Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

WOCHIYO KEELAA Paydo 3 2018 | Xoossay Neessi Qoppii?

XOOSSAY NEESSI QOPPII?

Daafabay gakkiyo wode, woy asay waayettiyoonne hayqqiyo wode, nuuni Xoossay hegaa beˈiishsha woy hegee A qofissiishsha giidi oychchana danddayoos. Geeshsha Maxaafay hagaadan gees:

“Aissi giikko, Godaa aifee xillotukko xeellees; qassi i ubba wode eta woosaa ezggees. SHin Godai iitabaa oottiyaageeta ba hanqqo som77uwan xeellees.”—1 PHeexiroosa 3:12.

Xoossay nuna waati maaddiyaakkonne waaye ubbaa xayssanawu I ay oottiiddi deˈiyaakko ha Wochiyo Keelaa maxeetee qonccissees.

 

“Xoossay Awu Biidee?”

Keehi azzanttiyaabay neeni xoossay neessi qoppiyaakkonne siranaadan oottidee?

Xoossay Nena Loytti Xeellii?

Xoossay neeyyo loˈˈobaa qoppiyoogaa bessiyaabay aybee?

Xoossay Nebaa Akeekii?

Xoossay nunanne nu jiiniyaa loytti eriyoogee I nubaa ubbabaa akeekiyoogaa nuuni ammanettanaadan oottees.

Xoossay Qarettii?

Xoossay nuna loytti xeelliyoogaa, nubaa akeekiyoogaanne nuussi qarettiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees.

Waayee Xoossay Qaxxayiyo Gishshawu Gakkiyaabee?

Xoossay asaa nagaraa gaasuwan qaxxayanawu sahuwaa woy daafaabaa goˈettii?

Nu Bolli Waayee Gakkanaadan Oottiyay Oonee?

Geeshsha Maxaafay asaa waayee gakkiyo heezzu waanna gaasuwaa qonccissees.

Xoossay Waaye Ubbaa Mata Wode Xayssana

Nuuni Xoossay waaye ubbaanne naaqo ubbaa mata wode xayssanaagaa waati erana danddayiyoo?

Xoossay Neessi Qoppiyoogee Nena Waati Maaddana Danddayii?

Xoossay asawu sinttappe ehaanawu qaalaa gelidobaa mintti ammananaadan Geeshsha Maxaafay nuna maaddees.

Neeni Waayettiyo Wode Xoossawu Aybi Siyettii?

Ha Geeshsha Maxaafaa xiqiseti ne waayiyan Xoossawu aybi siyettiyaakko neeni akeekanaadan maaddana danddayoosona.