Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Sunttettida Attuma Asatoo—Ximootiyoosappe Tamaarite

Sunttettida Attuma Asatoo—Ximootiyoosappe Tamaarite

ZILLAYTTI, kumetta saˈan deˈiya Yihoowa Markkatuppe shaˈan qoodettiya attuma asati cimanne gubaaˈiyawu oottiyaageeta gididi sunttettidosona. Neeni he siiqo ishanttuppe issuwaa gidikko, he ooratta maatan neeni ufayttiyoogee qoncce.

SHin, neeni guuttaa hirggana danddayiyoogeekka erettidaba. Jesena giyo yelaga gubaaˈe cimay, “Taani koyro sunttettiyo wode, tawu keehi darobaa oottiyo aawatettay imettidobadan qoppaas” yaagiis. Muuseenne Ermmaasi Yihooway etawu ooratta oosuwaa immin, danddayennabadan qoppidosona. (Kes. 4:10; Erm. 1:6) Neeyyookka hegaadan siyettikko, hegaa waatada xoonananne aggennan diccana danddayay? Kiristtoosa kaalliya Ximootiyoosa leemisuwaa qoppa.—Oos. 16:1-3.

XIMOOTIYOOSA LEEMISUWAA KAALLA

Kiitettida PHawuloosi haggaazuwawu biyoosaa banaara efaanawu Ximootiyoosa oychchido wode, Ximootiyoosa layttay 20 heera gidennan aggenna. Ximootiyoosi yelaga gidiyo gishshawu koyro yayyennan waayi aggana, qassi I baayyo imettida ooratta oosuwaa oottanawu mammottennan aggenna. (1 Xim. 4:11, 12; 2 Xim. 1:1, 2, 7) Gidikkokka, tamma gidiya layttappe guyyiyan, PHawuloosi Piliphphisiyuusan deˈiya gubaaˈiyawu, “[Taani] Ximootiyoosa inttekko eesuwan yeddanaagaa Godaa Yesuusan ammanettais. Aissi giikko, . . . a mala asi harai ooninne tau baawa” yaagiis.—Pili. 2:19, 20.

Ximootiyoosi hegaadan keehi loˈˈo cima gidanaadan oottiday aybee? A leemisuwaappe neeni tamaarana danddayiyo usuppun yohota akeeka.

1. I asawu wozanappe qoppiis. PHawuloosi Piliphphisiyuusan deˈiya ishanttussi, ‘Ximootiyoosi intte deˈuwaabawu wozanappe hirggees’ yaagiis. (Pili. 2:20) Ee, Ximootiyoosi asawu qoppees. I eti Yihoowakko shiiqanaadan koyiis, qassi etassi giidi bawu danddayettida ubbabaa oottiis.

Otobisee eqqiyoosa ubbaa keerido saatiyan gakkiyoogee asaa caaniyoogaappe aaruwan A qofissiyo, leemisodan yootiyo, otobisiyaa laaggiya issi bitaniyaadan hanoppa. Bonchchettida cima gididi 20⁠ppe daro layttawu haggaazida Wiiliyaami, “Ishantta siiqa. Yohuwaa oyqqiyo maaraappe aaruwan etassi koshshiyaabaa qoppa” giidi zorees.

2. I ayyaanaabaa oosuwaa sinttayiis. PHawuloosi Ximootiyoosa hanotaa haratuugaara geeddarssidi, “Harati ubbati bantta huuphebaa koyoosona; Yesuus Kiristtoosabaa koyokkona” yaagiis. (Pili. 2:21) PHawuloosi hegaa xaafiyo wode Roomen dees. I yan deˈiya ishantti bantta huuphe allaalliyan sheekkidoogaa akeekiis. Eti amarida hanotan, ayyaanaabaa oosuwaa zirxxi giidi oottibookkona. SHin Ximootiyoosi hegaa mala gidenna! Mishiraachchuwaa aassidi yootiyo qaaday merettiyo wode, A qofay, “Hekko, tana kiitta” yaagida Isiyaasaagaa mala.—Isi. 6:8.

Ne allaaliyaakka ayyaanaabaakka waatada bessiyaagaadan polana danddayay? Koyruwan, kaseyana bessiyaabaa shaakka. PHawuloosi, ‘loˈˈobaaa’ woykko keehi koshshiyaabaa akeekanaadan zoriis. (Pili. 1:10) Xoossay kaseyiyoobaa neenikka kaseya. Naaˈˈanttuwan, aggana bessiyaabaa agga. Wodiyaanne wolqqaa wurssiyaabaa  digga. PHawuloosi Ximootiyoosa, “Iita wodallatetta amuwaappe baqata. . . . Xillotettaa, ammanuwaa, siiqotettaanne sarotettaa minttada kaalla” yaagidi zoriis.—2 Xim. 2:22.

3. I geeshsha haggaazuwan minnidi oottiis. PHawuloosi Piliphphisiyuusa Kiristtaanetussi, “Na7i ba aawau oottiyoogaadan, Ximootiyoosi tanaara issippe gididi, wonggeliyaa oosuwaa oottidoogan, ammanettiya asa gidiyoogaa erissidoogaa intte ereeta” yaagiis. (Pili. 2:22) Ximootiyoosi azalla gidenna. I PHawuloosaara issippe minnidi oottiis, hegee qassi eta naaˈˈaa siiqoy minnanaadan oottiis.

Ha wodiyan Xoossaa dirijjitiyan oottiyoobay bessiis. He oosoy tumuppe ufayssiyaaba, qassi neeni ne ishanttuuranne michchonttuura siiqettanaadan oottiyaaba. Yaatiyo gishshawu, neeyyo ubbatoo “Godaa oosuwan oottiyo darobay” deˈanaadan halchcha.—1 Qor. 15:58, NW.

4. I tamaaridobaa oosuwan peeshshiis. PHawuloosi Ximootiyoosawu, “Neeni ta timirttiyaa, ta hanotaanne ta qofaa, ta ammanuwaanne ta danddayaa, ta siiquwaanne ta genccaa . . . be7adasa” yaagidi xaafiis. (2 Xim. 3:10, 11) Ximootiyoosi tamaaridobaa oosuwan peeshshido gishshawu, gita maataa ekkana danddayiyaagaa gidiis.—1 Qor. 4:17.

Ayyaanaaban neeyyo leemiso gidiya uri deˈii? Deˈennaba gidikko, ne koyiyaakko shin? Daro layttawu gubaaˈe cima gidi oottida Tami hagaadan giis: “Daro layttawu haggaazida issi cimay tana maaddanawu koyiis, qassi tana loytti loohissiis. Taani A darotoo oychchaas, qassi a zoriyaa oosuwan peeshshaas. Hegee taani yayyiyoogaa eesuwan agganaadan maaddiis.”

5. I ubbatoo bana loohissiis. PHawuloosi Ximootiyoosa, “Xoossaa milatiyoogan nena loohissa” yaagidi zoriis. (1 Xim. 4:7) Issi atileetiyaa loohissiyay deˈana danddayees, shin I ba huuphekka loohana koshshees. PHawuloosi Ximootiyoosa hagaadan giidi zoriis: “Xoossaa maxaafaa nabbabiyoogan, Xoossaa qaalaa yootiyoogaaninne tamaarissiyoogan minna. . . . Ne dichchai asa ubbau qonccana mala, hegaa mintta qoppa. Hagaa ubba wode ootta.”—1 Xim. 4:13-15.

Neenikka oosuwaa eraa ubbatoo luxa luxa baana koshshees. Mino tamaare gida; qassi dirijjitee mati immido kaaletuwaa ubbatoo kaalla. Qassi geelladan loytta pilggennan ay yohonne oyqqana danddayiyo daro wodiyaa meezee neeyyo deˈiyaabadan qoppiyoogan, ne huuphen keehi ammanettoppa. Ximootiyoosa leemisuwaa kaallada, “ne huuphiyaanne ne timirttiyaa naaga.”—1 Xim. 4:16.

6. I Yihoowa ayyaanan ammanettiis. PHawuloosi Ximootiyoosa haggaazuwaa qoppidi A, “Nu giddon de7iya Geeshsha Ayyaanaa baggaara neeyyo hadaraa immido lo77obaa naaga” yaagidi hassayissiis. (2 Xim. 1:14) Ximootiyoosi ba haggaazuwaa naaganawu Xoossaa ayyaanan ammanettana koshshees.

Daro layttawu cima gididi haggaazida Danaldi hagaadan giis: “Sunttettida attuma asati Xoossaara dabbotido dabbotaa keehi nashshana bessees. Yaatiyaageeti ‘wolqqaa gujji gujjidi baana.’ Eti Xoossaa ayyaanaa demmanawu woossikko, qassi ayyaanaa ayfiyaa ayfikko, bantta ishanttussi tumu anjjo gidana.”—Maz. 84:7; 1 PHe. 4:11.

NE MAATAA NASHSHA

Neegaadan mati sunttettida daro ishantti ayyaanaaban dicciyoogaa beˈiyoogee keehi minttettiyaaba. Doomettan denttido Jeseni hagaadan giis: “Taani cima gidada oottido wodiyan darobaa tamaaraas, qassi kaseegaappe aaruwan ammanettays. Haˈˈi tawu imettida oosuwan ufayttays, qassi hegaa keehi gita maatadan xeellays!”

Neeni ayyaanaaban aggennan diccuutee? Ximootiyoosa leemisuwaappe tamaaranawu halchcha. Yaatikko, neenikka Xoossaa asawu anjjo gidana.