WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Hidaare 2017

Ha maxeetiyan Tisaase25, 2017⁠ppe Ichashe 28, 2018 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

Ufayssan Yexxite!

Neeni gubaaˈiyan yexxanawu yeellatiyaaba gidikko, ne cenggurssaa xoqqissada Yihoowawu sabaa yexxanawu yayyennaadan aybi maaddanee?

Yihoowa Neeyyo Baqata Attiyo Soho Oottay?

Xoossay beni wode Israaˈeelati baqati attiyo katamaa giigissidoogee i attiyo giyaagaa gidiyoogaa bessees.

Suure Pirddiyoogaaninne Maariyoogan Yihoowa Milata

Baqatidi attiyo katamay maarotaa xeelliyaagan Yihoowa qofaa waati qonccissii? Hegee i deˈuwaa xeelliyo ogiyaabaa ay tamaarissii? He katamay Yihoowa suure pirddaabaa ay akeekissii?

‘Keha Asi Anjjettana’

Nu wodiyaa, wolqqaa, qassi harabaa Kawotettaabaa sabbakiyo oosuwawu goˈettana danddayoos

Ha Alamiyaa Qofaa Kaalloppa

Daro asay kaalliyo qofay nu qofaa moorennaadan nuuni ubbay naagettana bessees. Ha alamiyaa qofaa qonccissiya ichashu leemisota beˈa.

Neeppe Woytuwaa Aybinne Halissanaadan Oottoppa

Kiitettida PHawuloosi ba mala Kiristtaanetussi deˈiya ufayssiya woytuwaa yooti simmidi eta siiquwan seeriis.

Ooratta Gubaaˈiyaara Ne Hanotaa Giigissanawu Waatana Danddayay?

Neeni hara gubaaˈiyaa laamettada biikko yayyana danddayaasa. Ne hanotaa giigissanawu aybi maadda danddayii?