WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Hosppune 2016

Ha maxeetiyan Uddufune 30ppe Tamme 26, 2016 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

Ne Haggaazoy Akkaa Malee?

Ne sabbakiyo oosoy waanidi loddan loddan wodhiyaaba, minttettiyaabanne deˈuwawu keehi koshshiyaaba gidana danddayii?

Xoossay Banan Ammanettiya Ura Nashshees

Yofttaahebaanne a naˈeebaa Geeshsha Maxaafay yootiyoobaappe Kiristtaaneti ay tamaariyoonaa?

Qoppiyo Imotaa Loˈˈobawu Goˈettay?

Hegee nena metuwan yeggana woy loˈˈo asa gidanaadan oottana danddayees.

‘Danddayay Ba Oosuwaa Pol⁠o’

Neeni paacettiyo wode haniyoobay aybi qonccanaadan oottii? Neeni minnanaadan maaddana danddayiya keehi loˈˈo leemiso gidiyaageeti oonee?

Goynuwawu Issippe SHiiqana Koshshiyoy Aybissee?

Neeni shiiqiyoogee nenakka haratakka maaddees; qassi Yihoowa ufayssees. Waanidi hegaadan haniyaakko akeekay?

DE'UWAN HANIDABAA

Kase Malakuseti Ayyaanaaban Tumu Michontta Gididosona

Eti gadaamiyaappe kiyanaadaaninne Kaatolike haymaanootiyaa agganaadan oottidabay aybee?

SHaahettida Alamiyan Oossinne Exatennan Deˈa

Ne geeshsha kahaa paacciyaabay qoppennan gakkiyo wode xoonanawu giigettanaadan oyddubati maaddana danddayoosona

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Tiyettida Kiristtaaneti huuphiyan huuphiyan Xoossaappe ekkiyo ‘maatafaynn⁠e’ ‘oyto⁠y’ aybee?