Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Geeddarssana Bessiya Keehi Koshshiyaabaa

Geeddarssana Bessiya Keehi Koshshiyaabaa

NEENI Kiristtaanee? Gidikko, neeni Kiristtoosa kaalloos, giya ha alamiyan deˈiya naaˈˈu biiloone asaappe issuwaa. Ha wodiyan, Kiristtaane geetettiya shaˈan qoodettiya haymaanooteti deˈoosona; gidikkokka, eti tamaarissiyoobay issoy issuwaagaappe dummateesinne issoy haraa phalqqees. Hegaappe denddidaagan, neeni ammaniyoobay banttana Kiristtaane giya harati ammaniyoogaappe keehi dummatana danddayees. Neeni ammaniyoobay aybakka gidin qofissana bessennee? Geeshsha Maxaafay tamaarissiyoogaa maaran Kiristtaane gidanawu koyikko, loytta qoppana bessees.

Beni Yesuus Kiristtoosa kaallidaageeti “Kiristtaane” geetettidi xeegettidosona. (Oosuwaa 11:26) He wode issi Kiristtaane ammano xallay deˈiyo gishshawu, eta shaakki erissiya hara suntta koshshibeenna. Kiristtaaneti Kiristtaane ammanuwaa koyro essida Yesuus Kiristtoosa timirttiyaanne azazuwaa mintti kaallidosona. Ne uttiyo woosa keettay shin? Ne woosa keettay Kiristtoosi tamaarissido, qassi beni Kiristtaaneti ammani ekkidobaa tamaarissii? Hegaa waata shaakka erana danddayay? Hegaa erana danddayiyoy issi oge xallaana; hegeekka Geeshsha Maxaafaa goˈettidi yiggiyoogaa.

Ane hagaa qoppa: Yesuus Kiristtoosi Xoossaa Qaalaa keehi bonchees. Asa wogaa kaalliyoogaa kaseyidi  Geeshsha Maxaafaa maaraa xaasayi xeelliyaageeta i seeriis. (Marqqoosa 7:9-13) Hegaa gishshawu, Yesuusa tumuppe kaalliyaageeti ammaniyoobay Geeshsha Maxaafaappe ekettidaba gidana bessees. Yaatiyo gishshawu, Kiristtaane gidida uri, ‘Ta woosa keettay tamaarissiyoobay Geeshsha Maxaafaa qofaara maayii?’ giidi oychana bessees. He oyshaa zaaruwaa eranawu, ne woosa keettay tamaarissiyoobaa Geeshsha Maxaafay tumuppe tamaarissiyoobaara geeddarssana bessees.

Yesuusi nuuni Xoossawu tumatettan goynnana koshshiyoogaa, qassi he tumay Geeshsha Maxaafan deˈiyoogaa yootiis. (Yohaannisa 4:24; 17:17) Kiitettida PHawuloosikka nuuni bashshaappe attanawu ‘tumatettaa erana’ koshshiyoogaa yootiis. (1 Ximootiyoosa 2:4) Yaatiyo gishshawu, nuuni ammaniyoobay Geeshsha Maxaafan deˈiya tumu eraara maayiyaagaa gidana koshshees. Hegee shemppuwaa ashshiyaaba!

NUUNI AMMANIYOOBAA GEESHSHA MAXAAFAARA WAATI GEEDDARSSANEE?

Hagan deˈiya usuppun oyshatanne hegeetussi Geeshsha Maxaafay yootiyo zaaruwaa nabbabanaadan minttettoos. SHempponne paydo xallay xaafettido xiqiseta kessa nabbaba, qassi zaaruwaa wotta denttada qoppa. Yaatada, ‘Geeshsha Maxaafay yootiyoobaara geeddarssiyo wode ta woosa keettay tamaarissiyoobay waanii?’ gaada qoppa.

Ha oyshati neeni geeddarssana bessiya keehi koshshiyaabaa geeddarssanawu maaddana danddayoosona. Ne woosa keettay tamaarissiyo harabaa Geeshsha Maxaafay yootiyoobaara geeddarssanawu koyay? Yihoowa Markkati neeni Geeshsha Maxaafay tamaarissiyo tuma gididabaa pilgganaadan ufayssan maaddana. Miishsha qanxxissennan nena Geeshsha Maxaafaa xannaˈissanaadan Yihoowa Markkatuppe issuwaa oychana danddayaasa. Woy jw.org weyb saytiyaa xomoosana danddayaasa.