagaranchcha gidiyo gishshawu, issoy issuwaara maayettennabay merettees. Hegaa gishshawu issi issitoo, nu ishanttinne michchontti haasayidoban woy oottidoban nuuni yiillotana danddayoos; woy qassi nu hanotay eta yiilloyana danddayees. Hegee nuuyyo paace gidana danddayees. Hara paaciyaagaadan, bantta huuphiyaa Yihoowayyo geppida, qassi nagaranchcha gidikkokka i siiqiyo ishanttuuranne michchonttuura issippe oottiyoogan, awu ammanettiyoogaa bessanaadan Yihooway koyees.

Yihooway Yooseefa aggibeenna; nenakka aggenna (Mentto 13 xeella)

13 Yihooway ba ashkkarata paacee gakkennaadan oottennaagaa Yooseefa hanotay bessees. Yelagatettan Yooseefa aawaa naati A qanaatidi aylletettawu bayzzin A Gibxxe efiidosona. (Doo. 37:28) Haniyaabaa Yihooway beˈiis; qassi A dabbuwaa, xillo Yooseefa bolli gakkidabay Xoossaa azzanttidoogee  qoncce. SHin, Yihooway kelttiyaa gelibeenna. Guyyeppe, PHoxiifaara machcheera wolqqan zinˈˈanawu maliis gi mootidi A qachchido wodekka, Yihooway kelttiyaa gelibeenna. SHin Xoossay Yooseefa aggibayidee? CHii aggibeenna. Yihooway “[Yooseefi] oottiyoobaakka ubbaa ayyo injjeyiis.”—Doo. 39:21-23.

14. ‘Hanqquwaa aggiyoogan’ ayyaanaabaaninne asatettan ay goˈˈa demmana danddayiyoo?

14 Hara leemisuwaa ane beˈoos. Daawitaagaa keena iita naaqoy gakkido asay guutta. Gidikkokka, Xoossaa dabbo gidida I yiillotibeenna. Ubbakka I, “Hanqquwaa agga; yiilluwaappe teqetta. Yiillotoppa; aissi giikko, hegee metuwan yeggees” yaagiis. (Maz. 37:8) Nuuni “nu nagaraadan oottenna” Yihoowa milatanawu koyiyoogee hanqquwaa ‘aggana’ koshshiyo waanna gaaso. (Maz. 103:10) SHin hanqquwaa ‘aggiyoogee’ nunakka maaddees. Hanqqoy suuttay bolla giddon sugettiyo hanotay xoqqu gaanaadaaninne shemppiyoogaara gayttida sahuwaa sahettanaadan oottees. Qassi hegee tiriyaanne pankiriyaase giyo xiiˈiyaa qohana danddayees; hegaadankka qumay maara liiqennaadan oottana danddayees. Nuuni hanqqettiyo wode, issi issitoo suure qoppokko. Hegaa bollikka, harata qohiyaabaa haasayana woy oottana danddayoos; hegee qassi adussa wodiyawu qofan unˈˈettanaadan oottana danddayees. SHin Geeshsha Maxaafay, “Woppu giida wozanai bollaa payya wottees” yaagees. (Lee. 14:30) Yaanin, lancciyoogaa aggidi nu ishaara waani sigettana danddayiyoo? Geeshsha Maxaafan deˈiya aadhdhida eratetta zoriyaa oosuwan peeshshiyoogee hegawu maaddees.

NU ISHANTTI NUNA AZZANTTIYO WODE

15, 16. Nuna yiilloyida ura waati haasayissana koshshii?

15 Efisoona 4:26 nabbaba. Yihoowawu haggaazenna asay nuna qohiyo wode, nuuni maalaalettokko. SHin issi Kiristtaanee woy nu soo asi haasayidoban woy oottidoban keehi qohettidi, azzanana danddayoos. Nuuni hanidabaa dogana xayikko shin? Nuuni daro layttawu lancciyaa uluwan oyqqanee? Woy Geeshsha Maxaafan deˈiya aadhdhida eratetta zoriyaa kaallidi hanotaa sohuwaara giigissanee? Nuuni hegaa giigissennan takkikko, nu ishanttuura sarotettaa medhdhanawu metootana.

16 Issi ishay nena yiilloyiis, qassi neeni hegaa aggabayana danddayabaakka giidi qoppoos. Neeni sarotettaa medhdhanawu waatana danddayay? Koyruwan, Yihoowa wozanappe woossa. Ne ishaara loˈˈobaa haasayanaadan maaddana malakka woossa. I Yihoowa dabbo gidiyoogaa hassaya. (Maz. 25:14) Xoossay A siiqees. Qassi Yihooway ba  dabbotuyyo kehees; hegaa bollikka, nuuni hegaadan oottanaadan koyees. (Lee. 15:23; Maa. 7:12; Qol. 4:6) Naaˈˈanttuwan, neeni haasayanabaa kasetada qoppa. I nena qohanawu koyidi oottidabadan qoppoppa. Hegee I akeekennan oottidobaa woy neeni bala ogiyan akeekidobaa gidana danddayees. He metoy merettanaadan neenikka oottidobay deˈana danddayiyoogaa ammana. Neeni hagaadan gaada haasayaa doommana danddayaasa: “Ta haasayiyoobay nena yiilloyanddeeshsha, shin zino neeni tana haasayissiyo wode, tawu . . . ” Hegaadan haasayinkka ne qoppidoogaadan hanana xayikko, haroode sarotettaa medhdhanawu baaxeta. Qassi Yihooway ne ishaa anjjanaadan woossa. Ne ishaa loˈˈo eeshshaabaa neeni qoppanaadan Xoossay maaddanaadankka woossa. Neeni Xoossaa dabbo gidida ne ishaara sigettanawu wozanappe baaxetido gishshawu, Yihooway ufayttanaagaa ammanettana danddayaasa.

NUUNI KASE OOTTIDOBAN ZILˈˈETTIYO WODE

17. Nuuni nagaraa oottiyo wode, Yihooway aara zaarettidi dabbotanaadan nuna waati maaddii; qassi nuuni hegan maadettana koshshiyoy aybissee?

17 Issoti issoti gita nagaraa oottido gishshawu Yihoowawu haggaazana bessiya asadan banttana xeellokkona. Zilˈˈettiyoogee nu ufayssaa, sarotettaanne wolqqaa xayssana danddayees. Keehi zilˈˈettida Kawuwaa Daawiti hagaadan giis: “Ta nagaraa paaxennan de7aidda, taani gallassa kumettaa oolidoogee ta asatettai daafuriis. Gallassinne qammi ne kushee, ta bolli deexxiis.” Yihooway ba ashkkaratuppe koyiyoobaa Daawiti xalidi oottidoogee ufayssiyaaba. I, “Taani ta nagaraa neessi paaxaas. . . . Yaatin, neeni tana deexxida nagaraa atto yaagadasa” yaagiis. (Maz. 32:3-5) Neeni gita nagaraa oottidaba gidikko, Yihooway nena maaddanawu koyees. Cimatu baggaara nena maaddanawu I giigissidoban neeni goˈettana koshshees. (Lee. 24:16; Yaaq. 5:13-15) Merinaa deˈoy neeppe halana danddayiyo gishshawu, haganaa sugoppa! Gidoppe attin, ne nagaray atto geetettoosappe daro wodee aadhdhi simminkka, kase mooridoban neeni zilˈˈettiyaabaa gidikko shin?

18. PHawuloosa leemisoy Yihoowawu haggaazana bessiya asadan banttana xeellennaageeta waati maaddana danddayii?

18 Kiitettida PHawuloosi kase mooridoban issi issitoo azzanidoogee qoncce. I hagaadan giis: “Yesuusi kiittido ubbaappe taani laafa; taani Xoossaa woosa keettaa waissido gishshau, Yesuusi kiittidoogaa geetettada xeesettanaukka bessikke.” Gidoppe attin PHawuloosi, “SHin Xoossaa aaro kehatettan taani tanakka” yaagiis. (1 Qor. 15:9, 10) Yihooway PHawuloosi nagaranchcha gidiyoogaa erees. SHin A baakko shiishshi ekkiis, qassi PHawuloosi hegaa eranaadan koyees. Neeni kase oottido nagaraappe simmada hegaa paaxikko, Yihooway nena maaranaagaa ammanettana danddayaasa. Hegaa gishshawu, Yihooway ba qaalaa naaganaagaa ammanetta; qassi A maarotaa eeno gaada ekka!—Isi. 55:6, 7.

19. Laytta xiqise 2018gee aybee, qassi hegee bessiyaaba gididoy aybissee?

19 Ha alamiyaa wurssettay mati mati biyo wode, metoy daranaagaa naagana danddayoos. SHin ‘daafuranchchawu wolqqaa immiyaageenne minotetti baynnaagawukka minotettaa gujjiyaagee,’ neeni genccanaadan koshshiya wolqqaa immana danddayiyoogaa ammanetta. (Isi. 40:29; Maz. 55:22; 68:19) Nuuni 2018n, SHiiquwaa Addaraashan shiiquwaa shiiqiyo wode ubban ha koshshiya tumaa hassayana; qassi ‘Yihoowa ammanettidi naagiyaageeti, bantta wolqqaa ooraxissana’ giya nu laytta xiqisiyaa beˈana.Isi. 40:31.