Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Ne Dosan Oottiyoobay Yihoowa Galatissiyaabaa Gido!

Ne Dosan Oottiyoobay Yihoowa Galatissiyaabaa Gido!

‘Asay dosidi, ba huuphiyaa aattidi immido gishshawu, Yihoowa galatite!’—DAAN. 5:2.

MAZAMURE: 8475

1, 2. (a) Nuuni Xoossawu oottiyoobaa goˈˈaa xeelliyaagan Elifaazinne Bilddaadi woygidonaa? (b) Yihooway bawu siyettiyaabaa waatidi qonccissidee?

“ASI Xoossaa go77anau danddayii? Harai atto aadhdhida eranchcha gidiyaakkokka, i bana go77anaappe attin, Xoossaa go77enna. Neeni xillo gidikko, hegee Ubbaa Danddayiya Xoossaa ufaissii? Ne ogee boree bainnaagaa gidikko, hegan i aiba wore demmii?” (Iyy. 22:1-3) Hageetu mala oyshatu zaaroy aybeeshsha gaada qoppa eray? Temaana giyo biittaappe yiida Elifaazi he oyshata koyro Iyyooba oychiyo wode, i chii giidi zaarana gi qoppidoogee qoncce. SHuuhappe yiida a laggee Bilddaadi, haray atto Xoossaa sinttan suure gididi beettanakka danddayettenna giis.—Iyyooba 25:4 nabbaba.

2 Worddo minttetto minttettiya ha asati nuuni Yihoowayyo ammanettidi oottanawu baaxetiyoogee a aynne maaddennaagaa, nuuni Xoossawu goˈˈiyoobay bilˈˈaagaappe, uuˈiyaagaappe woy guxuniyaagaappe aadhennaagaa yootidosona. (Iyy. 4:19; 25:6) Nuuni yuushshi qoppana xayikko, Elifaazinne Bilddaadi banttana kawushshiyaageeta giidi qoppennan aggokko. (Iyy. 22:29) Xoqqa deriyaa liiphiyaappe woy horophilliyaa maskkootiyaara xeelliyo wode, asa oosoy keehi laafaba milatana danddayees. SHin Yihooway ba deˈiyo xoqqasaappe saˈaa xeelliyo wode, nuuni a Kawotettawu  oottiyoobaa hegaadan xeellii? Elifaazi, Bilddaadinne Xoofaari wordduwaa yootido gishshawu Yihooway eta seeridi, Iyyooba “ta ashkkaraa” yaagidi an ufayttido wode, ba qofaa qonccissiis. (Iyy. 42:7, 8) Yaatiyo gishshawu, issi uri ‘Xoossawu goˈˈana’ danddayees.

“AYYO NEENI AI IMMUUTEE?”

3. Eelihu nuuni Yihoowawu oottanawu daafuriyoobaa xeelliyaagan woygidee, qassi i giidobay woygiyoogee?

3 Eelihu, “Xillo gidikko, ayyo [Xoossaayyo] neeni ai immuutee? Woikko ne kushiyaappe i ai ekkanee?” yaagidi oychin Yihooway a seeribeenna. (Iyy. 35:7) Eelihu Xoossaa oosuwan nuuni daafuriyoobawu waagi baawa giidee? Akkay, gibeenna. I nuuni Yihoowayyo oottiyoobay ayyo zemppo gidenna yaagiis. Yihooway kumetta. I kaseegaappe duretanaadan woy minnanaadan nuuni aynne oottana danddayokko. Gidikkokka, nuussi deˈiya loˈˈobay, eray woy wolqqay aybikka Xoossay immidobaa; qassi hegaa nuuni waati goˈettiyaakko i akeekees.

4. Nuuni haratussi kehatettan immiyoogaa Yihooway aybidan xeellii?

4 Nuuni aggenna siiquwaa bessiyaabaa a ashkkaratussi oottiyoogaa Yihooway baayyo oottiyoobadan xeellees. Leemiso 19:17y, “Hiyyeesaassi kehiya asi GODAASSI tal77ees; GODAI he lo77o oosuwaa acuwaa qanxxees” yaagees. Hiyyeesatussi nuuni kehiyo ubbabaa Yihooway xeelliyoogaa ha xiqisee yootii? Ubbabaa Medhidaagee asay kehatettaa bessiyaabaa oottiyo wode i etawu acotiyaabadan xeellidinne hegaa mala oosuwaa ayyo talˈˈidobadan qoodidi, eta nashshiyoogaaninne anjjiyoogan acuwaa qanxxees gaana danddayiyoo? Ee danddayoos, qassi Xoossaa Naˈay hegee tuma gidiyoogaa qonccissiis.—Luqaasa 14:13, 14 nabbaba.

5. Nuuni xannaˈana oyshati awugeetee?

5 Yihooway ba gishshaa haasayanaadan hananabaa yootiya Isiyaasa shoobbiis; yaatiyoogan, ba halchoy polettiyoogaara gayttidabaa ammanettida asati oottiyoogee bana ufayssiyoogaa qonccissiis. (Isi. 6:8-10) Isiyaasi he shoobiyaa eeno giidi ekkiis. Ha wodiyan shaˈan qoodettiyaageeti Yihoowa oosuwan deexxiya aawatettaa ekkiyoogan hegaadan, “Hekko, tana kiitta” giyoogaa bessoosona. Gidoppe attin, issi uri hagaadan qoppana danddayees: ‘Taani oottiyoobay tumu goˈˈiyaabee? Taani dosada oottanaadan Yihooway ba kehatettan eeno giikkonne, taani ay keena oottikkonne, i ba Qaalaa polanawu koshshiya ubbabaa immennee?’ Deboorinne Baaraaqa wode hanidabay he oyshatussi waanidi zaaro gidiyaakko akeeka.

YASHSHAN WOLQQA XAYIKKONNE, GUYYEPPE XOOSSAN MINETTIDOSONA

6. Israaˈeela biittaa asay Yaabina wotaaddaratuppe aybin dummatii?

6 Kanaane biittaa Kawoy Yaabini Israaˈeelata 20 layttawu qareti baynnan huqqunnidi haariis. Gaxariyaa asay oge woy dabaaba kiyanawukka yayyees. Olanchatubaa xeelliyo wode, olanawukka eqettanawukka maaddiya miishshi etawu baynna gishshawu eti olawu loytti gixxibookkona; shin eta morkketussi birataappe oosettida 900 para gaareti deˈoosona.—Daan. 4:1-3, 13; 5:6-8. *

7, 8. (a) Yihooway Baaraaqa koyro woygidi azazidee? (b) Israaˈeelati Yaabina olanchata waatidi xoonidonaa? (Doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

7 SHin Yihooway hananabaa yootiya Deboori baggaara Baaraaqa hagaadan giidi azaziis: “Nifttaaleema zariyaappenne Zaabiloona zariyaappe tammu sha7u asaa ekkada, Taaboora Deriyaa ba. Taani Yaabina olanchchatu gadaawai Sisaari paraa  gaaretanne olanchchata ekkidi, Qiishoona SHaafan nenaara olaa gaittanau yaanaadan oottana; yin taani neeyyo a aattada immana.”—Daan. 4:4-7.

8 Kiitay ubbasaa gakkiis. Bantta dosan yiidaageeti Taaboora Deriyan shiiqidosona. Baaraaqi sohuwaara Yihooway azazidoogaadan oottiis. (Daannata 4:14-16 nabbaba.) Taaˈinaakan waanna olaa olettido wode, qoppennan shaaraappe iray soosidi heeraa silimoyiis. Baaraaqi Sisaara olanchata yedettiiddi Harosheeta gakkanaashin 24 kilo meetiriyaa biis. Sisaari kase yashshiyaaba gidikkonne he wode pattennaba gidida ba paraa gaariyan biiddi issisan yeggi bayidi, woxxiiddi Daˈinaaniima biis; he sohoy Qaadeesa heeran deˈennan aggenna. I qosettanawu Qeenaa Hebeera machee Yaaˈeelikko bin, Yaaˈeela a mokka ekkaasu. I olan daafuridi xiskki bayiis. He wode Sisaari xalada a woranawu qofaa qachida Yaaˈeeli piriyan geliis. (Daan. 4:17-21) Israaˈeelatu morkketi xoonettidosona! *

DOSIDI OOTTIYOOGAWU ASAA XEELAY DUMMA DUMMA

9. Daannata 5:20, 21 Sisaaraara olettido olaabaa ay qonccissii?

9 Daannata shemppo 4⁠ynne 5⁠y issoy haran baynnabaa yootiyo gishshawu, eta naaˈˈaa issippe xannaˈˈana koshshees. Leemisuwawu Daannata 5:20, 21n, “Saluwan de7iya xolinttetikka olettidosona. Bantta yuuyiyo yuushshan eti Sisaaraara olettidosona. . . . Qiishoona SHaafai kixxidi, he kawota shokkidi efiis” yaagees. He qofay kiitanchatu maaduwaabaa yootiiyye, saluwaappe xoolintte milatiyaabay wodhidee? Taarikee qonccissidi yootenna. SHin 900 ola gaareta torqquwan naaqqida, bessiya sohuwaaninne wodiyan soosida iray Xoossay oottidoba gaanaappe attin, haraba ay gaana danddayettii? Daannata 4:14, 15n, xoonoy Yihoowappe gidiyoogee heezzutoo odettiis. Dosidi olawu kiyida 10,000 Israaˈeelatuppe ooninne taani ashshaas giidi ceeqettana danddayenna.

10, 11. “Meroozi” aybee, qassi aybissi qanggetidee?

10 SHin, eti Yihooway maalaaliyaabaa oottidi ashshido gishshawu a sabbiyo Deboorinne Baaraaqa xoonuwaa yettan hagaadan giidosona: “GODAA kiitanchchai, ‘Merooza qanggite! Yan de7iya asaa iissidi qanggite! Aissi giikko, eti GODAA maaddanau yibookkona. A wolqqaama morkketuura olettanau kiyibookkona’ yaagiis.”—Daan. 5:23.

11 Meroozi aybakko haˈˈi erettenna gishshawu, he qanggettay a gakkidoogee qoncce. Hegee bantta dosan olettiyaageeta shiishshanawu koyro kiitay biido wode siyennan ixxida asay deˈiyo katamee? Woy qassi Sisaari baqatidi biyo ogiyan deˈiyaaba gidikko, yan deˈiya asati a oyqqana danddayiiddi oyqqennan ixxidonaa? Bantta dosan olettanaageeta Yihooway xeesiyo wode eti waanidi siyennan aggana danddayiyoonaa? He olawu eta heerappe tammu shaˈu asay shiiqiis. He iita olanchay Sisaari hidootaa qanxxidi eta katamaa ogiyaara barkka woxxiiddi biyaagaa Merooza asay beˈiis gaada qoppa. Hegee Yihoowa halchuwaara maayiyaabaa oottananne a anjjuwaa demmana danddayiyo loˈˈo wode. SHin, he injje wodiyan oottiyoobaappenne oottennan aggiyoobaappe issuwaa doorana danddayiiddi eti sheneho giidonaa? Kaallidi deˈiya xiqisee Yaaˈeela hegaappe dummabaa oottidoogaa yootees!—Daan. 5:24-27.

12. Daannata 5:9, 10y issoy issuwaa phalqqiya ayba qofaa yootii, qassi ha wodiyan hegee nuna waatidi maaddana koshshii?

12 Daannata 5:9, 10y Baaraaqaara issippe salppidi olawu biidaageetu qofay  beennan aggida asatuugaappe dummatiyo hanotaa yootees. Debooranne Baaraaqi ‘asaa giddon dosidi banttana aattidi immida Israaˈeela ola gadaawata’ galatidosona. Eeno giidi biida asati otorettidi olawu kiyennan ixxida, ‘bootta hareta toggiyaageetuppenne’ ishalo deˈuwaa dosiya, ‘gilaasiyan’ uttiyaageetuppe keehi dumma! Baaraaqaara biidaageeti meto beˈanawu koyenna, wogga ‘ogiyaara hemettiyaageetuppe’ dumma hanotan keratiya Taaboora deriyaaninne caretiya Qiishoona wombban olettanawu eeno giidosona! Bantta ufayssawu bichaariya ubbati ‘siyanaadan’ woy qoppanaadan zoree imettiis. Ee, eti Yihoowa shene gididaban maaddana danddayishin banttappe halidabaa wotti denttidi qoppana bessees. Ha wodiyan kumetta wozanaappe Yihoowawu oottenna oonikka yaatana koshshees.

13. Roobeela, Daananne Aseera zaretu qofay Zaabiloonanne Nifttaaleema zaretuugaappe waani dummatii?

13 Dosidi olawu kiyidaageeti Yihooway ba haaruwaa xoqqu oottishin bantta ayfiyaa biraanan beˈidosona. ‘Eti Yihooway xoonidoogaa yexxiyo’ wode, yootana danddayiyo loˈˈobaa eroosona. (Daan. 5:11) SHin Daannata 5:15-17y Roobeela, Daananne Aseera zareta dummayidi, Yihooway ootissiyo oosuwaappe aaruwan dorssan, markkabiyaaninne deˈiyoosan leemisettida eta aqoy eta daro qofissidoogaa yootees. SHin Zaabiloonanne Nifttaaleema zareti Debooronne Baaraaqa maaddanawu “bantta shemppuwaa haiquwau aattidi [immidosona].” (Daan. 5:18) Dosidi oottiyo oosuwaa asay xeelliyo ha dumma dumma xeelaappe nuuni loˈˈobaa tamaaroos.

‘YIHOOWA GALATITE!’

14. Nuuni ha wodiyan Yihoowa haaruwawu exatiyoogaa waatidi bessiyoo?

14 Ha wodiyan nuuni asatettaa olaa olettanaadan xeesettana xayikkonne, mishettidi sabbakiyo oosuwan xala gidiyoogaa bessiyo maataa demmida. Yihoowa dirijjitiyan bantta dosan oottiyaageeti awudeegaappenne aaruwan koshshoosona. Miilooniyan qoodettiya ishantti, michonttinne yelagati aqinye gidiyoogan, Beeteelen oottiyoogan, Kawotettaa Addaraashaa bantta  dosan keexxiyoogaaninne, gita shiiqotun bantta dosan oottiyoogan banttana aattidi immidosona. Qassi Hosppitaaliyaara Gattiya Konttiyaaninne killiliyaa shiiquwaara gayttidabaa giigissiyoogan gita oosuwaa oottiya cimata qoppa. Yihooway neeni dosada oottiyoobaa wozanappe nashshiyoogaanne hegaa dogennaagaa ammanetta.—Ibr. 6:10.

Issibaa kuuyanaappe kase, hegee ne soo asaanne gubaaˈiyaa waatanaakko qoppa (Mentto 15 xeella)

15. Nuuni Yihoowa oosuwaa sheneho geennaagaa waatidi erana danddayiyoo?

15 Nuuni ubbay nuna hagaadan oychana koshshees: ‘Ayyaanaabaa oosuwaappe dariya baggaa harati oottanaadan agga bayiyaanaa? Taani aquwaabaa bessiyaagaappe aaruwan koyiyoogee dosada oottennaadan diggii? Baaraaqadan, Debooridan, Yaaˈeelidaaninne bantta dosan banttana aatti immida 10,000 asatudan, Yihooway yootiyo qoncce azazuwaa polanawu tawu deˈiya aybanne goˈettanawu ammanoynne xalatettay tawu deˈii? Taani aquwaaban goˈettanawu hara biitti woy hara katamaa baanawu qoppaydda deˈikko, hegee ta so asaanne gubaaˈiyaa waatanaakko qoppada woossiyaanaa?’ *

16. Yihoowayyo baynnabaa nuuni ayyo immana danddayiyoobay aybee?

16 A haaruwawu exatiyo maataa nuussi immiyoogan Yihooway nuna bonchiis. Dabloosi ba haaruwawu exatanaadan asaa koyro cimmido gishshawu, neeni Yihoowa haaruwawu exatiyoogee Seexaanawu exatanawu mule koyennaagaa bessees. Neeni dosada oottanaadan denttettida ammanoynne suuretettay Yihoowa ufayssees. (Lee. 23:15, 16) Neeni ayyo exatada oottiyooban Yihooway bana boriya Seexaanay yeellatanaadan oottana. (Lee. 27:11) Yaatiyo gishshawu, neeni ammanettada azazettiyoogan, Yihooway alˈˈobadan xeelliyoobaa ayyo immaasa giyoogaa mala; qassi i hegan keehi ufayttees.

17. Daannata 5:31 sinttappe aybi hananaagaa yootii?

17 Mata wode Yihoowa haaruwaa aybippenne aattidi xeelliyaageeti saˈan kumana. He gallassaa keehi yeemottidi naagoos! Nuuni Debooridaaninne Baaraaqadan, “Abeet GODAU, ne morkketi ubbai hegaadan haiqqona! SHin ne siiqoti maallado mokkiya awaadan phoolona” yaagidi yexxoos. (Daan. 5:31) Yihooway Seexaanaa iita alamiyaa xayssiyoogan he woosaa zaarana! Armmageedoona olay doommiyo wode, morkkiyaa xoonanawu dosidi banttana aatti immiya asati koshshokkona. He wodee nuuni nu ‘sohuwaa sohuwaa oyqqi eqqidi, Yihooway nuna ashshiyoogaa beˈiyo’ wode. (2 Odi. 20:17) SHin he wode gakkanaassi nuuni Yihoowa halchuwaara maayettiyaabaa oottana danddayiyo darobay deˈees.

18. Neeni dosada oottiyoogee hegan goˈettiyaageeti waananaadan oottii?

18 ‘Asay dosidi, ba huuphiyaa aattidi immido gishshawu Yihoowa galatite!’ Baaraaqinne Deboora asa sabbiiddi gidennan, Ubbaappe Xoqqa Xoossaa sabbiiddi hegaadan giidi bantta xoonuwaa yettaa yexxiyoogaa doommidosona. (Daan. 5:1, 2) Ha wodiyankka hegaadan, neeni dosada oottiyoogee hegan goˈettiya ubbay ‘Yihoowa galatanaadan’ denttettana mala amottoos.

^ MENT. 6 Birataappe oosettidabay adussa qarabaa, qassi issi issitoo hookkotida qarabaa. Hegee gaaretuppe gaxi kiyi uttidaba. Qaaxxiya hegaa mala wolqqaama ola miishshaakko shiiqanawunne ooni malanee?

^ MENT. 8 Ha ufayssiya taarikiyaara gayttida hara darobay Naase 1, 2015, Wochiyo Keelan (Amaarattuwaa) sinttaa 12-15n deˈees.

^ MENT. 15 Isiine 1, 2015 Wochiyo Keelan (Amaarattuwaa) “Miishshaaban Hirggiyoogaa” giyo huuphe yohuwaa xeella.