Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 ETAAGAADAN AMMANITE | DAAWITA

“Olai GODAAGAA”

“Olai GODAAGAA”

EESOTIIDDI guyye simmiya olanchati Daawita sugerettikkokka, i xalidi sinttawu bees. Eti yayyidi olaa dembbaappe simmoosona. Eti hegaadan yayyidoy aybissee? Eti hirggidi, zaari zaaridi issibaa giyoogaa Daawiti siyennan aggenna. Eti zaari zaari yootiyoy issi bitaniyaa sunttaa. He bitanee wombbaa matan eqqidi eta bolli gayrees; hegaa keena keehi wogga bitaniyaa Daawiti waayi beˈi erana.

He bitanee Gooliyaada! Daawiti olanchati keehi yayyidoy aybissakko akeekiis; Gooliyaadi keehi wogga wolqqaama asa. I maayido ola miishshaa gujjennan, a deexoy naaˈˈu gita asaappekka darees. SHin i deexxiya ola miishshaa oyqqiis; qassi i keehi wolqqaamanne olaa meezetida asa. Gooliyaadi cenggurssaa xoqqu oottidi gayriis. I wolqqaama cenggurssan Israaˈeela olanchatanne eta kawuwaa Saaˈoola cayiyoogee keran kooshimmiyoogaa qoppa. He olan xooniyaagee erettanaadan, issi uri akko yaana mala naassiis!—1 Sameela 17:4-10.

Israaˈeelati keehi yayyidosona. Kawuwaa Saaˈoolikka yayyiis. He hanotay issi aginappe dariya wodiyawu takkidoogaa Daawiti akeekiis. Gooliyaadi zaari zaaridi naassiyo wode, Pilisxxeema olanchatikka Israaˈeela olanchatikka coˈˈu giidi beˈoosona. Daawiti unˈˈettiis. Israaˈeela kawoynne Daawita bayra ishata heezzata gujjin, kawuwaa wotaaddarati yashshan maashiyoogee keehi kawushshiyaaba! Daawita xeelan, eeqawu goynniya Gooliyaadi haniyoobay Israaˈeela wotaaddarata kawushshiyooba; hegaappekka aadhidi, Israaˈeela Xoossaa Yihoowa cayiyooba! SHin, ha guutta naˈay Daawiti waatana danddayii? Qassi nuuni ha wodiyan Daawita ammanuwaappe ay tamaarana danddayiyoo?—1 Sameela 17:11-14.

“TIYA; HAGEE A”

Daro aginappe kase hanidabaa ane beˈoos. Daawiti ba aawaa dorssaa Beetaliheeme heeran deˈiya deriyaa lanqqen saˈay qammana gakkanaashin heemmees. I ayfiyaara loˈˈiya, puulanchanne arssa yelagaa. I barkka deˈiyo wodiyan, diittaa diixxiyoogaaninne Xoossay medhido loˈˈiya meretaa beˈiyoogan wodiyaa aattees. I daro saatiyawu ufayttidi hegaadan oottidoogee diixxiyoogan qara gidanaadan maaddiis. Issi gallassi saˈay omariyo wode, Daawiti sohuwaara soo yaanaadan a aaway xeegiis.—1 Sameela 16:12.

I soo yiyo wode a aaway, Isseyi issi cima bitaniyaara haasayees. He bitanee hananabaa yootiya ammanettida Sameela. Isseya naatuppe issoy kaalliya Israaˈeela kawo gidanaadan tiyana mala Yihooway a kiittiis. Sameeli Daawita bayra ishantta laappunata beˈiis; shin Yihooway etappe oonanne dooribeennaagaa Sameelayyo odiis. SHin Daawiti soo gakkiyo wode, Yihooway Sameela, “Tiya; hagee a” yaagiis. Sameeli zaytee kumido kaciyaa ekkidi, a bayra ishanttu ubba sinttan Daawita huuphiyan tigiis. Hegee Daawita hanotay kaseegaappe laamettanaadan oottiis. Geeshsha Maxaafay, “He gallassappe doommidi, GODAA Ayyaanai Daawita bollan wolqqappe wodhdhiis” yaagees.—1 Sameela 16:1, 5-13.

Daawiti doˈata woranawu maaddiday Yihoowa gidiyoogaa yootiis

Daawiti kawo gidanawu amottiyoogaa doommidee? Akkay, i gita aawatettaa ekkiyo wodee gakkidoogaa Yihoowa ayyaanay erissana gakkanaashin ufayssan naagiis. He wodee gakkanaashin, asay kariyo, dorssaa heemmiyo oosuwaa oottiyoogaa aggibeenna. He oosoy i xalidi wozanappe oottido ooso. A aawaa dorssata issitoo gaammoy, haroode qassi beere giyo doˈay miichi attiis. Daawiti he  doˈata haahosan eqqidi yedettanawu malibeenna. SHin i ba a aawaa dorssata doˈatuppe sohuwaara wotti ekiis. Naaˈˈutookka, he wolqqaama doˈata i ola miishshaa oyqqennan woriis!—1 Sameela 17:34-36; Isiyaasa 31:4.

Wodeppe simmin, Daawiti zaarettidikka xeegettiis. A goobatettaa Kawuwaa Saaˈooli siyiis. Saaˈooli wolqqaama olancha gidikkokka, i Xoossay giidobaa azazettennan ixxido gishshawu Yihooway a nashshiyoogaa aggiis. Yihoowa ayyaanay Saaˈoolappe shaahettido gishshawu, iita ayyaanay a bolli wodhiis; hegaappe denddidaagan i hanqqettiya, siiriyaanne makkalancha asa gidiis. Saaˈoola bolli ha iita ayyaanay wodhiyo wode, muuziqaa siyiyoogee a guuttaa woppissees. Saaˈoola asatuppe issoti issoti Daawiti diittaa loytti diixxiyaanne gooba olanchaa gidiyoogaa eridosona. Hegaa gishshawu, Daawiti xeesettiis; i sohuwaara Saaˈoola kawo keettan diixxiyaanne Saaˈoola ola miishshaa oyqqiya asatuppe issuwaa gidiis.—1 Sameela 15:26-29; 16:14-23.

Nuuni ubbay, ubba qassi yelagati Daawita ammanuwaappe darobaa tamaarana danddayoos. I Yihoowakko loytti shiiqanawu maaddiyaabaa oottiiddi ba wodiyaa aattidoogaa akeeka. Hegaa bollikka, i bana maaddiya loˈˈo hiillaa danddayan tamaariis; hegee i sohuwaara oosuwaa demmanaadan maaddiis. Ubbaappe aaruwan, i Yihoowa ayyaanaa kaaletuwaa kaalliis. Hegaappe nuuni ubbay keehi maaddiyaabaa tamaaroos!—Eranchchaa 12:1.

“HA BITANIYAA GAASUWAN O WOZANAIKKA MAASHOPPO”

Daawiti Saaˈoolayyo oottiiddi, dorssaa heemmanawu bantta soo bees; ubba issi issitoo yaa biidi daro wodiyaa takkees. Daawiti soo biido issi wodiyan, Saaˈoola olancha gididi oottiya ba heezzu ishantta beˈanaadan Isseyi a kiittiis. Daawiti azazettidi ba ishanttuyyo koshshiyaabaa tookkidi Eela Zanggaaraa biis. I yaa biidi, ha huuphe yohuwaa doomettan odettidaagaadan Pilisxxeemati Israaˈeelatuura olettanawu giigi uttidoogaa beˈidi keehi azzaniis. Eti he aaho wombbaa huuphiyan ha baggaaranne ya baggaara eqqidi issoy issuwaa xeelloosona.—1 Sameela 17:1-3, 15-19.

Daawiti hegaa beˈidi coˈˈu gaana danddayibeenna. Deˈo Xoossaa Yihoowa olanchati issi asa, ubba qassi eeqawu goynniya asa yayyidi waani baqatiyoonaa? Daawiti Gooliyaada naasettaa Yihoowa cayiyoobadan xeelliis. Hegaa gishshawu, i Gooliyaada olanawu wotaaddaratuura haasayiyoogaa doommiis. Takkennan, Daawiti giidobaa a bayra ishay Eliyaabi siyiis. I Daawiti yiidoy olaa beˈanaassa gi qoppidi ba kaalo ishaa keehi hanqqettiis. SHin Daawiti ayyo, “Taani ha77i ai oottidanaa? Harai attikko haasayanaukka danddayikkinaa?” yaagidi zaariis. Hegaappe simmin, i Gooliyaada xoonanaagaa xalidi haasayiyoogaa doommiis; hegaa issi uri Saaˈoolayyo yootiis. Yootin, kawoy Daawita xeesissiis.—1 Sameela 17:23-31.

Gooliyaada xeelliyaagan, Daawiti kawuwawu, “Ha bitaniyaa gaasuwan o wozanaikka maashoppo” yaagidi minttettiyaabaa yootiis. Saaˈoolinne a asati Gooliyaada keehi yayyidosona. He wogga wolqqaama bitaniyaara gatti xeelliyoode eti a xeessaa woy tiraakka gakkennaagaa qoppidi, bantta huuphiyaa aara geeddarssennan aggokkona. Eti wolqqaama ola miishshaa gixxida he bitanee sohuwaara eta xoonana giidi qoppidosona. SHin Daawiti hegaadan qoppibeenna. Daawiti he metuwaa  dumma ogiyan waati xeellidaakko kaallidi beˈana. Hegaa gishshawu, i Gooliyaadaara olettanawu qofaa qachiis.—1 Sameela 17:32.

Saaˈooli a, “Ha Pilisxxeemiyaara neeni olettanau danddayakka; aissi giikko, neeni na7a; shin naatettaappe doommidi, i olettiiddi diccida asa” yaagidi eqettiis. Daawiti tumuppe guutta naˈee? CHii gidenna; shin i olanchatu yame gidanawu biron yelaga; qassi beˈiyo wodekka keehi yelaga milatennan aggenna. SHin Daawiti gooba olancha; qassi he wode ayyo layttay 18 heera gidennan waayi aggana.—1 Sameela 16:18; 17:33.

Daawiti gaammuwaanne beeriyaa oottidobaa odidi, Saaˈoola ammanttiis. I hegaa otorettanawu giidee? CHiikka. Daawiti hegaadan xoonanaadan maaddiday aybakko erees. I, “Gaammuwaanne beeriyaa xugunttaappe tana ashshida GODAI ha Pilisxxeemiyaa kushiyaappekka ashshana” yaagiis. Saaˈooli wurssettan a qofaa maayidi, “Ba; Xoossai nenaara gido” yaagiis.—1 Sameela 17:37.

Neeyyo Daawitaagaa mala ammanoy deˈanaadan koyay? Yaanikko, Daawiti coo mela ammanibeennaagaa akeeka. I eridobaynne ba deˈuwan beˈidobay Xoossaa ammananaadan oottiis. I Yihooway siiquwan Naagiyaagaanne ba gelido qaalaa Poliyaagaa gidiyoogaa erees. Nuuyyo hegaa mala ammanoy deˈanaadan koyikko, Geeshsha Maxaafaa xaafissida Xoossaabaa ubbatoo tamaarana koshshees. Nuuni tamaaridobaa oosuwan peeshshiyo wode demmiyo loˈˈobay, nu ammanoy minnanaadan oottana danddayees.—Ibraawe 11:1.

YIHOOWAY “NENA TA KUSHIYAN AATTI IMMANA”

Saaˈooli ba ola maayuwaa Daawita mayzziis. He ola maayoy Gooliyaadaagaa mala gidana; tiran wottiyo ola miishshay naasiyaappe oosettennan aggenna. SHin Daawiti hegaa maayidi yaa haa qaaxxanawu maliyo wode he wogga maayoy ayyo hanennaagaa akeekiis. I loohida wotaaddara gidenna gishshawu, ola miishshaa maayi erenna; Israaˈeela biittan deˈiya asa ubbaappe aduqqiya Saaˈoola ola maayoy awu mule hanenna! (1 Sameela 9:2) Daawiti he maayo ubbaa qaaridi ba kase maayuwaa maayiis; qassi dorssaa heemmiiddi oyqqiyoobaa oyqqiis.—1 Sameela 17:38-40.

Daawiti ba hentta gatimaa, yambbarshshaanne qarcciitaa oyqqiis. Yambbarshshay olawu maaddiyaaba milatana xayikkonne keehi maaddiya miishsha. Yambbarshshay shuchaa wottidi naaˈˈu baggaara deˈiya xafiran yambbariyooba; hegee henttanchawu keehi maaddiya miishsha. I yambbarshshan shuchaa wottidi, wolqqappe yambbaridi, he shuchan caddanasaa zambbidi issi bagga xafiraa yeddi bessees. Yambbarshshay olawu keehi maaddiyaaba gidiyo gishshawu, olanchatu giddon yambbariyaageeti deˈoosona.

Daawiti koshshiyaabaa oyqqidi, morkkiyaara olettanawu eesuwan biis. Daawiti shaafay melidosaappe ichashu muyla shuchata maxiiddi ay keena mintti woossidaakko qoppana danddayoos. Yaatidi, olettanawu hemettiiddi gidennan woxxiiddi biis!

Gooliyaadi ba morkkiyaa beˈidi ay qoppidee? ‘I Daawiti mera loˈˈonne arssa gidikkonne naˈa gidiyoogaa beˈidi kariis.’ Gooliyaadi wolqqaama cenggurssan, “Neeni gatimaa oiqqada ta bolli yaanau, tana kana gaadiiyye?” yaagiis. I Daawiti gatimaa oyqqidoogaa beˈiis; shin yambbarshshaa oyqqidoogaa akeekibeenna. I Pilisxxeema xoossatu sunttan Daawita qanggiisinne a ashuwaa saluwaa kafotussinne saˈaa doˈatussi immanaagaa yootiis.—1 Sameela 17:41-44.

Daawiti ayyo zaaridobay awu gita ammanoy deˈiyoogaa bessees. He yelaga naˈay Gooliyaadawu hagaadan giidoogaa qoppa: “Neeni bisuwaa, bodaanne xinqqaa oiqqada ta bolli yaasa; shin taani Ubbaappe Wolqqaama GODAA sunttan, neeni naassido Israa7eela olanchchatu Xoossaa sunttan ne bolli yais.” Xoonanawu maaddiyay asa wolqqaa woy wolqqaama ola miishshaa gidennaagaa Daawiti erees. Gooliyaadi Xoossaa Yihoowa karido gishshawu, Yihooway a qaxxayana. Daawiti giidoogaadan, “olai GODAAGAA.”—1 Sameela 17:45-47.

Gooliyaadi wogga wolqqaama asa gidiyoogaanne i oyqqido ola miishshaykka wolqqaama gidiyoogaa Daawiti erees. SHin Daawiti hegaa beˈidi yayyibeenna. I Saaˈoolinne a olanchati hanidoogaadan hanibeenna. Daawiti bana Gooliyaadaara geeddarssibeenna. I Gooliyaada Yihoowaara geeddarssiis. Gooliyaadi 2.9 meetire adussa gidiyo gishshawu hara asaappe keehi aduqqiyoogee tuma; shin saluwaa saˈaa Medhidaagaara gatti xeelliyo wode i ay  keenee? Hara ay asaagaadankka i guxuniyaappe aybiininne dummatenna; Yihooway a sohuwaara xayssana!

Daawiti qarcciitaappe shuchaa kessiiddi ba morkkiyaakko woxxiis. I yambbarshshan shuchaa wottidi yuushshiyoogaa doommiis. Gooliyaadi woxxiiddi Daawitakko yiis; geella i koyro ba ola miishshaa oyqqiyaagaappe guyyeera deˈennan aggenna. Gooliyaadi qohettidoy keehi adussa gidiyo gishshataassa gidana; a ola miishshaa oyqqiyaagaa geesay hara asaagaa mala gidiyo gishshawu, i he adussa bitaniyaa huuphiyaa qohuwaappe naaganawu gonddalliyaa xoqqu oottidi oyqqana danddayenna. Daawitikka zambbidoy he sohuwaa.—1 Sameela 17:41.

Xoossaa Yihoowaara geeddarssiyo wode wogga wolqqaama asikka laafa gidiyoogaa Daawiti akeekiis

Daawiti shuchaa yambbariis. He shuchay zambbidosaa caddana gakkanaassi ubbabay coˈˈu giidoogaa qoppa. Daawiti bitaniyaa woranawu haranttuwaa yambbarana koshshennaagaa Yihooway a erissidoogee qoncce. SHuchay zambbidobaa caddiis; ee Gooliyaada somˈˈo giddo geliis. Yaatin, he wogga adussa bitanee gufannidi kunddiis! Gooliyaada ola miishshaa tookkiyaagee yayyidi wottaa shoddennan aggenna. Daawiti Gooliyaadakko biidi, a bisuwaa ekkidi he wogga wolqqaama bitaniyaa qooriyaa muuciis.—1 Sameela 17:48-51.

Saaˈoolinne a wotaaddarati haˈˈi biron xalidosona. Yaatin, Israaˈeelati alaahiiddi Pilisxxeemata olanawu denddidosona. He olay Daawiti kasetidi Gooliyaadawu yootidoogaa mala gidiis; i, “[Yihooway] inttena ubbaa nu kushiyan aatti immana” yaagiis.—1 Sameela 17:47, 52, 53.

Ha wodiyan, Xoossaa ashkkarati hegaa mala olaa olettokkona. Hegee haˈˈi attiis. (Maatiyoosa 26:52) Gidikkokka, nuuni Daawitaagaadan ammanana bessees. Nuunikka aagaadan, goynnananne yayyana bessiyoy tumu Xoossaa Yihoowa xalla gidiyoogaa akeekana bessees. Issi issitoo, nu metuwaara gatti xeelliyo wode nuussi wolqqi baynnaba milatana danddayees; shin zawi baynna Yihoowa wolqqaara gatti xeelliyo wode nu metoy keehi laafa. Nuuni Daawitaagaadan Yihooway nu Xoossa gidanaadan doorikko, ayba metoynne woy unˈˈissiyaabay nuuni hidootaa qanxxanaadan oottenna. Yihooway xoonana danddayennabi aybinne baawa!