Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SINTTA HUUPHE YOHUWAA | MINTTETTUWAA AWUPPE DEMMANA DANDDAYAY?

Meto Wodiyan Demmiyo Minttettuwaa

Meto Wodiyan Demmiyo Minttettuwaa

Asaa metiya darobay deˈees. Meto ubbaa yooti wurssana danddayennaagee tuma; shin kasetidi beˈido oyddu leemisota ane pilggoos. Dumma dumma metoy gakkiyo asay Xoossaappe waatidi minttettuwaa demmidaakko akeeka.

OOSUWAA XAYIYO WODE

“Ay qommo oosuwaakka oottiyoogaa meezetaas; qassi darin koshshennabawu miishsha kessokko.”— Jonatana

Seeti * hagaadan giis: “Taanikka ta machiyaakka issi wode oosuwaa xayida. Naaˈˈu layttawu so asaa maaduwan, qassi wolqqa oosuwaa oottidi deˈida. Hegaappe denddidaagan, ta machiyaa Prisila unˈˈettaasu; taanikka hidootaa qanxxaas.

“Nuuni waani genccidoo? Prisila Yesuusi yootido, Maatiyoosa 6:34n deˈiya qofaa ubbatoo hassayawusu. Yesuusi gallassa ubbawu gidiya a huuphe waayee deˈiyo gishshawu wonttobawu hirggennaadan yootiis. Qassi a darotoo wozanappe woossidoogee hidootaa qanxxennaadan maaddiis. Tana qassi Mazamure 55:22y minttettiis. Mazamuraawiyaagaadan taanikka ta toohuwaa Yihoowan wottaas; yaatin i tana minttettiis. Haˈˈi taani ooso demmaas; shin nuuni Maatiyoosa 6:20-22n deˈiya Yesuusa zoriyaa maaran nuuyyo deˈiyaabay gidana giidi deˈoos. Ubbaappe aaruwan, Xoossaakkonne issoy issuwaakko kaseegaappe aaruwan shiiqida.”

Jonatani hagaadan giis: “Nu soo asaa zalˈˈee kasaarido gishshawu hirggaas. Nu biittay ikkonoomiyan qohettido gishshawu, 20 layttawu daafuridobay mela attiis. Taaninne ta machiyaa miishshaaban palamettiyoogaa doommida. Nuussi talˈˈokkona gi yayyidi kiredit karddiyan shammiyoogaakka aggida.

“SHin Xoossaa Qaalaynne a ayyaanay nuuni suurebaa kuuyanaadan maaddiis. Ay qommo oosuwaakka oottiyoogaa meezetaas; qassi darin koshshennabawu miishsha kessokko. Nuuni Yihoowa Markka gidiyo gishshawu, nu mala Kiristtaanetikka nuna minttettidosona. Eti nuuni hidootaa qanxxennaadan minttettidosona; koshshiya harabankka nuna maaddidosona.”

AQO DEˈOY LAALETTIYO WODE

Raakela hagaadan gaasu: “Ta azinay taani qoppennan tana aggidi bin, keehi yiillotaasinne qohettaas.  Qassi keehi azzanaas. SHin taani Xoossaakko shiiqaas; ikka tana minttettiis. Taani galla galla Xoossaakko woossiyo wode, a sarotettay ta wozanaa naagiis. I meqqida ta wozanaa koolidabadan tawu siyettees.

“Qassi a Qaalaa Geeshsha Maxaafay taani yiillotennaadaaninne uluwan lancce oyqqennaadan maaddiis. Roome 12:21n deˈiya, ‘Iitabaa lo77oban xoonappe attin, iitabai nena xoonoppo’ yaagiya zoriyaa wozanan wottaas.

“‘Bayiis giidi agganawu’ wodee deˈees. Haˈˈi ufayssiyaabaa oottiyoogaa doommaas.”—Raakelo

“Issi loˈˈo laggee taani ta kase azinaabaa qoppiyoogaa agganaadan minttettiis. I Eranchchaa 3:6 (NW) bessidi, ‘bayiis giidi agganawu’ wodee deˈiyoogaa kehatettan yootiis. Hegee deexxiya zore gidikkokka, tawu koshshiyaabay hegaa. Haˈˈi taani hegaa qoppiyoogaa aggada, ufayssiyaabaa oottiyoogaa doommaas.”

Elizabeta hagaadan gaasu: “Aqo deˈoy laalettiyo wode maaduwaa koyiyoogee attenna. Ubba galla tana koshshiyaaban maaddida siiqo laggiyaa deˈawusu. A tanaara yekkawusu, tana minttettawusu, qassi taani ixettida asa gidennan asi siiqiyo asa gidiyoogaa akeekanaadan maaddaasu. Yihooway meqqida ta wozanaa i baggaara koolidabadan tawu siyettees.”

SAHETTIYO WODE WOY CIMIYO WODE

“Xoossaakko woossa simmada, a ayyaanay tana minttettiyoogaa akeekays.”— Liyusa

Koyro huuphe yohuwan abaa yootido Liyusi wozanaa keehi sahettees; ubba naaˈˈutoo hayqqiichi attiis. Ha wodiyan, i gallassan gallassan 16 saatiyawu maashiniyaappe oksijjiniyaa ekkana bessees. I hagaadan giis: “Taani ubbatoo Yihoowakko woossays. Xoossaakko woossa simmada, a ayyaanay tana minttettiyoogaa akeekays. Taani a ammaniyoonne i taassi qoppiyoogaa eriyo gishshawu, woosay taani hidootaa qanxxennaadan maaddees.”

Layttay 80 heera gidido Petra hagaadan gaasu: “Taani darobaa oottana koyays, shin oottana danddayikke. Ta wolqqay laafiyoogaa akeekiyoogee keehi azzanttees. Taani keehi daafurays; qassi xaliyaa ekkennan deˈana danddayikke. Taani darotoo, metiya issibaa ba Aaway diggana mala oychida Yesuusaagaadan qoppays. SHin Yihooway Yesuusa minttettiis; i tanakka minttettees. Woosay tawu galla galla ekkiyo xale mala. Xoossaakko woossa simmada woppu gays.”—Maatiyoosa 26:39.

Goobi goobi biya wolqqaama harggiyaa 30 gidiya layttawu harggida Huliyanawukka hegaadan siyettees.  I hagaadan giis: “Taani kase ooso keettan alaafe gidada wombbaran uttays shin, haˈˈi asi sugiyo gaariyan uttays. SHin harata maaddiyaabaa oottiyo gishshawu, tana mule pattennabadan xeellikke. Haratuyyo immiyoogee metuwaappe woppissees; qassi Yihooway nuna koshshiya wodiyan minttettanawu gelido qaalaa ubbatoo naagees. Taanikka PHawuloosadan, Yihooway ‘taayyo immiyo wolqqan ubbabaa oottana danddayays’ gays.”—Piliphphisiyuusa 4:13.

SIIQIYO URI HAYQQIYO WODE

Antoniyoy hagaadan giis: “Ta aaway kaamiyaa daafan hayqqido wode, koyro he hanotaa ammanana danddayabeykke. I ogiyaara biya saro asa gidiyo gishshawu hegee a bolli gakkidoogee keehi azzanttiyaaba. SHin taani aybanne oottana danddayabeykke. I hayqqanaappe kase ichashu gallassaa bana erennan takkiis. Ta aayee sinttan yeekkennan agganawu keehi baaxetaas; shin tarkka deˈiyo wode keehi mishettays. Ubbatoo, ‘Hegee hanidoy aybissee?’ gaada ta huuphiyaa oychays.

“He keehi azzanttiya wodiyan taani kayyottennaadaaninne sarotettaa demmanaadan maaddana mala Yihoowa zaara zaarada oychaas. Yaatada, loddan loddan woppu gaas. O bollikka ‘qoppibeennabay’ gakkana danddayiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa hassayaas. Xoossay worddotenna gishshawu, ta aaway hayquwaappe denddin zaarettada beˈanaagaa ammanettays.”—Eranchchaa 9:11; Yohaannisa 11:25; Tiitu 1:2.

“Horophilliyaa daafan nu naˈay hayqqikkokka, nuuni issippe aattido keehi ufayssiya daro wodiyaabaa qoppana danddayoos.”—Robertta

Abay koyro huuphe yohuwan odettido Robertta qofaykka hegaa mala. I hagaadan giis: “Taaninne ta machiyaa Piliphphisiyuusa 4:6, 7n odettida sarotettay nu qofaa naagiyoogaa akeekida. Nuuni Yihoowakko woossidoogee hegawu maaddiis. Ha sarotettaa demmidoogee oduwaa xaafi giigissiya asatuyyo dendduwaa hidootaabaa yootanaadan maaddiis. Horophilliyaa daafan nu naˈay hayqqikkokka, nuuni issippe aattido keehi ufayssiya daro wodiyaabaa qoppana danddayoos. Nuuni ubbatoo hegaabaa qoppanawu baaxetoos.

“Nuuni woppu giidi nu ammaniyoobaa yootishin televizhiiniyan beˈidoogaa nu mala Kiristtaaneti yootiyo wode, nuussi keehi daro asay woossidoogee hegawu maaddidoogaa etawu yootoos. Daroti nuuni minettanaadan maaddiya qofaa xaafidi yeddanaadan oottiyoogan Yihooway nuna maaddidoogaa ammanettays.”

Qommoora qonccida leemisoti bessiyoogaadan, Xoossay dumma dumma metoy gakkiyoogeeta minttettana danddayees. Nena shin minttettanee? Nena ay metoy gakkikkokka, he wodiyan minttettana danddayiyaabay deˈees. * He minttettuwaa demmanawu Yihoowakko xeella. I “minttetto ubbaa Xoossaa.”—2 Qoronttoosa 1:3.

^ MENT. 5 Ha huuphe yohuwan issotu issotu sunttay laamettiis.

^ MENT. 23 Xoossaakko shiiqanawunne appe minttettuwaa demmanawu koyikko, ne heeran deˈiya Yihoowa Markkatuura gaytta; woy neeyyo matattiya macara biiruwawu xaafa.