Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Morkke Gidida Hayquwaa Xooniyoogaa—Waatidi?

Morkke Gidida Hayquwaa Xooniyoogaa—Waatidi?

ADDAAMEENNE Hewaana azazettennan ixxidoogee, asa ubbawu nagaraanne hayquwaa ehiikkonne, hegee Xoossay asaassi halchchidobay laamettanaadan oottibeenna. Xoossay ba Qaalaa, Geeshsha Maxaafaa baggaara ba halchchoy laamettibeennaagaa zaaretti zaarettidi qonccissiis.

  • “Xilloti biittaa laattananne yan merinau de7ana.”Mazamure 37:29.

  • “Haiquwaa i merinau mittana; Ubbaa Haariya GODAI aife ubbaappe afuttaa quccana.”Isiyaasa 25:8.

  • “Ubbaappe wurssettan xayana morkkee haiquwaa.”1 Qoronttoosa 15:26.

  • “Hagaappe sinttanau haiqoinne kayyoi woi waasoinne sahoi de7enna.”Ajjuutaa 21:4.

Xoossay nu morkkiyaa hayquwaa xayssiyoogan A waatidi ‘mittanee’? Qommoora beˈidoogaadan, Geeshsha Maxaafay, “Xilloti . . . merinau de7ana” yaagees. SHin qassikka, “Xillobaa xalaalaa oottiiddi, . . . de7iya asi ha sa7aa bollan baawa” yaagees. (Eranchchaa 7:20) Xoossay hayquwaa xayssanawu, I kessido maaraa shenehoo gaanee? Hegee mulekka hanennaba! “Worddotenna Xoossai” mulekka hegaadan oottenna. (Tiitu 1:2) Yaatin, Xoossay asawu siiquwan halchchidobaa polanawu oottanabay aybee?

XOOSSAY ‘HAYQUWAA MERINAWU MITTANA.’​—ISIYAASA 25:8

WOZUWAA QANXXIYOOGAN HAYQUWAA XOONIYOOGAA

Xoossaa Yihooway asaa hayquwaappe ashshanawu siiquwan wozuwaa immiis. Wozoy qohidobaa gishshawu woy suure pirddawu koyettiyaabawu giidi qanxxiyo bixe waaga kessiyaabaa. Asa ubbay nagaranchcha gidiyo gishshawunne hayqqanaadan pirddettido gishshawu, Geeshsha Maxaafay qoncciyan hagaadan gees: “Ai asinne bana wozanau, woikko ba shemppuwaa waagaa Xoossau qanxxanau danddayenna. Ayssi giikko, asa shemppo waagai al77o. Ai waagaa qanxxinkka . . . gakkenna.”—Maz. 49:7-9.

Nagaranchcha asi hayqqiyo wode, I ba nagaraa acuwaa xallaa qanxxana danddayees; I bana wozanawu danddayenna woy hara ura nagaraa acuwaa qanxxana danddayenna. (Roome 6:7) Ba deˈuwaa ba nagaraa gishshawu gidennan, nu nagaraa gishshawu immiya wottiyoobi baynna woy nagari baynna asa nuussi koshshiis.—Ibraawe 10:1-4.

Xoossay oottidobaykka hegaa. I ba Naˈay Yesuusi nagari baynna asa gididi saˈan yelettanaadan saluwaappe kiittiis. (1 PHeexiroosa 2:22) Yesuusi ‘darota wozanawu ba shemppuwaa immanawu’ yiidoogaa yootiis. (Marqqoosa 10:45) Nuuni deˈuwaa demmana mala, I nu nagaraa acuwaa qanxxanawunne nuna hayquwaa aylletettaappe laˈa kessanawu hayqqiis.—Yohaannisa 3:16.

HAYQOY AWUDE XAYANEE?

Nuuni haˈˈi Geeshsha Maxaafaa hiraagay polettiiddi deˈiyo ‘wayssiya wodiyan’ deˈiyoogee, ha iita alamiyaa ‘wurssetta gallassan’ nuuni deˈiyoogaa qonccissees. (2 Ximootiyoosa 3:1) Wurssettaa gallassay ‘Xoossawu goynnenna asati pirddettiyoonne xayiyo gallassan’ kuuyettana. (2 PHeexiroosa 3:3, 7) SHin, Xoossaa siiqiya asay he xayuwaappe attana; qassi ‘merinaa deˈuwaa’ demmiyoogan anjjettana.—Maatiyoosa 25:46.

Yesuusi ‘darota wozanawu ba shemppuwaa immanawu’ yiis.—Marqqoosa 10:45

Miilooniyan qoodettiya hara asay hayquwaappe denddiyo wode, merinaa deˈuwaa demmana danddayees.  Yesuusi Nayna katamaa biido wode hayquwaappe issi ura denttiis. Amˈˈeessi deˈiya mexi issi naˈay hayqqin, Yesuusi “qarettidi” hayquwaappe A denttiis. (Luqaasa 7:11-15) Kiitettida PHawuloosi, “Worddoikka xilloikka haiquwaappe denddana giyoogaadan, taanikka eti denddanaagaassi Xoossaa ammanais” yaagiis. Ha ammanttiya hidootay Xoossay asaa keehi siiqiyoogaa bessiyaaba.—Oosuwaa 24:15.

Biilooniyan qoodettiyaageeti merinawu deˈanawu hidootoosona. Geeshsha Maxaafay, “Xilloti biittaa laattananne yan merinau de7ana” yaagees. (Mazamure 37:29) Kiitettida PHawuloosikka 2,000 gidiya layttaappe kase, “Haiquwau, ne xoonoi awaanee? Haiquwau, ne yiishshai awaanee?” giidi xaafidobay polettin beˈiyoogan, eti he wode ufayttananne minettana. (1 Qoronttoosa 15:55) Asayyo wolqqaama morkkee hayqoy xayana!