Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Keehi Loˈˈo Qaalaa!

Keehi Loˈˈo Qaalaa!

“MACCAASEE.” Yesuusi maccaasaa issi issitoo hegaadan xeegiis. Leemisuwawu, 18 layttawu quuna gidida maccaasiyo pattiyo wode i, “Maccaasee, ne harggiyaappe paxadasa” yaagiis. (Luq. 13:10-13) Yesuusi ba aayeeyyo haasayiyo wodekka beni wode liiqo qaalaadan qoppiyo ha meeze gidida qaalan xeesiis. (Yoh. 19:26; 20:13) SHin, liiqo qaalappe aadhiya hara qaalay deˈees.

Geeshsha Maxaafay amarida maccaasatubaa yootiyo wode, keha gidiyoogaanne qarettiyoogaa bessiya qaalaa goˈettees. Yesuusi suuttay 12 layttawu goggin waayettida maccaasiyo haasayissido wode he qaalaa goˈettiis. Maccaasiyaa yaada Yesuusa bochidoogee, iigaa mala hanotan deˈiya uri tuna gidiyoogaa yootiya Xoossaa Higgiyaara maayettenna. A ba hanotaappe denddidaagan asaappe shaahettada deˈana koshshees giidi issi uri qoppana danddayees. (Wog. 15:19-27) SHin a hidootaa qanxxa uttaasu. “Daro aakimeti o aakimishinkka, a paxa kaa7ettaasu; ba miishshaa ubbaa wurssinkka iyyo haa iitidoogaappe attin, ainne o maaddibeenna.”—Mar. 5:25, 26.

Maccaasiyaa asaa giddoora kanttada guyyeera Yesuusakko gakkada, a afalaa macaraa bochaasu. Ippe goggiya suuttay sohuwaara aggi bayiis! Maccaasiyaa asi beˈennan aggana danddayees gaada qoppaasu, shin Yesuusi, “Tana bochchidai oonee?” yaagidi oychiis. (Luq. 8:45-47) He wode, yayyidanne kokkorida he maccaasiyaa Yesuusa sinttan gufannada “tumu hanidabaa ubbaa ayyo yootaasu.”—Mar. 5:33.

Maccaasiyo minttettanawu Yesuusi kehatettan, “Ta na7ee, yayyoppa” yaagiis. (Maa. 9:22) Ibraawettuwaaninne Giriikettuwan “ta naˈee” giyo qaalay “kehiyoogaanne qarettiyoogaa” leemisuwan qonccissanawu goˈettiyo qaala gidana danddayiyoogaa Geeshsha Maxaafaa eranchati yootidosona. Yesuusi o minttettanawu gujjidi, “Nena ne ammanoi pattiis; saruwan ba, ne waayiyaappenne paxa” yaagiis.—Mar. 5:34.

“Ta na7ee.” Israaˈeela biittaa asa gidida dure bitanee Booˈeezi Mooˈaaba biittaa maccaasiyo Uruto hegaadan xeesiis. A bana erenna bitaniyaa gaden banggaa poshiliyo gishshawu, a yayyidoogawu gaasoy deˈees. Booˈeezi, “Ta na7ee, siya” yaagiis. I he wode Uruta ba gaden poshilanaadan minttettiis. Uruta, ‘Booˈeeza sinttan gufannada taani imatta asa shin neeni taassi hagaa keenaa qarettidoy aybissee?’ gaada oychaasu. Booˈeezi hagaadan gi zaaridi minttettiis: “Neeni ne bolloteessi [amˈˈe gidida Naaˈoomissi] oottido kumettabaa ubbaa taani siyaas. . . . Neeni hanidoogaa kushiyaa GODAI neeyyo zaaro.”—Uru. 2:8-12.

Yesuusikka Booˈeezikka Kiristtaane cimatussi keehi loˈˈo leemiso gidoosona! Issi issitoo, ayyaanaaban maaddananne minttettana koshshiyo Kiristtaane michiyo naaˈˈu cimati haasayissana danddayoosona. Yihooway kaaletuwaa immanaadan woossi simmidi michiyaa yootiyoobaa akeekan siyidi, Xoossaa Qaalaappe cimati o minttettana danddayoosona.—Roo. 15:4.