Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Ereetii?

Ereetii?

Beni wode asay issisaa biyo wode tamaa waati ekkidi bii?

ABRAHAAMI haahosan yarshshuwaa yarshshanawu giigettiyo wode, “yarshshuwaa mittaa denttidi, ba na7aa Yisaaqa toossiis; toossidi tamaanne billamaa i baayyo oiqqiis.” Yaatidi, “eti naa77ai issippe” biidoogaa Geeshsha Maxaafay Doomettaabaa 22:6n yootees.

Beni wode, asay tamaa oyttiyo ogiyaabaa Geeshsha Maxaafay yootenna. Abrahaama taarikiyaara gayttidaagan, Abrahaaminne Yisaaqi “hemmetido adussa oge ubban [eexxiya tamay] toˈennan takkana” danddayennaagaa baa giishin issi eranchay yootiis. Hegaa gishshawu, he xiqisiyan odettidabay tamaa oyttanawu maaddiya miishshaa gidennan aggenna.

SHin harati beni wode tamaa oyttiyoogee metiyaabaa gidiyoogaa yootoosona. Beni wode, asay banttawu tamaa oyttanawu baaxetiyoogaappe, danddayettiyaabaa gidikko, bantta shooruwaappe bonqquwaa ekkanawu koyoosona. Geella, Abrahaami oyqqidobay kase qammi tamaappe attida kasaliyaa bonqqoy a giddon deˈiyo, sanssalatan qachi oyqqido xaaruwaa gidana danddayiyoogaa daro eranchati ammanoosona. (Isi. 30:14) Hegaadan ekkidi biyo bonqquwaa goˈettidi, ogiyaa bolli koyidosan sohuwaara pinccuwan tamaa oyttanawu danddayeetees.