WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Ichashe 2016

Ha maxeetiyan Usuppune 29ppe Hosppune 3, 2016 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

Bantta Dosan Eeno Giidosona​​—⁠Oshiniyan

Oshiniyan aassiyaageeti keehi koshshiyo sohuwan haggaaziyaageeti banttana gakkiya metuwaa waani genccidonaa?

‘Ishanttudan Siiqettiyoogaa Aggoppit⁠e’!

Laytta xiqise 2016gee mata wode gakkanabawu nuuni giigettanaadan maaddana danddayees.

Xoossay Immido Odin Wurenna Imotay Nena Denttetto

Xoossaa siiqoy nuuni Yesuusa leemisuwaa mintti kaallanaadan, nu ishantta siiqanaadaaninne haratussi wozanappe atto gaanaadan waati denttettii?

Xoossaa Ayyaanay Nu Ayyaanaara Markkattees

Ayyaanan tiyettida uri bana waati xeellana bessii? Issi uri ayyaanan tiyettiyo wode haniyaabay aybee?

“Nuuni Inttenaara Baana”

Nuuni 144,000ta xeelliyaagan ay hassayana koshshii?

Xoossaara Oottiyoogee​—⁠Ufayssiyaaba

Xoossaara oottiyoogee nuuni ufayttanaadaaninne ayyaanaaban naagettanaadan waati maaddii?