Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Qoppiyo Imotaa Loˈˈobawu Goˈettay?

Qoppiyo Imotaa Loˈˈobawu Goˈettay?

“HANNO gakkanawu saluwan saˈan erettida ubbabaappe keehi muttumurettidaba” geetettida 1.4 kilo giraame gidiyaagaa deexxiyaabay aybee? Asaa guuggiyaa. Hegee keehi maalaaliyaaba. Nu hegaabaa loytti eriyo wode, Yihooway oottido ‘maalaalissiyaabaa’ keehi nashshoos. (Maz. 139:14) Nu guuggee oottiyo darobatuppe issuwaa, hegeekka qoppiyo imotaa ane qoppa.

Nuuni qoppiyo imotaa waati goˈettana danddayiyoo? Goˈettana danddayiyo issi hanotay oorattabaa woy ufayssiyaabaa, woy erennabaa qoppiyoogaa. Hegaa hassayada, neeni qoppiyo imotaa ubbatoo goˈettana koshshiyoogaa maayikkii? Leemisuwawu, neeni beˈa erenna sohuwaabaa nabbaba woy siya eray? Hegee neeni he sohuwaabaa qoppennaadan diggii? Nuuni beˈana, siyana, shonggaa erana, bochana woy singgana danddayennabaa qoppiyoogee he imotaa goˈettiyo oge.

Asay Xoossaa leemisuwan merettidoogaa nuuni akeekanaadan Geeshsha Maxaafay maaddees. (Doo. 1:26, 27) Yihooway hanibeennabaa qoppana danddayiyoogaa hegee bessennee? I nuna medhiyo wode he imotaa immido gishshawu, a sheniyaa akeekanawu he imotaa goˈettanaadan nuuppe koyiyoogee bessiyaaba. (Era. 3:11) Hegaadan oottanawu, qoppiyo imotaa bessiyaagaadan waatidi goˈettana danddayiyoo, qassi qoppiyo imotaa bessenna ogiyan goˈettiyo aybippe naagettana koshshii?

QOPPIYO IMOTAA BESSENNA OGIYAN GOˈETTIYOOGAA

(1) Bessennabay hanees giidi bessenna wodiyan qoppiyoogaa.

Issibay hanana giidi qoppiyoogee bala gidenna. Hegaadan qoppiyoogee maaddana danddayiyoogaa bessiyaabay deˈees. Gidoppe attin, “oosettiyaabau ubbau” wodee deˈiyo gishshawu, issi issibaa bessenna wodiyan oottana danddayiyoogaa nuuni akeekanaadan Eranchchaa 3:1y maaddees. Leemisuwawu, gubaaˈiyaa shiiqotu wode woy Geeshsha Maxaafaa buzo xannaˈiyo wode harabaa qoppikko, hegee maaddiiyye woy qohii? Pokkobaa mala iitabaa qoppiyoogee ay keena qohiyaakko Yesuusi mintti zoriis. (Maa. 5:28) Nuuni qoppana danddayiyo issi issibati Yihoowa keehi azzanttana danddayoosona. Neeni pokkobaa qoppikko, hegee shori baynnabaa oottanaadan denttettana danddayees. Neeni qoppiyoobay nena Yihoowappe haassennaadan naagetta!

(2) Duretettay woppaa demissana danddayees giidi qoppiyoogaa.

Miishshay koshsheesinne maaddees. Gidoppe attin, nuuni hegee tumu woppaanne ufayssaa demissees giidi qoppiyoogaa doommikko, azzananaagee erettidaba. Eranchay Solomoni, “Dure asatussi eta duretettai yuushoi gimbbettido katamaa mala; eta qofan  eta duretettai mino dirssaadan eta naagiyaabaa milatees” yaagiis. (Lee. 18:11) Leemisuwawu, Pilippinsse giyo biittan Maanila kataman, Masqqalaa 2009n, wolqqaama iray bukkin xeetaappe 80 kusheppe dariya sohuwaa diˈoy qohido wode hanidabaa qoppa. Dureti qohettennan attidonaa? Ayyo deˈiya darobaa he diˈoy xayssido issi dure bitanee, he diˈoy ubba asaa qohidoogaanne “duretikka hiyyeesatikka metootanaadaaninne waayettanaadan” oottidoogaa yootiis. Miishshay tumuppe naagiyaabanne woppu gaanaadan oottiyaaba giidi issi uri qoppana danddayikkonne, hegee tuma gidenna.

(3) Mule hanana danddayennabaa qoppidi unˈˈettiyoogaa.

Nuuni keehi ‘hirggennaadan’ Yesuusi zoriis. (Maa. 6:34) Ubbatoo hirggiyoogee qofan sheekkanaadan oottees. Nuuni gakkibeenna woy mule gakkana danddayenna metuwaabaa qoppidi unˈˈettiyoogee daro wolqqaa wurssana danddayees. Hegaadan hirggiyoogee hidootaa qanxxanaadaaninne ubba qassi unˈˈettanaadan oottana danddayiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. (Lee. 12:25) Ubba galla qofissiyaabaa danddayiyoogan, keehi unˈˈettennan aggidi Yesuusa zoriyaa oosuwan peeshshiyoogee keehi koshshiyaaba.

QOPPIYO IMOTAA BESSIYAAGAADAN GOˈETTIYOOGAA

(1) Qohiyaabaa kasetidi akeekiyoogaanne hegaappe haakkiyoogaa.

Nuuni cincca gidanaadaaninne kaseti qoppanaadan Geeshsha Maxaafay zorees. (Lee. 22:3) Qoppiyo imotan, issibaa kuuyanaappe kase hegee kaalettana danddayiyoobaa qoppana danddayoos. Leemisuwawu, neeni gibirawu shoobettikko, ne qoppiyo imotay neeni baana koshshiyaakkonne loˈˈobaa kuuyanaadan waati maaddanee? Ooni shoobettidaakko, ay keena asay shoobettidaakko, hegee awan, qassi awude gidanaakko qoppa simmada, ‘He sohuwan aybi hanana danddayii?’ gaada qoppa. Geeshsha Maxaafaa maaraara maayettiya loˈˈo gibira gidana gaada qoppana danddayay? Hegaadan qoppiyoogee neeni he gibiraabaa loytta qoppanaadan oottana danddayees. Ne qoppiyo imotan loˈˈobaa kuuyiyoogee ayyaanaaban qohiyaabaappe neeni haakkanaadan maaddana.

(2) Metiya hanotaa waati giigissanaakko yuushshi qoppiyoogaa.

‘Metiyaabay gayttiyo wode danddayiyoogeenne xooniyoogeekka’ qoppiyo imotaara gayttidaba. Neeni gubaaˈiyan deˈiya issi uraa hanotaa bala ogiyan akeekidabadan qoppa. Sarotettaa medhanawu ne ishaa woy ne michiyo waata haasayissuutee? Qoppana koshshiya darobay deˈees. I woy a haasayiyoy  ay mala hanotaanee? Ha metuwaabaa haasayanawu keehi injjetiya wodee awudee? Ay mala qaalaa goˈettiyoogeenne ay mala shonggan haasayiyoogee loˈˈoo? Qoppiyo imotan, he hanotaa giigissana danddayiyo daro ogeta yuushsha qoppada, sigettanawu maaddiya keehi loˈˈo ogiyaa doorana danddayaasa. (Lee. 15:28) Hegaadan qoppidi metiya hanotaa giigissiyoogee gubaaˈiyan sarotettay deˈanaadan maaddana. Hegee qoppiyo imotaa bessiyaagaadan goˈettiyo oge gidiyoogee tuma.

(3) Ne Geeshsha Maxaafaa nibaabeenne xinaatee ufayssiyaagaa gidanaadan oottiyoogaa.

Geeshsha Maxaafaa galla galla nabbabiyoogee koshshiyaaba. Gidoppe attin, galla galla nabbabiyoogaa xallay gidenna. Nuuni Geeshsha Maxaafan deˈiya maaddiyaabaa akeekana koshshees; qassi nu deˈuwan oosuwan peeshshanaadan hegee nuna denttettana bessees. Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogee nuuni Yihoowa ogiyaa kaseegaappe aaruwan nashshanaadan maaddana koshshees. Qoppiyo imotay nuuni hegaadan oottanaadan maaddana danddayees. Waatidi? Etaagaadan Ammanite giyo maxaafaa qoppa. He maxaafan deˈiya taariketa nabbabiyoogee Geeshsha Maxaafan etabay odettido asati deˈido wodiyaanne eti diccido hanotaa loytti qoppanaadan nuna maaddana danddayees. He maxaafay heeraa beˈanaadan, siyettiya cenggurssaa siyanaadan, sawiyaabaa singganaadan, qassi he asatuyyo aybi siyettidaakko akeekanaadan nuna maaddees. Hegee nuuni loytti eroos giidi qoppiyo Geeshsha Maxaafaa taarikiyan deˈiya loˈˈo timirttiyaanne minttettiya qofaa shaakki eranaadan oottees. Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoonne xannaˈiyo wode nu qoppiyo imotaa hegaadan goˈettiyoogee tumuppe ufayttanaadan maaddana.

(4) Qarettiyoogaa.

Qarettiyoogee hara asi waayettiyo wode nu wozanan azzaniyoogaa bessiya loˈˈo eeshsha. Yihoowaykka Yesuusikka qarettiyaageeta gidiyo gishshawu, nuuni eta leemisuwaa kaallana koshshees. (Kes. 3:7; Maz. 72:13) Ha eeshshaa nuuni kaseegaappe waati loytti bessana danddayiyoo? Nuuni kaseegaappe loytti qarettanaadan keehi maaddiyaabaappe issoy qoppiyo imotaa goˈettiyoogaa. Nu mala Kiristtaaneta gakkiyaabay nuna mule gakki erennaba gidana danddayees. SHin, ‘Hegee tana gakkiyaakko, taayyo aybi siyettanee? Taayyo aybi koshshanee?’ gaada nena oychana danddayaasa. Ha oyshata zaaranawu qoppiyo imotaa goˈettiyoogee kaseegaappe loytti qarettiyaageeta gidanaadan nuna maaddana. Qarettiyoogee nu haggaazuwaanne nuuyyo hara Kiristtaanetuura deˈiya dabbotaa gujjin, Kiristtaane deˈo macara ubban nuna maaddana.

(5) Ooratta alamiyan deˈoy ay mala gidanaakko qoppiyoogaa.

Geeshsha Maxaafay Xoossay qaalaa gelido ooratta alamiyan deˈoy ay malakko darobaa qonccissidi yootees. (Isi. 35:5-7; 65:21-25; Ajj. 21:3, 4) Nu xuufetun hegaa bessiya loˈˈiya daro misilee deˈees. Aybissi? Misileti nuuni beˈibeennabaa qoppanaadaaninne Xoossay qaalaa gelido anjjoti polettin nuuni hegan ufayttiiddi deˈiyaabadan qoppana mala maaddiyo gishshataassa. Qoppiyo imotaa immida Yihooway, hegee ay keena maaddiyaakko ooppekka aaruwan loytti erees. Nuuni i qaalaa gelidobaa wotti dentti qoppanawu hegaa goˈettiyoogee he qaalay polettanaagaa ammanettanaadaaninne haˈˈi gakkiya metuwan genccidi ammanettidi deˈanaadan maaddees.

Qoppiyo maalaalissiya imotaa Yihooway nuussi siiquwan immiis. Hegee nu deˈuwan galla galla nuuni ayyo loytti haggaazanaadan keehi maaddana danddayees. Ha maalaalissiya imotaa galla galla bessiyaagaadan goˈettiyoogan he imotaa Immidaagaa nashshiyoogaa bessanawu amottoos.