Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Xoossaa Kawotettan asay daro ‘sarotettan ufayttidi daana.’ —Mazamure 37:11.

Geeshsha Maxaafay Woygii?

Geeshsha Maxaafay Woygii?

Geeshsha Maxaafay hirggaa agganawu maaddanee?

Ne qofay aybee?

  •  Ee

  •  CHii

  •  Maaddana danddayees

Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa

“I intteyyo qoppiyo gishshau, inttena hirggissiya ubbabaa [Xoossaa] bolli olite.” (1 PHeexiroosa 5:7) Xoossay neeni hirggaappe woppa demmanaadan maaddana danddayiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees.

Geeshsha Maxaafaappe harabaa ay akeekiyoo?

  •  Woossay neeni hirggiyoogaa agganaadan oottiya ‘Xoossaa sarotettaa’ demissees. —Piliphphisiyuusa 4:6, 7.

  •  Qassi Xoossaa Qaalaa nabbabiyoogee hirggissiyaabaa genccanawu maaddana danddayees.—Maatiyoosa 11:28-30.

Hirggissiyaabay xayaneeshsha?

Issi issi asay qoppiyoobaa . . . Asi ba deˈon hirggiyoogeenne unˈˈettiyoogee attenna gi qoppiya asay deˈees; asi hayqqiyo wode xallan hirggappe shemppana giya asaykka deˈees. Ne qofay aybee?

Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa

Hirggawu gaaso gididabaa Xoossay xayssana. “Hagaappe sinttanau haiqoinne kayyoi woi waasoinne sahoi de7enna.”—Ajjuutaa 21:4.

Geeshsha Maxaafaappe harabaa ay akeekiyoo?