Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Waannatiya haymaanootiyaa kaalliyaageeti asa shemppoy hayqqenna giidi ammanoosona

 SINTTA HUUPHE YOHUWAA | DEˈUWAANNE HAYQUWAA XEELLIYAAGAN GEESHSHA MAXAAFAY WOYGII?

Metiya Oyshaa

Metiya Oyshaa

ASAY deˈuwaanne hayquwaa xeelliyaagan keehi darobaanne dumma dummabaa gees. Issoti issoti hayqqi simmidi, haraba gidana woy hara heeran deˈana giidi qoppoosona. Harati qassi haranttuwaa deˈanawu zaaretti yelettana giidi qoppoosona. Hayqoy ubbabawu wurssetta giidi qoppiyaageetikka deˈoosona.

Ha allaalliyaara gayttidaagan, neeni diccido heeraadan woy wogaadan neessikka dumma qofay deˈana danddayees. Asi hayqqidi waaniyaakko asaa qofay issuwaagee haraagaappe keehi dummatiyo gishshawu, ha metiya oyshaa nuussi zaarana danddayiya uri woy hegawu maaddiyaabi deˈanee?

Haymaanootiyaa kaalettiyaageeti asa shemppoy hayqqenna giidi daro layttawu tamaarissidosona. Waannatiya haymaanootiyaa, hegeekka Kiristtaane, Hindu, Ayhuda, Isilaama, qassi hara haymaanootiyaa kaalliyaageeti asa shemppoy hayqqenna woykko ashoy hayqqiyo wode asaappe kiyidi saluwaa biyaabi deˈees giidi ammanoosona. Budistteti qassi, asi hayquwaappe simmin darotoo zaaretti zaaretti yelettidi wurssettan Nirvana giyo, ufayssan deˈiyoosaa gakkees goosona.

Hegaa mala timirttiyaappe denddidaagan, alamiyan deˈiya daro asay hayqoy hara alamiyawu pinttiyaabadan ammanees. Daroti hayqoy issi asa deˈuwan keehi koshshiyaaba, qassi hayqqiyoogee Xoossaa shene giidi qoppoosona. SHin hegaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay woygii? Hayyanaa kaalliya huuphe yohuwaa nabbaba. Hegaa zaaruwan neeni garamettana.