Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

“Nuuni Inttenaara Baana”

“Nuuni Inttenaara Baana”

“Xoossay inttenaara deˈiyoogaa nuuni siyido gishshawu, nuuni inttenaara baana.”—ZAK. 8:23, NW.

MAZAMURE: 32, 31

1, 2. (a) Yihooway ha wodiyan hananabaa ay yootidee? (b) Ha huuphe yohuwan zaarana oyshati awugeetee? (Doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

HA WODIYAA xeelliyaagan Yihooway, “He gallassatun dumma dumma qaalan haasayiya kawotettatu ubbaappe tammu asati yiidi, issi Ayhuda bitaniyaa maayuwaa macaraa oyqqidi, ‘Xoossay inttenaara deˈiyoogaa nuuni siyido gishshawu, nuuni inttenaara baana’ yaagana” yaagiis. (Zak. 8:23, NW) Leemisuwan odettida tammu asatudan, saˈan deˈanawu hidootan naagiyaageetikka ‘Ayhuda bitaniyaa maayuwaa macaraa oyqqidosona.’ Yihooway tiyettidaageeta anjjiyoogaa eti eriyo gishshawu, ayyaanan tiyettida ‘Xoossaa Israaˈeelatuura’ issippe oottiyoogan ufayttoosona.—Gal. 6:16, NW.

2 Hananabaa yootiya Zakkaariyaasi odidoogaadan, Yesuusikka Xoossaa asaa giddon issippetettay deˈanaagaa yootiis. I baana kaalliyaageeti naaˈˈu cita, hegeekka “amarida dorssa” citanne ‘hara dorssa’ cita gidanaagaa yootiis; gidikkokka eti ‘issi wude’ qassi eta “heemmiyaageekka issuwaa gidana.” (Luq. 12:32; Yoh. 10:16) SHin ha naaˈˈu citata xeelliyaagan issoti issoti hagaadan qoppana danddayoosona: (1) Hara dorssati ha wodiyan ayyaanan tiyettiya ubbatu sunttaa erana koshshii? (2) Tiyettida Kiristtaaneti banttana waati xeellana bessii? (3) Intte gubaaˈiyan deˈiya uri  Goda Kahuwaa bonchiyo wode oyttaa miyaabanne woyniyaa uyiyaaba gidikko, neeni waanana bessii? (4) Godaa Kahuwaa bonchiyo wode oyttaa miyaanne woyniyaa uyiya asatu qooday gujji gujjidi biyo gishshawu, neeni hirggana bessii? Ane ha oyshatu zaaruwaa beˈoos.

NUUNI HA WODIYAN TIYETTIYA UBBATU SUNTTAA ERANA KOSHSHII?

3. Nuuni 144,000tu yara gidanay oonakko shaakki erana danddayennay aybissee?

3 Hara dorssati ha wodiyan ayyaanan tiyettiya ubbatu sunttaa erana koshshii? Koshshenna. Aybissi? Issi uri saluwan deˈanawu doorettiyo wode, biron shoobetteesippe attin, wurssettan woytuwaa demmanaagee erettiichibeenna gishshataassa. Seexaanay “harai atto Xoossai dooridoogeetakka balettanau” ‘wordduwaa hananabaa yootiyaageeta denttiyoy’ hegaassa. (Maa. 24:24) Yihooway woytana gakkanaashin, ayyaanan tiyettida Kiristtaanee saluwan ba woytuwaa ekkanaagaa woy agganaagaa ooninne erenna. Yihooway hegaa kuuyiyoy woykko wurssetta maatafaa a bolli wottiyoy, i ammanettidaagaa gididi hayqqanaappe kase woy ‘daro waayee’ doomma haniyo wode. (Ajj. 2:10; 7:3, 14) Hegaa gishshawu, ha wodiyan Xoossawu oottiya asatuppe wurssettan 144,000tu yara gidanay oonakko eranawu koyiyoogee aynne maaddenna. [1]

4. Ayyaanan tiyettidaageetu ubbaa sunttaa eriyoogee danddayettennaba gidikko, nuuni waanidi ‘etaara baana’ danddayiyoo?

4 Ha wodiyan saˈan deˈiya, ayyaana Israaˈeelatu ubbaa sunttaa eriyoogee danddayettennaba gidikko, hara dorssati waanidi ‘etaara baana’ danddayiyoonaa? Leemisuwan odettida tammu asata xeelliyaagan Zakkaariyaasa hiraagan qonccidabaa akeeka. Eti “issi Ayhuda bitaniyaa maayuwaa macaraa oyqqidi, ‘Xoossay inttenaara deˈiyoogaa nuuni siyido gishshawu, nuuni inttenaara baana’ yaagana.” (Zak. 8:23, NW) Ha sohuwan odettida Ayhuda bitanee issuwaa gidikkokka, naaˈˈusankka “inttenaara” geetettida qaalay issuwaappe daro asaa bessees. Hegaa gishshawu, Ayhuda bitaniyan leemisettidaagee issi ura gidennan, issi citan deˈiya asata bessiyaaba! Hegaa gishshawu, Ayhuda bitaniyan leemisettida ubbata huuphiyan huuphiyan shaakki eriyoogeenne kaalliyoogee bessiyaaba gidenna. SHin nuuni eta citaa shaakki eridi eta maaddana bessees. Geeshsha Maxaafay nuuni asa kaallennaadan mintti zorees. Yesuusi nu Godaa woykko nuna Kaalettiyaagaa.—Maa. 23:10.

TIYETTIDA KIRISTTAANETI BANTTANA WAATI XEELLANA BESSII?

5. Ayyaanan tiyettidaageeti loytti qoppana bessiya zoree awugee, qassi aybissi?

5 Godaa Kahuwaa bonchiyo wode oyttaa miyaanne woyniyaa uyiyaageeti, 1 Qoronttoosa 11:27-29n deˈiya zoriyaa loytti qoppana bessees. (Nabbaba.) Kiitettida PHawuloosi hagan qonccissanawu koyido qofay aybee? Yihoowaara deˈiya dabbotay mooretti uttidaashin, ayyaanan tiyettida Kiristtaanee oyttaa miyaabanne woyniyaa uyiyaaba gidikko, hegee bessennaba. (Ibr. 6:4-6; 10:26-29) Ha zoree ayyaanan tiyettida Kiristtaaneti bantta woytuwaa biron ekkibeennaagaa eti hassayanaadan maaddees. Eti “Xoossai Kiristtoos Yesuusa baggaara bolla de7uwau xeesiyo woituwaa ekkanau” ubba wode baaxetana koshshees.—Pili. 3:13-16.

6. Tiyettida Kiristtaaneti banttana waati xeellana bessii?

6 PHawuloosi ayyaanay denttettin, Xoossai “xeesido xeessau bessiya de7uwaa [eti] de7anaadan” tiyettida Kiristtaaneta woossiis. Eti hegaadan waati oottana danddayiyoonaa? PHawuloosi hagaadan qonccissiis: “Ubba wode intte intte huuphiyaa kaushshiyaageeta, ashkketanne danddayanchchata gidite; issoi issuwaa maaddiyoogan  intte siiquwaa bessite. Inttena issippe gatti qachchiya sarotettan, Geeshsha Ayyaanai intteyyo immiyo issippetettaa naaganau minnite.” (Efi. 4:1-3) Yihoowa ayyaanay otorettanaadan gidennan, nu huuphiyaa kawushshanaadan oottees. (Qol. 3:12) Ayyaanan tiyettidaageeti saˈan deˈanawu hidootan naagiyaageetussi deˈiyaagaappe aadhiya geeshsha ayyaanay banttawu deˈiyaabadan qoppokkona. Eti banttawu dumma eray deˈiyaabadan yootokkona; qassi haratuppe issi issiban leqqoos gookkona. Qassi eti issi uri ayyaanan tiyettiis gi qoppidi, Godaa Kahuwaa bonchiyo wode oyttaa maanaadaaninne woyniyaa uyanaadan mule minttettokkona; shin eti ashkke gidiyo gishshawu, saluwaa biyaageeta dooriyaagee Yihoowa xalla gidiyoogaa eroosona.

7, 8. Ayyaanan tiyettidaageeti haratuppe koyennabay aybee, qassi aybissi?

7 Saluwan deˈanawu doorettiyoogee gita maata gidikkokka, ayyaanan tiyettida Kiristtaanee harati bana dumma ogiyan bonchana mala koyenna. (Efi. 1:18, 19; Piliphphisiyuusa 2:2, 3 nabbaba.) Yihoowa ayyaanay etawu markkattees. Izaawu hegaa haratuyyo erissiyoogee bessiyaaba gidenna. Eti ayyaanan tiyettidoogaa asay ammanennaba gidikko garamettokkona. Geeshsha Maxaafay, issi uri Xoossay bana dumabawu dooridoogaa yootiyaaba gidikko, he uraa sohuwaara ammanana bessennaagaa yootiyoogaa eti eroosona. (Ajj. 2:2) Eti ayyaanan tiyettidoogaa asawu awaajjokkona. Hara asi eta dumma ogiyan xeellenna mala, ubba eti darotoo hegaabaa denttokkona; qassi sinttappe demmana woytuwaabaa ceeqettidi yootokkona.—1 Qor. 1:28, 29; 1 Qoronttoosa 4:6-8 nabbaba.

8 Tiyettida Kiristtaaneti banttana aybippenne aadhiya maabaraa yame oottidi xeellokkona. Eti ayyaanan tiyettida giya harata koyidi etaara issippetettaa medhanawunne Geeshsha Maxaafaa citan xannaˈanawu malokkona. (Gal. 1:15-17) Hegaadan oottiyoogee, gubaaˈiyaa giddon shaahotettay merettanaadan oottana danddayees, qassi sarotettaynne issippetettay deˈanaadan oottiya geeshsha ayyaanaa oosuwaa phalqqiyaaba.—Roome 16:17, 18 nabbaba.

NEENI ETA WAATA XEELLANA BESSII?

9. Godaa Kahuwaa wode oyttaa miyaanne woyniyaa uyiya uraa xeelliyo hanotaara gayttidaagan neeni naagettana bessiyoy aybissee? (“Siiqoy ‘Bessennabaa Oottenna’” giya saaxiniyaa xeella.)

9 Godaa Kahuwaa wode oyttaa miyaanne woyniyaa uyiya uraa neeni waata xeellana bessii? Yesuusi ba erissiyo ashkkarata, “Intte ubbai ishantta” yaagiis. I gujjidikka, “Bana gitayiya oonikka kauyyana; qassi bana kaushshiya oonikka gitatana” yaagiis. (Maa. 23:8-12) Hegaa gishshawu, issi uri tumuppe tiyettida Kiristtaane gidikkokka, a xoqqu oottidi xeelliyoogee bala. Gubaaˈe cimata xeelliyaagan, Geeshsha Maxaafay nuuni etaagaadan ammananaadan minttettees; shin nuuni ay assanne nuna kaalettiyaagaa ootti xeellennaadan zorees. (Ibr. 13:7) Geeshshaa Maxaafay “naa77u kushe bonchchuwaa ekkanau” bessiya asatubaa yootiyoogee tuma. SHin hegeeta bonchana bessiyoy eti tiyettidaageeta gidiyo gishshataassa gidennan, eti “loitti heemmiya,” qassi “qaalaa yootiyoogaaninne tamaarissiyoogan” daafuriyaageeta gidiyo gishshataassa. (1 Xim. 5:17) Hegaa gishshawu, saluwaa hidootay deˈiyoogeeta harati xoqqu ootti xeelliyoogee eti yeellatanaadan oottiyaaba. Qassi ayyaanan tiyettida Kiristtaaneti he bonchuwaa koyiyaaba gidikko, ashkke gididi deˈanawu metootana danddayoosona. (Roo. 12:3) Nuuni Kiristtoosaa ishatuppe issuwaanne xubbana koyokko!—Luq. 17:2.

Godaa Kahuwaa wode oyttaa miyaanne woyniyaa uyiya uraa neeni waata xeellana bessii? (Mentto 9-11 xeella)

10. Tiyettida Kiristtaaneta bonchiyoogaa waata bessana danddayay?

10 Yihooway tiyidoogeeta maara bonchiyoogaa  waati bessana danddayiyoo? Tiyettidoogaa xeelliyaagan eta oychokko. Qassi nuna gattenna yohuwan gelokko. (1 Tas. 4:11; 2 Tas. 3:11) Ayyaanan tiyettida uraa aaway woy aayyiyaa, aqo laggee woy dabboykka ayyaanan tiyettees giidi nuuni qoppana bessenna. Hegee dabbo woy aqo lagge gidiyoogaara gayttidabaa gidenna. (1 Tas. 2:12) Ayyaanan tiyettidaagaa aqo laggiyaa, i woy a baynnan sinttappe Gannate saˈan deˈanaagaa qoppiyo wode awu woy iyyo aybi siyettiyaakko nuuni oychana koshshenna. Eta qohana danddayiya hegaa mala oysha oychiyoogaappe, Yihooway ba kushiyaappe yeggidi, ‘paxa deˈiyaageetu ubbaa amuwaa alanaagaa’ nuuni ubbay ammanettana danddayoos.—Maz. 145:16.

11. Nuuni ‘harata sabbennaba’ gidikkokka, waani naagettana bessii?

11 Ayyaanan tiyettida Kiristtaaneta maara bonchiyaageeti harabaappe naagettana bessees. Geeshsha Maxaafay ‘wordduwan ishantta milatiyaageeti’ gubaaˈiyaa gelana danddayiyoogaa yootees. (Gal. 2:4, 5; 1 Yoh. 2:19) He balettiyaageeti ayyaanan tiyettida gaana danddayoosona. Qassi ayyaanan tiyettida issi issi Kiristtaaneti ammanuwaappe sherˈˈi gaana danddayoosona. (Maa. 25:10-12; 2 PHe. 2:20, 21) Nuuni ‘harata sabbennaba’ gidikko, tumaappe sherˈˈi gookko; qassi erettida woy daro layttawu ammanettidi haggaazida Kiristtaanee ammanettennan aggiyo wodekka nu ammanoy shuggenna.—Yih. 16.

ETA QOODAY GUJJIYOOGEE NUNA QOFISSANA BESSII?

12, 13. Godaa Kahuwaa bonchiyo wode oyttaa miyaanne woyniyaa uyiya asaa qooday nuna qofissana bessennay aybissee?

12 Kase Godaa Kahuwaa bonchiyo wode oyttaa miyaanne woyniyaa uyiya asaa qooday guuxxi guuxxidi bees. SHin mata wodeppe haa simmin, eta qooday layttan layttan gujji gujji bees. Hegaabay nuna qofissana bessii? Bessenna. Hegee nuna qofissana bessennay aybissakko ane beˈoos.

13 “Godai baageeta erees.” (2 Xim. 2:19) Yihoowappe attin, Godaa Kahuwaa bonchiyo wode asaa qoodiyaageeti ayyaanan tiyettiday oonakkonne erokkona. Oyttaa miyaanne woyniyaa uyiya asaa qoodan ayyaanan tiyettidabadan qoppidi miyaanne uyiya asatikka deˈoosona. Issi wode oyttaa miyaanne woyniyaa uyiya asati guyyeppe aggidosona. Harati unˈˈettiyoogaappe woy sahettiyoogaappe denddidaagan saluwan Kiristtoosaara haarana gi qoppidi hegaadan oottennan aggokkona. Hegaa gishshawu,  oyttaa miyaanne woyniyaa uyiya asatu qooday ha saˈan attida, ayyaanan tiyettida asatu qoodaa bali baynnan bessiyaaba gidenna.

14. Gita waayee doommiyo wode, ayyaanan tiyettidaageetuppe saˈan deˈiyaageetu qoodaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay woygii?

14 Yesuusi ayyaanan tiyettidaageeta saluwaa efaanawu shiishshanaassi yiyo wode eti saˈan ubbasan deˈana. He wodiyaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay hagaadan gees: “[Yesuusi] ba kiitanchchata gita malkkataara kiittana; kiittin kiitanchchati sa7au ha gaxaappe ya gaxaa gakkanaashin, qassi sa7an oiddu zooziyaappe au doorettida asaa shiishshana.” (Maa. 24:31) Geeshsha Maxaafay ayyaanan tiyettidaageetuppe wurssetta gallassatun amaridaageetu xallay attanaagaa yootees. (Ajj. 12:17) Gidikkokka, gita waayee doommiyo wode etappe saˈan woqqay deˈanaakko Geeshsha Maxaafay yootenna.

15, 16. Yihooway 144,000tu yarata dooriyoogaara gayttidaagan nuuni ay akeekana bessii?

15 Yihooway ayyaanan tiyiyoogeeta aadhida eratettan doorees. (Roo. 8:28-30) Yesuusi hayquwaappe denddi simmin, Yihooway ayyaanan tiyiyoogeeta dooriyoogaa doommiis; koyro xeetu layttan deˈiya tumu Kiristtaaneti ubbay ayyaanan tiyettidaageeta gidennan aggokkona. Koyro xeetu layttaappe doommidi wurssetta gallassay doommanaashin deˈiya wodiyan, banttana Kiristtaane giyaageetuppe daroti tumuppe Kiristtoosa kaalliyaageeta gidokkona; Yesuusi eta ‘zardduwan’ leemisiis. Yihooway he layttatunkka tumu Kiristtaane gidida amarida asata ayyaanan tiyiyoogaa aggibeenna; he asati Yesuusi giidoogaadan ‘gistte’ mala gidiyoogaa bessidosona. (Maa. 13:24-30) Wurssetta gallassatunkka, Yihooway 144,000tu yarata dooriiddi deˈees. [2] Wurssettay wuranaappe guuttaa kasetidi Xoossay amaridaageeta tiyanawu dooriyaaba gidikko, i suurebaa oottiyoogaa ammanettana danddayoos. (Isi. 45:9; Dane. 4:35; Roome 9:11, 16 nabbaba.) [3] Tammanne isiini saatiyan oottiyoogaa doommida oosanchatussi bantta goday oottidoban ufayttibeenna oosanchatudan hanenna mala nuuni naagettana bessees.—Maatiyoosa 20:8-15.

16 Saluwaa biyo hidootay deˈiyo ubbay ammanettida wozannaama ashkkaraa’ yaara gidenna. (Maa. 24:45-47) Koyro xeetu layttaagaadan, Yihoowaynne Yesuusi ha wodiyankka guutta asatun darota miziiddi deˈoosona. Koyro xeetu layttan, Geeshsha Maxaafaa xuufeta xaafidaageeti ayyaanan tiyettidaageetuppe guutta asata. Ha wodiyankka, “qumaa koshshiyo wodiyan” immanaadan guutta Kiristtaanetu xallay sunttettidosona.

17. Ha huuphe yohuwan ay tamaaradii?

17 Nuuni ha huuphe yohuwan ay tamaaridoo? Yihooway Ayhuda bitaniyan leemisettida asatuyyo saluwan merinaa deˈuwaa immana, qassi tammu asatun leemisettida asatuyyo saˈan merinaa deˈuwaa immana. SHin i saluwaa laattiyo hidootay deˈiyoogeetikka saˈaa laattiyo hidootay deˈiyoogeetikka ammanettidi deˈanaadan koyees. Naaˈˈu citatikka ubbatoo bantta huuphiyaa kawushshana koshshees. Eta naaˈˈaa giddon issippetettay deˈana bessees. Qassi eti naaˈˈaykka gubaaˈe giddon sarotettay deˈanaadan oottiyaageeta gidana bessees. Wurssetta gallassay wurana haniyo ha wodiyan, Kiristtoosa kaaletuwan nuuni issi wude gididi haggaazanawu murttidaageeta gidoos.

^ [1] (mentto 3) Mazamure 87:5, 6y Yesuusaara saluwan haariya ubbatu sunttay geella sinttappe qonccanaagaa bessees.—Roo. 8:19.

^ [2] (mentto 15) Issi asi ayyaanan tiyettiyo wode Yesuusikka oottiyoobay deˈiyoogaa Oosuwaa 2:33y yootiyaaba gidikkokka, shoobbiya waannay Yihoowa.

^ [3] (mentto 15) Gujo qofaa demmanawu, Uddufune 1, 2007 Wochiyo Keelaa sinttaa 30-31n “Nabbabiyaageetu Oyshaa” giya huuphe yohuwaa xeella.