Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

WOCHIYO KEELAA Paydo 3 2017 | Deˈuwaanne Hayquwaa Xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay Woygii?

NE QOFAY AYBEE?

Hayqoy Xoossay nuussi halchidobee? Geeshsha Maxaafay, “Xoossai eta aifiyaappe afutta ubbaa quccana. Hagaappe sinttanau [haiqoi] de7enna” yaagees.—Ajjuutaa 21:4.

Ha Wochiyo Keelay deˈuwaanne hayquwaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa qonccissees.

 

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Metiya Oyshaa

Hayquwaappe simmin haniyaabaa xeelliyaagan asaa qofay issuwaagee haraagaappe keehi dummatiyo gishshawu, hegawu tuma gididabaa yootana danddayiyaabi deˈii?

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Deˈuwaanne Hayquwaa Xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay Yootiyoobaa

Nu hayqqi simmin nu bollaappe paxa deˈiyaabay deˈii? Nuussi hayqqenna shemppoy deˈii? Hayqqidaageeti awan deˈiyoonaa?

Siiqiyo Uri Harggidi Hayqqana Haniyo Wode

Harggidi hayqqana haniya siiqiyo uraa so asay waati minttettana danddayii? Harggissiyaageeti banttawu siyettiya dumma dummabaa waani genccana danddayiyoonaa?

Eliyas Huteranne I Giigisso Ibraawetto Geeshsha Maxaafata

Eliays Huteri, 16tta xeetu layttaa eranchay, keehi maaddiya naaˈˈu Geeshsha Maxaafata Ibraawettuwan attamissiis.

Ibraawetto Guutta Pitalee Ay Ammanettanaadan Oottii?

Yesuusi guutta pitaliyaabaa yootidoy ay gaanaassee?

Saˈay Gannate Gidana—Hegee Aymooyye Tumee?

Asay saˈaappe xayida gannatiyaabaa qoppiyoogaa aggibeenna. Hegaa mala gannatee zaarettidi yaanee?

Geeshsha Maxaafay Woygii?

Hirggi asappe shaahetti erennaba milatees. Hirggiyoobi attanee?