Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Tumu Ufayssaa Demissiya Siiqoy Awugee?

Tumu Ufayssaa Demissiya Siiqoy Awugee?

“Eta Xoossai GODAA gidiyo asati anjjettidaageeta!”—MAZ. 144:15.

MAZAMURE: 111, 109

1. Nuuni deˈiyo ha wodee dumma gididoy aybissee?

NUUNI ay wodeegaappenne dumma wodiyan deˈoos. Geeshsha Maxaafay kasetidi yootidoogaadan, Yihooway “zare ubbaappe, qommo ubbaappe, yara ubbaappenne dumma dumma biitta qaala ubbaappe ooninne qoodanau danddayenna zawai bainna daro asaa” shiishshiiddi deˈees. He shiiqidaageeti ufayttidi ‘qamminne gallassi Xoossaayyo oottiya’ hosppun miilooneppe dariyaageeta; eti “gita kawotetta” gididosona. (Ajj. 7:9, 15; Isi. 60:22) Xoossaanne ba mala Kiristtaaneta siiqiya keehi daro asay hagaappe kase mule deˈi erenna.

2. Xoossaappe haakkida asay siiqiyo bessenna siiqoy awugee? (Doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

2 SHin, ha wodiyan deˈiya, Xoossaappe haakkida asay ba xallaa siiqiyo, bessenna siiquwaa siiqanaagaa Geeshsha Maxaafay kasetidi yootiis. Kiitettida PHawuloosi hagaadan giis: “Wurssetta gallassi . . . , asati banttana siiqiyaageeta, miishshaa siiqiyaageeta, . . . Xoossaappe aattidi, ufaittiyoobaa dosiyaageeta gidana.” (2 Xim. 3:1-4) Ba xallaa siiqiyo he siiqoy Xoossaa siiqiyo siiquwaappe dummatees. Issi uri ba goˈˈa xallawu bichchaariyoogee ufayssaa demissees gi qoppana danddayikkokka, hegee ufayssaa demissenna. Ubba hegee alamee  bana siiqiyaagaa gidanaadan oottees; qassi asa ubbawu deˈoy metanaadan oottees.

3. Nuuni ha huuphe yohuwan ay pilgganee, qassi aybissi?

3 Alamiyan meeze gidida ba huuphiyaa siiqiyoogee Kiristtaaneta qohanaagaa PHawuloosi akeekiis. Hegaa gishshawu, I bessenna siiquwaa siiqiyaageetukko ‘shiiqennaadan’ mintti yootiis. (2 Xim. 3:5) SHin, hegaa mala asatuura mule gayttennan aggana danddayokko. Hegaa gishshawu, nuuni alamiyaa qofaappe waani haakkananne siiqo Xoossaa Yihoowa ufayssanawu waani baaxetana danddayiyoo? Nuuni bessanaadan Xoossay koyiyo siiquwaanne 2 Ximootiyoosa 3:2-4n odettida siiquwaa ane geeddarssoos. Yaatiyo wode nu hanotaa akeekana danddayoos; qassi tumu woppaanne ufayssaa demissiya siiquwaa waati bessana danddayiyaakko akeekoos.

XOOSSAA SIIQIYOOGEEYYE, BA HUUPHIYAA SIIQIYOOGEE?

4. Nuuni nu huuphiyaa bessiyaagaadan siiqiyoogee bala gidennay aybissee?

4 PHawuloosi “asati banttana siiqiyaageeta” gidanaagaa yootiis. Nuuni nuna siiqiyoogee balee? Bala gidenna, hegee wottin deˈiyaaba; ubba bessiyaagaadan nu huuphiyaa siiqana koshshees. Yihooway nuna hegaadan medhdhiis. Yesuusi, “Neeni ne shooruwaa ne huuphedan siiqa” yaagiis. (Mar. 12:31) Nuuni nu huuphiyaa siiqana xayikko, nu shooruwaa siiqana danddayokko. Geeshsha Maxaafay hagaadan gees: “Azinai ba maccaasiyo ba bollaadan siiqanau bessees; ba machchiyo siiqiyaagee bana siiqees. Aissi giikko, ba bollaa ixxiya asi mulekka baawa; shin . . . ooninne ba bollaa mizeesinne naagees.” (Efi. 5:28, 29) Hegaa gishshawu bessiyaagaadan ba huuphiyaa siiqiyoogee koshshiyaaba.

5. Banttana likkiyaappe aattidi siiqiya asatubaa woygada qonccissuutee?

5 Naaˈˈantto Ximootiyoosa 3:2n odettida ba huuphiyaa siiqiyoogee bessenna siiqo. Hegee ba xallaa siiqiyo siiqo. Banttana likkiyaappe aattidi siiqiya asati banttabaa qoppana bessiyaagaappe aattidi qoppoosona. (Roome 12:3 nabbaba.) Eti banttabaa hara oogaappenne aattidi qoppoosona. Issibay moorettiyo wode, hegawu aawatettaa ekkiyoogaappe hara uran gaasoyoosona. Geeshsha Maxaafaa qofaa qonccissiya issi xuufee banttana siiqiyaageeti ‘ba huuphiyaa saˈan xishidi hoˈˈiya ikisiyaa baakko zaaridi hoole baalliya kare baggi zaariya quxarssa’ mala gidiyoogaa yootees. Ba xallaa siiqiya asay ufayttenna.

6. Xoossaa siiqiyoogee ay demissii?

6 Ba huuphiyaa siiqiyoogee wurssetta gallassan ubbasan aakkidi deˈiya hara eeshshatuyyo pultto gidiyo gishshawu, kiitettida PHawuloosi yootido iita eeshshatun koyro hegaa odidoogaa Geeshsha Maxaafaa eranchchati yootoosona. Hegaappe dumma ogiyan, nuuni bessanaadan Xoossay koyiyo siiqoy loˈˈo eeshshata bessanaadan maaddees. He siiqoy ufayssaara, sarotettaara, danddayaara, kehatettaara, loˈˈotettaara, ammanuwaara, ashkketettaaranne ba huuphiyaa naagiyoogaara gayttiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. (Gal. 5:22, 23) Mazamuraawee “eta Xoossai GODAA gidiyo asati anjjettidaageeta!” gidiyoogaa yootiis. (Maz. 144:15) Yihooway ufayttiya Xoossaa gidiyo gishshawu, A asaykka he eeshshaa bessees. Hegaa bollikka, banttana siiqiyaageetuppenne ekkiyoogaa xallaa koyiyaageetuppe dumma hanotan, Yihoowa ashkkarati haratuyyo immiyo gishshawu ufayttoosona.—Oos. 20:35.

Nuuni nu huuphiyaa, miishshaa woy ufayttiyoobaa siiqiyoogaa waati aggana danddayiyoo? (Mentto 7 xeella)

7. Nuuni Yihoowa siiqiyoogaa loytti akeekanaadan maaddiya oyshati awugeetee?

7 Nuuni nu huuphiyaa siiqiyoogee Xoossaa siiqiyoogaappe aadhdhiyaakkonne waati erana danddayiyoo? Piliphphisiyuusa 2:3, 4n deˈiya ha zoriyaa qoppa: “Inttena siiqiyoogan woikko ceeqettanau koyiyo hada amuwan issibaanne oottoppite; shin issoi issuwaappe gitatais yaagidi qoppennan, issoi issuwaayyo intte huuphiyaa kaushshite. Qassi issoi issuwaa go77iyaabaa koyanaappe attin,  intte huuphe xalaalaa go77iyaabaa koyoppite.” Nuuni nuna hagaadan oychchana danddayoos: ‘Taani he zoriyaa oosuwan peeshiyaanaa? Taani Xoossaa sheniyaa oottanawu wozanappe koyiyaanaa? Taani gubaaˈiyankka haggaazuwankka harata maaddanawu baaxetiyaanaa?’ Nu wodiyaanne wolqqaa goˈettidi harata maaddiyoogee issi issitoo metana danddayees. Hegawu baaxetananne nu goˈˈaa aggi baynna koshshees. SHin, Ubbabaa Haariya Xoossay nuna nashshiyoogaa eriyoogaappe aaruwan ufayssana danddayiyaabay aybee?

8. Xoossaa siiqiyoogee issoti issoti waatanaadan denttettidee?

8 Xoossaa siiqiyoogee issoti issoti Yihoowawu loytti haggaazanawu daro miishshaa demissana danddayiya oosuwaa agganaadan denttettiis. Amarkkan deˈiya Erika dottore. SHin, A akkamuwan bonchchissiya oosuwaa oottiyoogaappe kumetta wode aqinye gidada ba azinaara daro biittan haggaazaasu. A kasebaa hassayada hagaadan gaasu: “Hara biittaa qaalaa goˈettiya gubaaˈiyan maaddiyo wode demmido darobaynne nuuni etaara laggetidoogee nu deˈuwan keehi ufayttanaadan oottiis. Taani haˈˈikka akkamays, shin tawu deˈiya wodiyaappenne wolqqaappe dariya baggaa ayyaanaaban asaa pattanawunne gubaaˈiyawu koshshiyaaba kunttanawu goˈettana danddayiyoogee tana keehi ufaysseessinne woppissees.”

SALUWAN DURETIYOOGEEYYE, SAˈAN DURETIYOOGEE?

9. Miishshaa siiqiyoogee ufayssaa demissennay aybissee?

9 PHawuloosi asay ‘miishshaa siiqiyaagaa’ gidanaagaa yootiis. Amarida layttappe kase, Ayerlanden deˈiya aqinyee issi bitaniyawu Xoossaabaa yootiis. He bitanee ba borssaappe amarida miishshaa kessidi xoqqu ootti oyqqidi ceeqettiiddi, “Hagee ta xoossaa!” yaagiis. Daro asay miishshaabaa qoncciyan haasayennaba gidikkokka, alamee miishshaanne miishshan shammana danddayiyoobaa siiqiyaageetun kumiis. Gidoppe attin, Geeshsha Maxaafay, “Bira dosiya uraassi biri gidi erenna; duretanau siiqiya uraikka miishshaa kalli erenna” yaagees. (Era. 5:10) Hegaa mala asay ubbatoo hara miishshaa gujjanawu koyiyoogeenne shiishshanawu baaxetiyoogee eta bollan ‘daro metuwaa’ ehees.—1 Xim. 6:9, 10.

10. Geeshsha Maxaafay duretettaabaanne hiyyeesatettaabaa yootiyoy aybissee?

10 Nu ubbawu miishshi koshshiyoogee qoncce. Miishshay nuna darobaappe ashshees. (Era. 7:12) SHin, issi urawu koshshiyaaba xallawu gidiya miishshay deˈikko, ufayttana danddayii? Ee, danddayees! (Eranchchaa 7:12 nabbaba.) Yaaqe naˈay Aguri, “Taayyo koshshiya keesa qumaa immappe attin, tana dure woikko manqqo kessoppa” yaagiis. I keehi hiyyeesa gidanawu koyibeennay aybissakko akeekanawu metootokko. I yootidoogaadan, kaysoy Xoossaa bonchchissenna gishshawu, I wuuqqanawu paacettana koyibeenna. SHin I dure gidennaadan woossidoy aybissee? I, “Hinna xayikko, dure gidada, ‘GODAI oonee?’ gaada nena kaddana” yaagiis. (Lee. 30:8, 9) Xoossan gidennan bantta duretettan ammanettiya asatubaa qoppana danddayaasa.

11. Miishshaa xeelliyaagan Yesuusi zoridobay aybee?

11 Miishshaa siiqiyaageeti Xoossaa ufayssana danddayokkona. Yesuusi hagaadan giis: “Naa77u godatuyyo haarettanau danddayiyai ooninne baawa; aissi giikko, woi issuwaa ixxidi, hinkkuwaa siiqana; woi issuwaa bonchchidi, hinkkuwaa karana; Xoossaassinne miishshaassi haarettanau danddayekketa.” I gujjidi hagaadan giis: “Bil77i bashshiyoosaaninne birati shiyiyoosan, kaisoikka bookkidi wuuqqiyoosan, sa7an intte huuphessi miishsha dagayoppite. SHin bil77inne qunoi bashshennasan, kaisoikka bookkidi wuuqqennasan intte huuphessi saluwan miishsha dagayite.”—Maa. 6:19, 20, 24.

12. Sima deˈuwaa deˈiyoogee metootennan Xoossaayyo haggaazanawu waati maaddana danddayii? Leemisuwaa yoota.

 12 Sima deˈuwaa deˈiyoogee ufayttanaadan oottiyoogaa xalla gidennan, Yihoowawu haggaazanawu daro wodiyaa demmanaadankka maaddiyoogaa daroti akeekidosona. Amarkkan deˈiya Jaaki ba gita keettaanne ba dirijjitiyaa bayzziyoogee ba keettaayeera aqinye gididi haggaazanawu maaddiyoogaa erido gishshawu hegaa bayzziis. I hagaadan giis: “Katamaappe gaxan deˈiya nu loˈˈiya keettaanne aquwaa aggiyoogee deexxiyaaba. SHin, daro layttaappe guyyiyan, ta oosuwan metoy merettido gishshawu taani azzanada soo simmaas. Kumetta wode aqinye gidida ta machchiyaa ubbatoo keehippe ufayttawusu. A hagaadan gaasu, ‘Taayyo ooppenne aadhdhiya halaqay deˈees!’ Haˈˈi taanikka aqinye, nuuni naaˈˈaykka Yihoowayyo oottoos.”

Nuuni nu huuphiyaa, miishshaa woy ufayttiyoobaa siiqiyoogaa waati aggana danddayiyoo? (Mentto 13 xeella)

13. Miishshaa xeelliyaagan nu qofaa waati qorana danddayiyoo?

13 Miishshaa xeelliyaagan nu qofaa loytti akeekanawu, kaallidi deˈiya oyshata nuuni woygidi zaariyaakko wozanappe nu hanotaa qorana danddayoos: ‘Geeshsha Maxaafay miishshaa xeelliyaagan yootiyoobaa tumuppe ammaniyaanaa, qassi hegaara maayiya ogiyan deˈiyaanaa? Taani miishshaa demmiyoogaa kaseyiyaanaa? Yihoowaaranne asaara dabbotiyoogaappe aaruwan aquwaa xoqqu ootta xeelliyaanaa? Yihooway tawu koshshiyaabaa kunttiyoogaa tumuppe ammaniyaanaa?’ A hidootan naagiyaageeta I mule azzanttennaagaa ammanettana danddayoos.—Maa. 6:33.

NUUNI YIHOOWA DOSIYOOYYE, UFATTIYOOBAA DOSIYOO?

14. Ufayttiyoobaa bessiyaagaadan waati xeellana danddayiyoo?

14 Kasetidi odettidaagaadan, ha wodiyan daro asay ‘ufayttiyoobaa dosees.’ Nu huuphiyaanne miishshaa bessiyaagaadan xeelliyoogee bala gidennaagaadan, ufayttiyoobaa bessiyaagaadan xeelliyoogeekka bala gidenna. Issi issi asay ufayttana bessenna giidi qoppees, shin nuuni hegaadan deˈanaadan Yihooway koyenna. Geeshsha Maxaafay ammanettiyaageeta hagaadan minttettees: “Ba, ne qumaa ufaissan ma; ne woiniyaa eessaa ne wozanai pashkkishin uya.”—Era. 9:7.

15. ‘Ufayttiyoobaa dosiyoogaa’ giyoogee woygiyoogee?

15 Naaˈˈantto Ximootiyoosa 3:4y ufayttiyoobaa siiqiyaageetubaanne bantta deˈuwan Xoossaa dogidaageetubaa yootees. Ha xiqisee  koyro xaafettido doonan asay Xoossaappe aattidi ufayttiyoobaa dosees geennaagaa akeeka, yaatiyaakko eti Xoossaa guuttaa siiqoosona giyoogaa. He xiqisee, ‘Xoossaa’ aggidi gees. Issi eranchchay hagaadan giis: “Ha [xiqisee] eti amarida hanotan Xoossaa siiqoosona giidi aynne yootenna. Hegee eti Xoossaa aynne siiqennaagaa yootees.” Hagee ufayttiyoobaa siiqiya asawu mino zore. Geeshsha Maxaafay ufayttiyoobaa siiqiyaageeta, eta qofay deˈuwaa ufayssan shaahettidoogeeta giidi qonccissees.—Luq. 8:14.

16, 17. Ufayttiyoobaa xeelliyaagan Yesuusi leemiso gidiyaabaa ay oottidee?

16 Yesuusi ufayttiyoobaa bessiyaagaadan xeelliyoogaa wottiyoobi baynna hanotan bessiis. I ‘bullachchaa’ biis; qassi “daro imatuwaa” shoobettiis. (Yoh. 2:1-10; Luq. 5:29) He bullachchan, I maalaaliya hanotan haattaa woyne eessawu laammiis. Hara wode qassi, banttana xillo giidi qoppiyaageeti meesinne uyees giidi a borido wode I eta eqettiis.—Luq. 7:33-36.

17 SHin, ufayttiyoobay Yesuusi ba deˈuwan keehi xoqqu oottidi xeellidoba gidenna. I Yihoowa kaseyiis; qassi harata maaddanawu bawu danddayettiya ubbabaa oottiis. Yaatiyo gishshawu, daro asay deˈuwaa demmanaadan I mittaa bolli waayettidi ba dosan hayqqiis. Ba kottiyaa kaalliyaageeta xeelliyaagan Yesuusi hagaadan giis: “Intte tana kaalliyo gishshau, asai intttena boriyo wodenne waissiyo wode, qassi intte bolli iitabaa ubbaa wordduwan haasayiyo wode, intte anjjettidaageeta. Intteyyo saluwan gita woitoi de7iyo gishshau, ufaittite; hashshu giite; aissi giikko, asai intteppe kase de7ida hananabaa yootiyaageetakka hegaadan waissiis.”—Maa. 5:11, 12.

Nuuni nu huuphiyaa, miishshaa woy ufayttiyoobaa siiqiyoogaa waati aggana danddayiyoo? (Mentto 18 xeella)

18. Nuuni ufayttiyoobaa ay keena siiqiyaakko eranawu maaddiya oyshati awugeetee?

18 Nuuni ufayttiyoobaa ay keena siiqiyaakko waati erana danddayiyoo? Nuna hagaadan oychchana danddayoos: ‘Allaxxiyoobaa shiiquwaappenne haggaazuwaappe kaseyiyaanaa? Taani Xoossawu haggaazanawu koyiyo gishshawu tana ufayssiya issi issibaa ta dosan aggabayiyaanaa? Ufayssiyaabaa oottanawu koyiyo wode, taani dooriyoobaa Yihooway waati xeelliyaakko qoppiyaanaa?’ Nuuni Xoossaa siiqiyo gishshawunne a ufayssanawu koyiyo gishshawu, balaba gidiyoogaa nuuni eriyoobaappe haakkiyoogaa xalla gidennan, A ufayssennan aggana danddayees giidi qoppiyoobaappekka haakkoos.—Maatiyoosa 22:37, 38 nabbaba.

WAANA UFAYTTANA DANDDAYAY?

19. Tumuppe ufayttana mule danddayennay oonee?

19 Seexaanaa alamee 6,000 gidiya layttawu asay metootanaadan oottiis; ha alamee haˈˈi xayanawu matiis. Ba huuphiyaa, miishshaanne ufayttiyoobaa likkiyaappe aattidi siiqiya asan saˈay kumiis. Eti demmana danddayiyoobawu keehi yeemottiya, qassi bantta deˈuwan koyiyoobaa waannayidi xeelliya asa. Hegaa mala asay tumuppe ufayttana mule danddayenna. Hegaappe dumma hanotan, Geeshsha Maxaafay hagaadan gees: “Yaaqooba Xoossai maaddiyo urainne GODAA ba Xoossaa baayyo ufaissa oottiya urai anjjettidaagaa.”—Maz. 146:5.

20. Xoossaa siiqiyoogee neeni ufayttanaadan waati maaddii?

20 Yihoowa asaa giddon deˈiya Xoossaa siiqoy gujji gujji bees; qassi layttan layttan nu qooday dari dari bees. Hegee Xoossaa Kawotettay haariiddi deˈiyoogaanne mata wode ha saˈawu maalaalissiya anjjuwaa ehaanaagaa bessiya naqaasha. Nuuni tumu ufayssaa demmiyoy Xoossaa sheniyaa oottiyoogaananne Ubbaappe Xoqqiyaagaa ufayssiyoogaa eriyoogaana. Qassi Yihoowa siiqiyaageeti merinawu ufayttana! Kaalliya huuphe yohuwan, ba huuphiyaa siiqiyoogaappe pulttiyaa issi issi eeshshata pilggana, qassi he eeshshati Yihoowa ashkkarati bessiyo eeshshatuppe waani phalqqettiyaakko beˈana.