Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Xoossaa Kawotettay Yiyo Wode Aybi Xayanee?

Xoossaa Kawotettay Yiyo Wode Aybi Xayanee?

“Ha sa7ainne ha sa7an asi amottiyo ubbabai aadhdhana. SHin Xoossai giidoogaa oottiya urai merinau de7ana.”—1 YOH. 2:17.

MAZAMURE: 139144

1, 2. (a) Pirddaa ekkidi qashettida uraara ha alamiyaa ayba ogiyan geeddarssana danddayettii? (Doomettan deˈiya misiliyaa xeella.) (b) Ha alamee xayiyo wode asay waananee?

“HAYQQIDA BITANEE HEMETTEES!” Keehi iita danobaa oottida ura i qashettido kifiliyaa birata penggiyaa gawuhu ootti gorddidi kessi efiyo wode xoqqu oottidi hegaadan giyoogee siyettees. He bitaniyaa naagiyaageeti hegaadan giyoy aybissee? Bitanee payya milatees; i harggee woranawu shushshido asa gidenna. SHin, wotaaddarati a woriyo sohuwaa efoosona. Danobaa oottidanne hayqqanaadan pirddettida he bitanee hayqqidaba mala. *

2 Ha alamee hayquwawu efiyo he bitaniyaa mala. Ha iita alamee pirddaa ekkoosappe daro wodee aadhiis; qassi i xayiyo wodee haˈˈi keehi matattiis. Geeshsha Maxaafay, ‘Ha saˈay aadhana’ yaagees. (1 Yoh. 2:17) Ha alamee xayanaagee erettidaagaa. SHin ha alamiyaa xayoy qashettida bitaniyaa hayquwaappe dummatiyo gitabay deˈees. Qashettida bitaniyaa woriyo wode, issoti issoti pirdday likke gidenna giidi woy geelladan bitaniyaa worennan guutta daqiiqay aadhanaadan oottanawu he pirddaa  eqettana danddayoosona. Gidoppe attin, ha alamee xayanaadan pirddidaagee ba ooso ubban wotoy baynnan suure pirddiya Ubbaa Haariyaagaa. (Zaa. 32:4) Alamee xayanaadan keerettida wodee mule aadhenna, qassi pirdday suure gidiyoogaa siranaadan oottiyaabi aybinne baawa. He pirdday poletti simmin, saluwan saˈan deˈiya qoppiya meretati ubbay suure pirdday imettidoogaa wozanappe maayana. Hegee keehi woppu oottiyaaba!

3. Xoossaa Kawotettay yiyo wode xayana, nuuni beˈana oyddan saahettida yohoti aybee?

3 Gidoppe attin, ‘aadhana’ alamee aybee aybee? Ha wodiyan asay darotoo merinawu deˈiyaabadan xeelliyo darobay xayana. Hegee azzanttiya odoo? Aynne azzanttiyaaba gidenna! Ubba hegee ‘Kawotettaa mishiraachuwaa’ giddon keehi koshshiyaaba. (Maa. 24:14) Yaatiyo gishshawu, Xoossaa Kawotettay yiyo wode xayanabaa ane loytti beˈoos. Aahuwan shaahettida oyddubata, hegeetikka iita asata, shori baynna dirijjiteta, mooro oosuwaanne iita hanotata beˈana. He ubba shaahuwan, (1) hegee ha wodiyan nu deˈuwan nuna waati qohiyaakko, (2) Yihooway hegaa waatanaakkonne (3) i hegaa tumuppe loˈˈo gididaban waati laammanaakko nuuni pilggana.

IITA ASAA

4. Iita asati nuna ha wodiyan waatidi qohiyoonaa?

4 Iita asay ha wodiyan nuna waatidi qohii? Ha wodee ‘wayssiya wode’ gidanaagaa kaseti odi simmidi, kiitettida PHawuloosi, ‘Iita asatinne balettiyaageeti kaseppe iiti iiti baanaagaa’ yootiis. (2 Xim. 3:1-5, 13) He hiraagay polettishin beˈabeykkii? Wolqqan gamiya asata, nu zariyaa coo ixxiyaageeta, danobaa oottiyaageeta gujjin, iita asati nuuppe darota qohidosona. Hegeetuppe amaridaageeti qoncciyan iitabaa oottiyaageeta; harati qassi coo geeshsha milatidi iita oosuwaa oottiyaageeta. Hegaa mala iita asati nuna qohanawu qoppennan aggana danddayoosona; shin eti oottiyoobay nunakka qohiyaaba. Eti oottiyo daganttiyaabaa eriyo wode, nu wozanay azzanees. Iitati naata, cima asatanne miyyee baynna harata gamiyoogee nuna daganttees. Iita asati asadan gidennan doˈadaaninne dayddanttatudan hanoosona. (Yaaq. 3:15) SHin Yihoowa Qaalay mishiraachuwan hegaa mala iita oduwaa eqettees.

5. (a) Iitati haˈˈikka waanana danddayiyoonaa? (b) Laamettennan ixxida iitati wurssettan waananee?

5 Yihooway ay oottanee? Yihooway ha wodiyankka iitati laamettana danddayiyo ogiyaa dooyiis. (Isi. 55:7) Eti huuphiyan huuphiyan biron pirddaa ekkiichibookkona. Pirddettiday ha alamiyaa. Gidoppe attin, laamettennan ixxidi, iita waayiyaa wodee gakkanaashin ha alamiyaa exa gidiyaageeti shin? Yihooway iitata ha saˈaappe merinawu xayssanawu qaalaa geliis. (Mazamure 37:10 nabbaba.) Iitati ha pirdday banttana bochennabadan qoppana danddayoosona. Daroti bantta oottidobaa genttiyoogaa tamaaridosona; qassi ha alamiyan eti darotoo pirddappenne bantta oosuwaa daafaappe attiyaabaa milatoosona. (Iyy. 21:7, 9) Gidikkonne, Geeshsha Maxaafay hagaadan gees: “Xoossai asaa hemetaa xeellees; a tanggo ubbaakka wochchees. Iitaa oottiyaageeta Xoossaappe genttanau danddayiya sakkana xumi baawa.” (Iyy. 34:21, 22) Xoossaa Yihoowappe qosettana danddayettenna. A cimmana danddayiya asi baawa; laggetiyaabi baynna Xoossaa ayfee issibaa beˈennaadan genttana danddayiya xuma shaari baawa. Yaatiyo gishshawu, Armmageedoonappe simmin, nuuni iitati kase deˈiyoosan eta koyana danddayoos; shin  demmokko. Eti merinawu xayana!—Maz. 37:12-15.

6. Iita asatu sohuwan deˈanaageeti oonee, qassi hegee mishiraacho gididoy aybissee?

6 Iita asatu sohuwan ooni deˈanee? Yihooway ha ufayssiyaabaa oottana giis: “Ashkketi biittaa laattana; eti sarotettaaninne duretettaani ufaittidi daana.” He mazamuree guuttaa takkidi, “Xilloti biittaa laattananne yan merinau de7ana” yaagees. (Maz. 37:11, 29) ‘Ashkketinne’ “xilloti” oonee? Ashkketi Yihoowa timirttiyaanne kaaletuwaa banttana kawushshidi ekkiyaageeta; xilloti Yihoowa sinttan suure gididabaa oottiyoogaa dosiyaageeta. Ha alamiyan iitati xillo asaappe keehi daroosona. SHin mati yaana ooratta alamiyan ashkketinne xilloti asaappe dariya bagga woy guuttata gidennan, he wode deˈana asati eta xalaala. He asay kumido saˈay tumukka gannate gidana!

AMMANETTENNA DIRIJJITETA

7. Ammanettenna dirijjiteti ha wodiyan nuna waatidi qohiyoonaa?

7 Ammanettenna dirijjiteti nuna waatidi qohiyoonaa? Ha alamiyan hanettiya iitabaappe dariya baggay amarida asatu ooso gidennan, dirijjitetu ooso. Leemisuwawu, Xoossaa oonatettaa, Geeshsha Maxaafay ammanttiyaaba gidiyoogaa, saˈawunne asawu sinttappe hananabaanne daro hara yohota xeelliyaagan miilooniyan qoodettiya asaa balettiya haymaanoote dirijjiteta qoppa. Qassi olawunne dumma dumma zariyaa giddon denddiya kobabawu gaaso gidiya, hiyyeesatanne miyyee baynnaageeta huqqunniya, maganxxuwaaninne somˈˈo xeelli pirddiyoogan naanida kawotettati shin? Hara asawu qoppennan heeraa mooriya, meretan deˈiya aquwaa wurssiyaanne miilooniyan qoodettiyaageeti hiyyeesatettan waayettiyo wode amaridaageeti keehi duretanaadan oottanawu shammiya asaa cimmiya yaaretiya zalˈˈe dirijjiteti shin? Ha alamiyan deˈiya azzanttiya daroban oyshettiyaageeti ammanettenna dirijjiteta gidiyoogee qoncce.

8. Geeshsha Maxaafay yootiyoogaadan, ha wodiyan daro asawu keehi mino milatiya dirijjiteti waananee?

8 Yihooway ay oottanee? Gita Baabiloono giyo shaaramuxen leemisettida worddo haymaanoote dirijjitetu bolli kawotettati denddiyo wode iita waayee doommana. (Ajj. 17:1, 2, 16; 18:1-4) He haymaanoote dirijjiteti muleera xayana. Gidoppe attin, ammanettenna hara dirijjiteti ubbay shin? Ha wodiyan asawu keehi mino milatiya dirijjitetuppe darota Geeshsha Maxaafay deretuuninne haruurotun leemisees. (Ajjuutaa 6:14 nabbaba.) Kawotettatinne etan zemppiya dirijjiteti ubbay bantta eqqosaappe qaaxxanaagaa Xoossaa Qaalay kasetidi yootiis. Ha ceeggida alamiyaa kawotettati ubbaynne etawu exatidi Xoossaa Kawotettaa bolli denddiya asay ubbay xayiyo wode gita waayee wurana. (Erm. 25:31-33) Hegaappe simmin, ammanettenna dirijjitee mule deˈenna!

9. Ooratta saˈay maara darajjayettanaagaa nuuni ammanettana danddayiyoy aybissee?

9 Ammanettenna dirijjitetu sohuwan eqqanay aybee? Armmageedoonappe simmin saˈan dirijjitee deˈanee? Geeshsha Maxaafay hagaadan gees: “Nuuni Xoossai immana giido ooratta saluwaanne ooratta sa7aa xilloi de7anasaa naagoos.” (2 PHe. 3:13) Ha ceeggida saloynne saˈay, woy qassi ammanettenna kawotettatinne saˈan etawu haarettiya asay xayana. Eta sohuwan aybi eqqanee? “Ooratta saluwaanne ooratta sa7aa” giya qofay ooratta kawotettaynne saˈan he kawotettawu haarettiya ooratta asay deˈanaagaa bessees. Yesuus Kiristtoosi haariyo Kawotettay ubbabaa maara oottiya, Xoossaa  Yihoowa eeshshaa bali baynnan qonccissana. (1 Qor. 14:33) Yaatiyo gishshawu, ‘ooratta saˈay’ maara darajjayettidaagaa gidana. Dumma dummaban aawatettay imettiyo loˈˈo asati deˈana. (Maz. 45:16) Kiristtoosinne aara haariya 144,000ti eta kaalettana. Ammanettenna dirijjitetu ubbaa sohuwan mule xayennanne issippetettay deˈiyo issi dirijjitee eqqana wodiyaa qoppa!

MOORO OOSOTA

10. Intte heeran kumida mooro oosoy aybee, qassi hegee nenanne intte soo asaa waatidi qohidee?

10 Mooro oosoti ha wodiyan nuna waatidi qohiyoonaa? Nuuni mooro oosoy kumido alamiyan deˈoos. Kandduwan shoraa xayiyoogee, ammanettennaagee, meqetti baynna iita oosoy ha alamiyan kumidaba milatees. Ubba qassi aawatinne aayoti bantta naata hageetu mala mooro oosotuppe naaganawu darotoo baaxetoosona. Wodiyaa aattiyoobaa giigissiyaageeti iita woy keha gidiyaabawu Yihooway kessido maaraa toochiiddi, awudeegaappenne aaruwan mooro ooso ubbaa loˈˈo milatissidi hiillan erissanawu koyiyaaba milatoosona. (Isi. 5:20) Tumu Kiristtaaneti hegaa malabaa eqettoosona. Yihooway kessido maaraa bonchennaadan oottiya alamiyan eti suure gididi deˈanawu olettoosona.

11. Yihooway Sadoomanne Gamoora katamatu bolli pirddido pirddaappe nuuni ay tamaariyoo?

11 Yihooway mooro oosuwaa waatanee? I Sadoomanne Gamoora giyo katamatun kumida mooro oosuwaa waatidaakko qoppa. (2 PHeexiroosa 2:6-8 nabbaba.) Xillo bitanee Looxee ba yuushuwaaninne ba so asaa yuushuwan kumida mooro ooso ubban daro seelettiis. Yihooway he heeraa ubbaa xayssidoy mooro oosuwaa he sohuwaappe xayssana xallaassa gidenna. Hegaa i “nagaranchcha gidiyaageeta gakkanabau leemiso oottiis.” Yihooway shori baynna ooso ubbaa he wode xayssidoogaadan, i ha alamiyan ba pirddaa ehiyo wodekka hegaa mala oosuwaa xayssana.

12. Ha ceeggida alamee xayin neeni oottanawu yeemottada naagiyo issi issi oosoti awugeetee?

12 Mooro oosuwaa sohuwan aybi oosettanee? Saˈay gannate gidin yan ufayssiya oosoy kumana. Ha saˈaa gannate oottiyo woykko nuussinne nuuni siiqiyoogeetussi keettaa keexxiyo ufayssiya oosuwaa qoppa. Miilooniyan qoodettiyaageeti hayquwaappe denddiyo wode mokkiyoogaa, qassi Yihoowa ogiyaabaanne i kase wodetun asawu oottidobaa eti tamaaranaadan maaddanaagaa qoppa. (Isi. 65:21, 22; Oos. 24:15) Nuna ufayssiyaanne Yihoowawu sabaa gujjiya ooso xalaalan nu deˈoy kumana!

IITA HANOTATA

13. Seexaanay, Addaameenne Hewaana makkalidoogee alamiyan ay mala iita hanotati deˈanaadan oottidee?

13 Iita hanotati nuna waatidi qohiyoonaa? Iita asati, ammanettenna dirijjitetinne iita oosoti ubbay ha saˈan deˈuwaa hanotay iitanaadan oottoosona. Olan, hiyyeesatettan woy zariyan ixxiyoogan qohettabeykke gaana danddayiyay nu giddon ooni dii? Sahoynne hayqoy shin? He hanotati nuna ubbaa qohoosona. Hegeeti heezzu iita meretati Seexaanay, Addaameenne Hewaana Yihoowa bolli makkalidoogee kaalettido hanotata. Eta makkalay ehiidobaappe ha wodiyan attana danddayiya uri nuuppe ooninne baawa.

14. Yihooway iita hanotata waatanee? Leemisuwaa yoota.

14 Iita hanotata Yihooway waatanee? Olaa  qoppa. Yihooway hegaa merinawu xayssanawu qaalaa geliis. (Mazamure 46:8, 9 nabbaba.) Sahuwaa shin? I hegaakka xayssana. (Isi. 33:24) Hayquwaa shin? Yihooway hegaa merinawu mitti xayssana! (Isi. 25:8) I hiyyeesatettaakka xayssana. (Maz. 72:12-16) Ha wodiyan deˈuwaa azzanttiyaaba oottida hara iita hanotata ubbaakka i hegaadan oottana. Ubbasaa gakkiya Seexaanaanne dayddanttatu ayyaanay wurssettan xayiyo gishshawu, i ubba ha alamiyaa iita “carkkuwaa” xayssana.—Efi. 2:2.

Olay, sahoy woy hayqoy baynna alamiyaa qoppa! (Mentto 15 xeella)

15. Armmageedoonappe simmin merinawu xayana issi issibay aybee?

15 Olay, sahoy woy hayqoy baynna alamiyaa qoppana danddayay? Tohuwan, abban woy carkkuwan olettiya olanchati baynna wodiyaa ane qoppa! Ola miishshi woy ola hassayissiyaabi baawa. Hosppitaalee, dottoreti, narsseti woy payyatettaa inshuranssee baawa; anhaa wottiyo keetti woy moogiyo sohoy baawa! Qassi danoy baynna gishshawu, sarotettaa naagissiya dirijjitetti, akeekissiya daalati, poliseti baawa; qulppetikka waayi daana! Nu wozanaaninne qofan unˈˈettiyo hirggay mule attanaagaa ane qoppa.

16, 17. (a) Armmageedoona olaappe attiyaageeti woppu gaanaadan oottanabay aybee? Leemisuwan yoota. (b) Nuuni ha ceeggida alamee xayi simmin deˈanaagaa waanidi ammanettana danddayiyoo?

16 Azzanttiya hanotati xayiyo wode deˈoy ay mala gidanee? Hegaa qoppanaagee wayssennaba gidenna. Nuuni ha ceeggida alamiyan keehi daro wodiyaa deˈido gishshawu, alamiyaa hanotan ay keena unˈˈettiyaakko akeekennan aggana danddayoos. Hegaadankka, daro baaburee bolli bollan yiidi eqqiyoosaa matan deˈiya asay hegaa cenggurssaa akeekennan aggana danddayees; qassi moorettidabaa oliyoosaa matan deˈiya asay hegee xinqqiyoogaa shaakkennan aggana danddayees. SHin he iitabaa ubbaa heeraappe diggiichin ay keena woppu oottanddeeshsha!

17 Haˈˈi nuuni unˈˈettanaadan oottiyaabaa gishshaa aybi hananee? Mazamure 37:11, “Eti sarotettaaninne duretettaani ufaittidi daana” yaagees. He qaalati neeni wozanappe ufayttanaadan oottokkonaa? Yihooway neessi immanawu koyiyoobay hegaa. Yaatikko, ay gidinkka, unˈˈettanaadan oottiya ha wurssetta gallassi Xoossaa Yihoowakkonne a dirijjitiyaakko shiiqada deˈanawu neeyyo danddayettida ubbabaa ootta! Ne hidootaa keehi nashsha, hegee ne wozanaaninne qofan neeyyo qoncci beetto; qassi haratussi kehatettan hegaa yoota! (1 Xim. 4:15, 16; 1 PHe. 3:15) Yaatiyoogan, ha xayanawu pirddettida alamiyaara neeni xayennaagaa ammanettana danddayaasa. Ubbakka neeni merinawu ufayttaydda deˈana!

^ MENT. 1 Beni Amarkkan issi issi heeran meeze gidida qasho keettaa wogaa ha menttoy qonccissees.