WOCHIYO KEELAA Paydo 4 2016 | Minttettuwaa Awuppe Demmana Danddayay?

Nu ubbaassi, ubba qassi metoy gakkiyo wode minttettoy koshshees. Asaa metoynne waayee gakkiyo wode Xoossay waati minttettiyaakko ha maxeetee qonccissees.

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Nuuni Ubbay Minttettuwaa Koyoos

Siiqiyo uri hayqqin azzaniyo wode, woy qassi oosuwaara, aqo deˈuwaara woy payyatettaara gayttida metoy gakkiyo wode minttettuwaa awuppe demmanee?

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Xoossay Nuna Waati Minttettii?

Metoy gakkido asaa maaddiya oyddubaa.

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Meto Wodiyan Demmiyo Minttettuwaa

Daro asati minttettoy etawu keehi koshshiyo wodiyan minttettuwaa demmidosona.

ETAAGAADAN AMMANITE

“Olai GODAAGAA”

Daawiti Gooliyaada xoonanaadan maaddiday aybee? Daawita taarikiyaappe ay tamaarana danddayiyoo?

Daawitanne Gooliyaada​—⁠Hegee Tumuppe Hanidabee?

Toochiya issi issi asati ha taarikee tuma gidiyoogaa siroosona. Eti bantta qofay tuma gidiyoogaa qonccissana danddayiyoonaa?

GEESHSHA MAXAAFAY ASAY LAAMETTANAADAN OOTTEES

Kase Taani Deˈoy Cammido Makkalancha Asa

Mekisiikon deˈiya warettiya uri ba eeshshaa laammanaadan oottidabay aybee?

Geeshsha Maxaafay Woygii?

Hegaa zaaruwaa eriyo wode neeni garamettana.