Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Ufayssan Yexxite!

Ufayssan Yexxite!

“Nu Xoossaa sabbiyoogee lo77ottennee.”—MAZ. 147:1.

MAZAMURE: 10, 2

1. Yexxiyoogee nuuni waatanaadan oottii?

DANTTUWAA xaafiyoogan erettida uri issi wode hagaadan giis: “Qaalay neeni qoppanaadan oottees. Muuziqay neeyyo issibay siyettanaadan oottees. SHin mazamuree he qofay neeyyo siyettanaadan oottees.” Saluwan deˈiya nu Aawaa Yihoowa sabbiyoogaappenne siiqiyoogaappe aaruwan nuuyyo ‘siyettana’ danddayiya loˈˈo qofi deˈii? Nuuni yexxiyoy nurkka gidin woy Xoossaa asaara gubaaˈiyan issippe gidin, yexxiyoogee tumu goynuwan keehippe koshshiyaaba gidiyoogee qoncce.

2, 3. (a) Gubaaˈiyan cenggurssaa xoqqissidi yexxiyoogaa xeelliyaagan issi issi asawu aybi siyettana danddayii? (b) Nuuni beˈana oyshati awugeetee?

2 SHin gubaaˈiyan cenggurssaa xoqqissidi yexxiyoogaa xeelliyaagan neeyyo aybi siyettii? Hegee nena yeellayii? Issi issi wogan, asi deˈiyoosan yexxiyoogee attuma asaa ufayssennan aggana danddayees. Gubaaˈiyan deˈiyaageeti yexxiyo wode cimati yexxanawu wudana xayikko woy harabaa oottiyaaba gidikko, hegee kumetta gubaaˈiyaa qohana danddayees.—Maz. 30:12.

3 Yexxiyoogee tumu goynuwan koshshiyaaba gidiyoogaa nuuni akeekikko, mazamuriyaa yexxiyo wode kare kiyana woy yexxennan aggana koyennaagee qoncce. Yaatiyo gishshawu, nuuni ubbay nuna hagaadan oychana koshshees: ‘SHiiquwan goynuwawu yexxiyoogaa waata xeelliyaanaa? Asa sinttan yexxanawu yayyikko  waatana danddayiyaanaa? Qassi mazamuretun deˈiya qofaa qonccissiya ogiyan waata yexxana danddayiyaanaa?’

YEXXIYOOGEE TUMU GOYNUWAN KEEHIPPE KOSHSHIYAABA

4, 5. Beni Israaˈeelen beeta maqidasiyan mazamuriyaa yexxanawu giigidabay aybee?

4 Yihoowawu ammanettidi goynniyaageeti benippe doommidi mazamuriyan Yihoowa sabbidosona. Beni Israaˈeelati ammanettidi Yihoowawu oottiyo wode, goynuwan mazamuriyaa yexxiyoogaa eti xoqqu oottidi xeellidoogee qoncce. Leemisuwawu, beeta maqidasiyaa oosuwawu giigettiyo wode, sabaa mazamuriyaa yexxanaadan 4,000 Leewata Kawuwaa Daawiti darajjayiis. Etappe, 288ti “yettan loohidaageeta.”—1 Odi. 23:5; 25:7.

5 Beeta maqidasee anjjettiyo wode, asay oottido waannabaappe issoy mazamuriyaa yexxiyoogaanne muuziqaa. Geeshsha Maxaafay hagaadan gees: ‘Mazamuriyaa yexxiya ubbay xurumbbata punniiddi, daalata qaattiiddi, diittata diixxiiddinne hara kaaˈiyo miishshatun kaaˈiiddi Yihoowa sabbidosona. Yihoowa bonchoy Xoossaa beeta maqidasiyaa kumi uttiis.’ He hanotay Israaˈeelatu ammanuwaa minttidoogee qoncce.—2 Odi. 5:13, 14; 7:6.

6. Nahimee Yerusalaamen haariyo wode asay mazamuriyaa waati yexxidaakko qonccissa.

6 Nahimee ammanettida Israaˈeelati Yerusalaame dirssaa gimbbiyaa zaarettidi gimbbanaadan kaalettido wode, yettaa miishshan mazamuriyaa yexxiya Leewatakka darajjayiis. Dirssaa gimbbee zaarettidi gimbbettidi wurido baalaa bonchchiyo wode, asay he wode ufayttanaadan muuziqay keehi maaddiis. Nahimee ‘Xoossaa galatanawu mazamuriyaa yexxiya naaˈˈu citaa’ sunttiis. Eti katamaa dirssaa gimbbiyaa huuphiyaara biidi, hegeekka issoy ushacha baggaara haray qassi haddirssa baggaara biidi beeta maqidasiyaa matan deˈiya gimbbiyan gayttidosona. Eti cenggurssa keehi xoqqissidi yexxiyo gishshawu, hegee haahuwan deˈiya asawu siyettees. (Nah. 12:27, 28, 31, 38, 40, 43) Yihooway bawu goynniyaageeti a sabbanawu wozanaappe yexxiyoogaa siyidi keehi ufayttidoogee qoncce.

7. Kiristtaaneti goynuwaa wode mazamuriyaa yexxana koshshiyoogaa Yesuusi waati bessidee?

7 Kiristtaane gubaaˈee eqqido wodekka muuziqay tumu goynuwan keehippe koshshiyaaba gidiyoogee attibeenna. Issi gitabay hanido qammaa qoppa. Yesuusi ba erissiyo ashkkaratuura Godaa Kahuwaa baalaa bonchidoogaappe guyyiyan, eti ubbay Yihoowa sabbanawu mazamuriyaa yexxidosona.—Maatiyoosa 26:30 nabbaba.

8. Goynuwaa wode yexxiyoogan koyro xeetu layttaa Kiristtaaneti aybin leemiso gidiyoonaa?

8 Koyro xeetu layttaa Kiristtaaneti mazamuriyan Xoossaa sabbiyoogan nuuyyo leemiso. Beeta maqidasiyan Yihoowawu goynnida Israaˈeelatuppe dumma hanotan, he Kiristtaaneti goynnanawu asa son shiiqoosona. He keettay beeta maqidasiyaadan keehi loˈˈiyaaba gidana xayikkonne ishantti mishettidi yexxidosona. Kiitettida PHawuloosi ayyaanay denttettin Kiristtaane ishantta hagaadan azaziis: “Issoi issuwaa tamaarissitenne zorite; intte wozanan Xoossaa galatiiddi, xalotiyaanne mazamuriyaa, Xoossaa sunttaa xoqqu oottiya yettaa yexxite.” (Qol. 3:16) Nu mazamuriyaa maxaafan deˈiya mazamureti ‘Xoossaa galatiiddi yexxiyo yetta.’ Mazamuree ‘ammanettida wozannaama ashkkaray’ giigissiyo ayyaanaa qumaappe issuwaa.—Maa. 24:45.

YAYYENNAN INTTE WAATI YEXXANA DANDDAYEETII?

9. (a) Gubaaˈe shiiqotuuninne gita shiiqotun cenggurssaa xoqqu oottidi ufayssan yexxennaadan issota issota aybi diggana danddayii? (b) Nuuni Yihoowayyo sabaa yettaa waati yexxana bessii, qassi leemiso gidana koshshiyay oonee? (Doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

9 Yexxiyoogee intte son, intte wogan woy intte heeran meeze gidana xayikko shin? Yexxiyoogan  keehi gooba gididaageeti yexxishin siyanaadan tekinolojee nena maaddana danddayees. SHin alamiyaa yettanchatu cenggurssaara neegaa geeddarssiyoogee neeni yeellatanaadan woy hidootaa qanxxanaadan oottana danddayees. Gidoppe attin, hegee neeni Yihoowa sabbanawu yexxiyoogaa agganaadan oottana bessenna. Ne mazamuriyaa maxaafaa xoqqu oottada oyqqada, neenikka xoqqu gaada wozanappe yexxa! (Izi. 3:11; Mazamure 147:1 nabbaba.) Ha wodiyan, SHiiquwaa Addaraashatun darotun, yexxiyo mazamuree televizhiiniyan beettees; hegee cenggurssaa xoqqu oottidi yexxanaadan maaddees. Kawotettaa mazamuree cimati tamaariyo Kawotettaa Haggaazuwaa Timirtte Keettaa prograamiyan deˈiyoogeekka ufayssiyaaba. Hagee yexxiyoogan cimati gubaaˈiyan deˈiya haratuyyo leemiso gidana koshshiyoogaa bessees.

10. Yayyiyoogee nuuni cenggurssaa xoqqu oottidi yexxennaadan diggikko nuuni ay hassayana koshshii?

10 Daroti xoqqu oottidi yexxennaadan diggiya issibay yashshaa. Eti bantta cenggurssay haratuugaappe keehi xoqqees woykko siyanawu ufayssenna giidi yayyana danddayoosona. SHin, haasayiyo wode ‘nuuni ubbaykka daroban baliyoogaa’ hassayana koshshees. (Yaaq. 3:2) Gidikkokka, hegee nuna haasaya diggenna. Yaatin, nuuni yexxiyo wode nu cenggurssay loˈˈo gidenna giyoogee nuuni mazamuriyan Yihoowa sabbiyoogaa agganaadan oottana bessii?

11, 12. Nuuni kaseegaappe waati loytti yexxana danddayiyoo?

11 Waati yexxiyaakko nuuni erenna gishshawu yexxanawu yayyana danddayoos. SHin, nuuni kaseegaappe loytti yexxanawu oottana danddayiyo issi issi metennabay deˈees. *

12 Bessiyaagaadan shemppiyoogan cenggurssaa xoqqu oottada yexxiyoogaa tamaarana danddayaasa. Amppooliyawu  korinttee wolqqaa immiyoogaadan, ne shemppiyo shemppoy ne haasayiyo wode woy yexxiyo wode neeyyo wolqqaa immees. Neeni yexxiyo wode ne haasayiyoogaadan woy ubba hegaappekka aaruwan ne cenggurssaa xoqqu oottana koshshees. (Tiˈokiraase Haggaazo Timirtte Keettaa Loohissuwan Goˈetta giyo maxaafaa sinttaa 181⁠ppe 184 gakkanaashin deˈiya, “SHemppidi Gelissido Carkkuwaa Maara Kessiyoogaa” giya sima huuphe yohuwaa xeella.) Yihoowawu goynniyaageeti galataa yettaa yexxiyo wode bantta “qaalaa xoqqissidi” ufayssan yexxanaadan Geeshsha Maxaafay issi issitoo yootees.—Maz. 33:1-3.

13. Yayyennan waati kaseegaappe loytti yexxana danddayiyaakko qonccissa.

13 So asaa goynuwaa wode woy nerkka hagaadan oottanawu mala: Nu mazamuriyaa maxaafaappe ne dosiyo issi mazamuriyaa doora. Danttuwaa cenggurssaa xoqqu oottada nabbaba. Yaatada, ne doorido mazamuriyan issi qofan deˈiya qaalata ubbaa issi kutti issi mala cenggurssan nabbaba. Hegaappe simmin, issi mala cenggurssan he qofaa xoqqu oottada yexxa. (Isi. 24:14) Yaatiyoogee ne yexxiyo cenggurssay kaseegaappe xoqqu gaanaadan oottees; qassi hegee loˈˈoba. Hegee nena yashshoppo woy yeellayoppo!

14. (a) Nuuni nu doonaa keehi dooyiyoogee yexxanawu waatidi maaddana danddayii? (“ Loytti Yexxanawu Maaddiyaabaa” giya saaxiniyaa xeella.) (b) Cenggurssaara gayttida metuwaa giigissanawu aybi maaddii?

14 Neeni doonaa dooyana xayikko cenggurssaa xoqqu oottada yexxana danddayakka. Yaatiyo gishshawu, neeni haasayiyo wodeegaappe aaruwan, yexxiyo wode doonaa dooya. Ne cenggurssay laafa woy keehi xoqqa gaada qoppikko, waatana koshshii? He metuwaara gayttidaagan Tiˈokiraase Haggaazo Timirtte Keettaa Loohissuwan Goˈetta giyo maxaafan, sinttaa 184n deˈiya, “Cenggurssaara Gayttida Issi Issi Metuwaa Giigissiyoogaa” giya saaxiniyan maaddiya qofaa demmana danddayaasa.

 SABAA MAZAMURIYAA WOZANAPPE YEXXITE

15. (a) Laytta shiiquwan 2016gan ayba erissoy odettidee? (b) Mazamuriyaa maxaafaa zaarettidi giigissana koshshido issi issi gaasoy aybee?

15 Bolla Gididi Heemmiyaagaa yara gidida Ishaa Istiven Leti 2016 laytta shiiquwan Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’ giyo ooratta mazamuriyaa maxaafay kiyidoogaa erissido wode shiiqida asa ubbay keehi ufayttiis. He mazamuriyaa zaarettidi giigissana koshshido gaasotuppe issoy zaarettidi giigissido Ooratta Alamiyaa Geeshsha Maxaafaa Birshshettaara maayana mala gidiyoogaa Ishaa Leti qonccissiis. Ooratta Alamiyaa Birshshettan baynna qofaa kessanawu danttoti laamettidosona. Hegaa bollikka, mishiraachuwaa yootiyoogaaranne wozuwaa nashshiyoogaara gayttida ooratta mazamureti gujettidosona. Qassi, yexxiyoogee nu goynuwan keehi koshshiyaaba gidiyo gishshawu, Bolla Gididi Heemmiyaagee keehi loˈˈo mazamuriyaa maxaafay giiganaadan koyiis. Yaatiyo gishshawu, koohoy Ooratta Alamiyaa Birshshettaagaara issi mala gidiis.

16, 17. Ooratta mazamuriyaa maxaafan laamettidabay aybee?

16 Mazamuriyaa maxaafaa goˈettiyo wode metootennaadan, mazamureti huuphe yohuwan yohuwan giigidosona. Leemisuwawu, koyro 12 mazamureti Yihoowabaa, kaalliya 8 mazamureti Yesuusabaanne wozuwaabaa yootoosona; qassi haratikka hegaa mala. Leemisuwawu, dere haasayawu mazamuriyaa dooranawu huuphe yohuwaa kesoy deˈiyoogee keehi maaddees.

17 Ubba asay wozanappe yexxanaadan maaddanawu issi issi danttotu qofay qoncce gidana mala hegeeti laamettidosona. Leemisuwawu, danttoti xaafettido hanotay laamettidoogee yexxanawu metootennaadan maaddees. “Ne Wozanaa Naaga” giya huuphe yohoy “Nu Wozanaa Naagoos” giyaagan laamettidoogee bessiyaaba. Aybissi? Kase, issi uri he mazamuriyaa yexxiyo wode harati ay oottana koshshiyaakko odiyo gishshataassa. Gubaaˈe shiiquwaanne gita shiiquwaa shoobetti yiyaageeti, xannaˈanawu koyiyaageeti, yelagatinne michoti hegaadan yexxanawu metootana danddayoosona. Hegaa gishshawu, he mazamuriyaa huuphe yohoynne danttoti laamettidosona.

Soo asaa goynuwaa wode mazamuriyaa meezetite (Mentto 18 xeella)

18. Ooratta mazamuriyaa loytti meezetana koshshiyoy aybissee? (Tohossa qofaa xeella.)

18 Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’ giya maxaafan deˈiya daro mazamuree woosa meran giigiis. Neeyyo siyettiyaabaa Yihoowawu qonccissanawu he mazamureta yexxana danddayaasa. Hara mazamureti qassi nuna ‘siiquwawunne loˈˈo oosuwawu’ denttettoosona. (Ibr. 10:24) Nuuni mazamuriyaa danttuwaakka muuziqaakka loytti eranawu koyoos. Neeni jw.org sayttiyan deˈiya, cenggurssan giigida mazamureta siyiyoogee hegawu maaddees. Mazamuriyaa son meezetiyoogee yayyennan wozanappe yexxanawu maaddees. *

19. Gubaaˈiyan deˈiyaageeti ubbay Yihoowawu waati goynnana danddayiyoonaa?

19 Yexxiyoogee nu goynuwan keehippe koshshiyaabaa gidiyoogaa hassaya. Hegee nuuni Yihoowa siiqiyoogaanne nashshiyoogaa bessanawu keehi maaddiyaaba. (Isiyaasa 12:5 nabbaba.) Neeni ufayssan yexxiyo wode, haratikka wozanappe yexxanaadan denttettaasa. Yelagata, gasttatanne tumaa mati siyidaageeta gujjin, gubaaˈiyan deˈiya ubbay yexxiyoogan Yihoowawu goynnana danddayees. Hegaa gishshawu, wozanappe yexxanawu yayyoppa. Geeshsha ayyaanay denttettin mazamuraawee, “GODAASSI yexxite” giidi yootidobaa azazetta. Ee, ufayssan yexxa!—Maz. 96:1.

^ MENT. 11 Neeni kaseegaappe loytta yexxanawu maaddiya kaaletuwaa gujjada eranawu JW Brodkastingiyan Tisaase 2014 prograamiyaa (biiduwaa giyaagaa garssan NU ISTTUDIYO) xeella.

^ MENT. 18 Gita shiiqotun maallado bakkaakka gallassa bakkaakka tammu daqiiqawu muuziqaa siyidi doommoos; hegee nuuni loytti yexxanaadan denttettees. He muuziqay nuuni hegaappe kaallidi tamaaranabawu nu wozanaanne qofaa giigissanawu maaddiya ogiyan giigiis. Hegaa gishshawu, nuuni muuziqay doommanaappe kaseti uttidi hegaa loyttidi ezggana koshshees.