Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Tiyettida Kiristtaaneti huuphiyan huuphiyan Xoossaappe ekkiyo ‘maatafaynne waasee’ woykko oytoy aybee?—2 Qor. 1:21, 22.

Beni wode, issi xuufee likke gidiyoogaa qonccissanawu asay urqqan woy samiyan paramaa migiduwaa naaqqees

Oytuwaa: Issi xuufee 2 Qoronttoosa 1:22n ‘waasiyaa’ geetettidi birshshettida Giriiketto qaalay issi uri issibay babaa gidiyoogaa higgiyan oychanaadan oottiya woy issi maachay tumattanaadan oottiya, he shammido miishshaa wurssi qanxxanaashin immiyo qawudiyaa woykko “koyro qanxxiyooba, minjjiyooba, oyttiyooba,” giyo birshshettay deˈiyo “higgiyaaranne zalˈˈiyaara gayttidabawu goˈettiyo” qaala gidiyoogaa qonccissees. Tiyettidaageeti demmiyo woytoy woy kumetta waagay saluwan demmiyo mule xayenna bollaa gidiyoogaa 2 Qoronttoosa 5:1-5y qonccissees. Eti hayqqana danddayennaageekka he woytuwaappe issuwaa.—1 Qor. 15:48-54.

Ha wodiyaa Giriikettuwan eko geluwawu maacettiyo wode goˈettiyo migiduwawu goˈettiyo qaalay hegaa mala. Kiristtoosawu giigida macho mala gidida tiyettidaageetussi hegee bessiya leemiso.—2 Qor. 11:2; Ajj. 21:2, 9.

Maatafaa: Beni wode, issibawu goda gidiyoogaa, hegee likke gidiyoogaa, woy issibaa maayidoogaa qonccissanawu asay maatafaa wottees. Tiyettidaageeti Xoossaaba gidiyoogaa bessanawu eta bolli leemiso hanotan geeshsha ayyaanan ‘maatafay wodhiis.’ (Efi. 1:13, 14) Gidikkokka, tiyettida uri ammanettidi hayqqanaappe woy iita waayee doommanaappe guuttaa kasetidi he maatafay xayenna hanotan wodhees.—Efi. 4:30; Ajj. 7:2-4.