Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Ne Haggaazoy Akkaa Malee?

Ne Haggaazoy Akkaa Malee?

HAGGAAZOY keehi koshshiyaaba; qassi haggaaziyo maatay nashshana bessiyaaba. Gidikkokka, nuuni mishiraachuwaa yootiyo asati ubbay hegaa akeekokkona. Eti Geeshsha Maxaafaa qofaa eranawu koyikkonne, Geeshsha Maxaafaa nunaara xannaˈana koshshiyaabadan qoppennan aggana danddayoosona.

Gubaaˈe shiiquwaa shiiqiyaabaa gidikkonne, Geeshsha Maxaafaa xannaˈanawu koyibeenna Gavina hanotay hegaa bessees. I hagaadan giis: “Geeshsha Maxaafaabaa darin erikke, qassi ta hanotaa asi eranaadan koyabeykke. Issi haymaanoote yara gidanawu yayyays, qassi asi tana cimmanaadan koyikke.” Neeni ay qoppay? Gavini Geeshsha Maxaafaa xannaˈanawu mule koyenna asee? Akkaykka! Geeshsha Maxaafay tamaarissiyoobay issi ura waatidi maaddana danddayiyaakko qoppa. Yihooway beni ba asaassi, “Ta qaalaikka akkaadan, purcco maataa bollan wodhdhiya nazziina [iraadan] . . . wodhdho” yaagiis. (Zaa. 31:19, 30; 32:2) Akkaa hanotay haggaazuwan nuuni demmiyo ubba asaa waati maaddana danddayiyaakko loytti qonccissees.—1 Xim. 2:3, 4.

 HAGGAAZOY AKKAA MALA GIDIDOY AYBIINEE?

Akkay loddan loddan wodhees. Haattaa penttoy carkkuwaa bollan loddan loddan shiiqidi akka kiyees. Yihooway ba asawu kehatettan, loddaaninne qaretan yootido gishshawu, i haasayidobay ‘akkaadan wodhees.’ Nuuni harati ammaniyoobaa bonchiyaaba gidikko a leemisuwaa kaalloos. Harati naqaashaa akeekidi banttawu kuuyanaadan minttettoos. Nuuni hegaadan haratussi qoppiyo wode, eti eeno giidi siyana, qassi nu haggaazoykka kaseegaappe aaruwan muruta gidana.

Akkay minttettiyaaba. Harati eranawu keehi koyanaadan waatin loˈˈokko nuuni wotti dentti qoppiyo wode, nuuni yootiyoobay eta minttettees. Qommoora abaa qonccissido Gavini Geeshsha Maxaafaa xannaˈanaadan harati wolqqanttibookkona. A koyro haasayissida ishaa Kirisi Gavini Geeshsha Maxaafaabaa aara keehi ufayttidi tobbanaadan oottanawu maaddiya ogiyaa koyiis. Kirisi Gavinawu Geeshsha Maxaafawu issi waanna qofay deˈiyoogaanne he qofaa eriyoogee gubaaˈe shiiquwan tamaariyoobaa loytti akeekanawu maaddiyoogaa yootiis. Kirisi kaallidi, Geeshsha Maxaafay tuma gidiyoogaa ammananaadan bana maaddiday an deˈiya hiraagaa gidiyoogaa yootiis. Hegaa yootidoogee Geeshsha Maxaafaa hiraagaabaa eti darobaa tobbanaadan maaddiis. Gavini hegan keehi minettiis, qassi wurssettan Geeshsha Maxaafaa xannaˈanawu eeno giis.

Akkay deˈuwawu keehi koshshees. Keehi hombbiyaanne bone wodetun Israaˈeela biittan daro aginawu iray bukkenna. He wodetun akkay baynna gishshawu, kattaynne mittay melidi xayees. Yihooway kasetidi yootidoogaadan ayyaanaa koshay ha wodiyan deˈees. (Amo. 8:11) Tiyettida ashkkarati eta maaddiya ‘hara dorssatuura’ issippe Kawotettaa mishiraachuwaabaa yootiyo wode “GODAI kiittido akka mala” gidanaagaa i qaalaa geliis. (Mik. 5:7; Yoh. 10:16) Nuuni yootiyo mishiraachoy tumaa saamettiya asawu Yihooway deˈuwaa immanawu giigissidobaappe issuwaa. Neeni hegaa nashshay?

Akkay Yihoowa anjjo. (Zaa. 33:13) Nuuni yootiyo mishiraachoy siyiya asawu anjjo. Gavini hegaadan anjjettiis. Geeshsha Maxaafaa xannaˈido gishshawu i oychiyo oysha ubbawu zaaro demmiis. I ayyaanaaban sohuwaara diccidi xammaqettiis, qassi ha wodiyan ba machee Joysiira Kawotettaa mishiraachuwaa ufayttidi yootees.

Yihoowa Markkati kumetta saˈan Kawotettaa mishiraachuwaa yootoosona

HAGGAAZIYO MAATAA NASHSHA

Akkaabaa qoppiyoogee nu haggaazo maataa nashshanaadankka maaddees. Waatidi? Xokkiya haattay darin maaddennan aggana danddayees; shin iray bukkiyoogee biittaa alees. Hegaadan, haggaazuwan huuphiyan huuphiyan nuuni oottiyoobaa keehi maaddennabadan qoppana danddayoos. Gidoppe attin, Yihoowawu eeno giidi oottiya ashkkarati ubbay issippetettan oottiyoobay “asa ubbau” markkattanaadan maaddees. (Maa. 24:14) Nu haggaazoy harati anjjettanaadan oottiya Yihoowa imota gidanee? Hegaadan gidiyoy nuuni yootiyo mishiraachoy loddan loddan wodhiya, minttettiyaanne deˈuwawu keehi koshshiya akkaa mala gidiyo wodiyaana!