Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Nuuni Merinawu Deˈanawu Merettida

Nuuni Merinawu Deˈanawu Merettida

UBBA asay ufayttiiddi daro layttaa deˈanawu koyees. Ufayttiiddi mule sahettennan merinawu deˈiyoogaa qoppa. Nuuni siiqiyo asaara issippe daro wodiyaa attana; qassi kumetta saˈaa yuuyidi beˈanawunne nuuni oottanawu dosiyo corabata tamaaranawu daro wodiyaa demmana.

Asay merinawu deˈanawu koyiyoy aybissee? He koshshay nuussi deˈanaadan Xoossay oottidoogaa Geeshsha Maxaafay nuuyyo yootees. (Eranchchaa 3:11) “Xoossai siiqo” gidiyoogaakka Geeshsha Maxaafay yootees. (1 Yohaannisa 4:8) Siiqiya Xoossay nuuni merinawu deˈanawu amottanaadan oottidi, he amuwaa nuuni polennaadan oottees giidi qoppiyoogee bessiyaabee?

Ooninne hayqqanawu koyenna. Geeshsha Maxaafay hayqoy iita ‘morkke’ gidiyoogaa yootees. (1 Qoronttoosa 15:26) Issoti issoti yelagatettan hayqqana, harati qassi daro layttaa deˈana, shin wurssettan ubbaykka hayqqana. Daro asay hayquwaabaa qoppiyo wode yayyees. He morkee muleera xayanee? Hegee tumuppe hananee?

NUUNI MERINAWU DEˈANAADAN MERETTIDOOGAA BESSIYA NAQAASHAA

Asay hayqqanaadan Xoossay mule halchchibeennaagaa eriyaakko neeni garamettikkii? Geeshsha Maxaafan deˈiya Doomettaabaa maxaafay Xoossay saˈan asay merinawu deˈanaadan halchchidoogaa bessiya naqaashaa yootees. Xoossaa Yihooway * asay ufayttidi deˈanaadan koshshiya ubbaabaa saˈan medhdhiis. Yaatidi I koyro bitaniyaa Addaama medhdhidi Edene gannatiyan A wottiis. Hegaappe simmin, “Xoossai ba medhdhido ubbabaakka xeelliis; xeellidi daro lo77o gididoogaa be7iis.”—Doomettaabaa 1:26, 31.

Xoossay Addaama wottiyoobi baynna asa oottidi medhdhiis. (Zaarettido Wogaa 32:4) Addaame machchiyaa Hewaanakka guuggiyaaninne bollan aybinne wottiyoobi baynnaaro gidada merettaasu. Yihooway etayyo hagaadan giis: “Yelettite; corattite; ha sa7aa kumitenne haarite; abbaa moliyaa, saluwaa kafuwaanne biittaa bolli woxxi qaaxxiya, paxa de7iya mereta ubbaa haarite.”—Doomettaabaa 1:28.

Addaamenne Hewaani naati saˈaa kumanawu wodiyaa koshshees. Xoossay koyro halchchidoogaadan, Hewaana naata yelana, qassi he naati saˈan asi kumana gakkanaashin naata yelana. (Isiyaasa  45:18) Addaameenne Hewaana naaˈˈu woy heezzu yeleta xalla beˈanawu deˈikko, Yihooway he hidootaa etawu immiis gi qoppiyoogee bessiyaabee?

Meheenne doˈay etassi haarettanaadan yootidobaakka qoppa. Mehiyawunne doˈawu sunttaa sunttanaadan Addaamessi odettiis, qassi hegawu daro wodiyaa koshshees. (Doomettaabaa 2:19) SHin, mehiyaanne doˈaa haarana giyoogee I etabaa erananne eta waati heemmanaakko akeekana giyoogaa. Hegee etassi sunttaa sunttiyoogaappe keehi daro wodiyaa koshshees.

Yaatiyo gishshawu, saˈaa kumanaadaaninne mehiyaa doˈaa haaranaadan Xoossay azazidoogee koyro azinaynne machchiyaa merinawu deˈanaadan merettidoogaa bessees. Addaamee keehi daro layttaa deˈiis.

^ MENT. 6 Geeshsha Maxaafay koyro xaafettido doonan Xoossaa sunttay Yihoowa.

ETI DARO LAYTTAA DEˈIDOSONA

Addaamessi 930 laytta

Maatusaalassi 969 laytta

Nohessi 950 laytta

Ha wodiyan 70-80 laytta

Beni asaa baree ha wodiyan nu bariyaappe keehi dariyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. Hagaadan gees: “Addaamee muleera 930 laittaa” deˈiis. Hara usuppun asati 900 layttaappe daruwaa deˈidoogaakka yootees! Eti Seeta, Heenoosa, Qaynaana, Yaareeda, Maatusaalanne Noha. Eti ubbay Nohe wode Bashshaa Haattaappe kase deˈidosona;—Nohee Bashshaa Haattay yaanaappe kase 600 layttaa deˈiis. (Doomettaabaa 5:5-27; 7:6; 9:29) Eti waanidi daro layttaa deˈana danddayidonaa?

He asati wottiyoobi baynna Addaameenne Hewaana deˈido wodiyaappe daro takkennan yelettidosona. Eti daro layttaa deˈidoy hegaassa gidennan aggenna. SHin daro layttaa deˈiyoogee wottiyoobi baynna asa gidiyoogaara waani gayttii? Qassi hayqoy waani xayanee? Zaaruwaa demmanawu, nuuni cimiyoynne hayqqiyoy aybissakko koyro erana koshshees.

XOOSSAY GANNATE GIDIDA SAˈAN ASAY MERINAWU DEˈANAADAN HALCHCHIIS