Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Erissuwaa

Erissuwaa

XOOSSAY NEESSI QOPPII?

Daafabay gakkiyo wode, woy asay waayettiyoonne hayqqiyo wode, nuuni Xoossay hegaa beˈiishsha woy hegee A qofissiishsha giidi oychchana danddayoos. Geeshsha Maxaafay hagaadan gees:

“Aissi giikko, Godaa aifee xillotukko xeellees; qassi i ubba wode eta woosaa ezggees. SHin Godai iitabaa oottiyaageeta ba hanqqo som77uwan xeellees.”—1 PHeexiroosa 3:12.

Xoossay nuna waati maaddiyaakkonne waaye ubbaa xayssanawu I ay oottiiddi deˈiyaakko ha Wochiyo Keelaa maxeetee qonccissees.