Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SINTTA HUUPHE YOHUWAA | SIIQIYO URI HAYQQIYO WODE

Kayyuwaappe Minettiyoogaa

Kayyuwaappe Minettiyoogaa

Hegaa xeelliyaagan odettiya daro zoree deˈees. SHin, he zoriyaappe maaddiyay ubbaa gidenna. Leemisuwawu, amaridaageeti neeni yeekkana bessenna woy neeyyo siyettiyaabaa ayba ogiyankka qonccissana bessenna giidi zoriyoogaa akeekennan waaya aggana. Harati qassi neeni yeekkanaadaaninne neeyyo siyettiyaabaa ubbaa qonccissanaadan denttettana danddayoosona. Geeshsha Maxaafay ha wodiyaa xinaatiyaara maayettiya loˈˈo qofaa yootees.

Issi issi wogan attuma asi yeekkenna geetettees. SHin asaa sinttan afuxxiyoogaa xeelliyaagan yeellatana koshshii? Guuggiyaa payyatettaa xannaˈiya eranchati, afuxxiyoogee azzaniyo ogiyaappe issuwaa gidiyoogaa yootoosona. Nena gakkida qohoy wolqqaama gidikkonne, azzaniyoogee wodeppe neeni hanotaa genccanaadan maaddana danddayees. SHin, azzaniyoogaa qonccissennaagee qoheesippe aattin maaddenna. Azzanidi afuxxiyoogee bala woy shugotetta giyo qofaa Geeshsha Maxaafay kaafenna. Leemisuwawu, Yesuusa qoppa. I keehi siiqiyo laggee Alˈˈaazari hayqqido wode, hayqqidaageeta hayquwaappe denttanawu awu wolqqay deˈiyaaba gidikkonne, Yesuusi yeekkiis!—Yohaannisa 11:33-35.

Qoppennan issi uri hayqqiyo wode, nuuni hanqqettiyoogee darotoo kayyottiyo ogiyaappe issuwaa. Kayyottida uri hanqqettanaadan oottiya daro gaasoy deˈana danddayees; leemisuwawu bonchiyo uri qoppennan bessennabaa yootiyoogee hanqqetissana danddayees. Tohossa Afirkkan deˈiya Mayki hagaadan giis: “Ta aaway hayqqiyo wode tawu layttay 14. Baliyan woosa keettaa asttamaaree, Xoossawu loˈˈo asay koshshiyo gishshawu, wodee gakkennan eta efiyoogaa yootiis. * Nu aaway nunaara deˈanaadan keehi koyiyo gishshawu, hegee tana keehi hanqqetissiis. Ta aaway hayqqoosappe 63 layttay aadhiis; shin haˈˈikka he haasayay qohees.”

Bana mooranchadan xeelliyoogaabaa shin woygana danddayettii? Ubba qassi asi qoppennan hayqqiyoogee azzanida uri, ‘Taani hagaa woykko hegaa oottidaakko hayqqenna’ giidi zaari zaaridi qoppanaadan oottana danddayees. Woy hayqqida uraara neeni ooyettada sigettennan i hayqqennan aggenna. Hegee neeni keehi mooranchadan nebaa qoppanaadan oottana danddayees.

Neeni nena moorancha giyoogaaninne yiillotiyoogan qohettaydda deˈiyaaba gidikko, he qofaa coˈˈu gaana koshshenna. Neeni yootiyoobaa siyiyaanne hagaa mala bessenna qofay azzaniya darotuyyo siyettiyoogaa yootidi nena minttettiya laggiyawu oda. Geeshsha Maxaafay, “Laggee mule wodekka siiqees; ishaikka metuwaa wode maaddanaassi yelettees” yaagees.—Leemiso 17:17.

Azzanidaageetussi Dabbo gidana danddayiya ooppenne aadhiyaagee nuna medhida, Xoossaa Yihoowa. ‘I neeyyo qoppiyo gishshawu,’ ne wozanan deˈiyaabaa ayyo woosan yoota. (1 PHeexiroosa 5:7) Hegaa bollikka, hegaadan oottiya ubbaa qofaanne etawu siyettiyaabaa ubbaa “eratettaa ubbaappe aadhdhiya Xoossaa sarotettai” woppu oottanaagaa i qaalaa geliis. (Piliphphisiyuusa 4:6, 7) Qassi, Xoossay minttettiya ba Qaalaa, Geeshsha Maxaafaa baggaara minttettidi nena maaddanaadan eeno ga. Minttettiya xiqiseta xaafa. ( Saaxiniyaa xeella.)  Neeni hegeetuppe amaridaageeta hassayanawu koyana daddayaasa. Hegaa mala qofaa wotta denttada qoppiyoogee qammi neeni nerkka deˈiyo wodenne xiskkoy efeennan ixxiyo wode keehi maaddana danddayees.—Isiyaasa 57:15.

Layttay 40 gidido Jaaki, i siiqiyo machiyaa mata wode kansseriyaa harggada hayqqaasu. Jaaki issitoo issitoo keehi boorasiyoogaa yootiis. SHin woossiyoogee a maaddiis. I hagaadan giis: “Taani Yihoowa woossiyo wode, mule boorasikke. Taani qammi darotoo xiskkuwaappe beegottays; qassi simmada xiskkikke. Geeshsha Maxaafaappe minttettiya qofaa nabbabada, hegaa wotta dentta qoppa simmada, ta wozanan deˈiyaabaa woosan yootiyo wode, taani woppu giyoogaanne ubbaappe aadhiya sarotettaa demmiyoogaa akeekays; hegee ta qofaynne ta wozanay woppu gaanaadaaninne taani xiskkanaadan maaddees.”

Venesso giyo yelagee aayyiyaa sahettada hayqqaasu. Akka woosay maaddiyoogaa akeekaasu. A, “Taani keehi metootiyo wode, Xoossaa sunttaa xeesada yeekkays. Yihooway ta woosaa siyidi, ubbatoo tawu koshshiya wolqqaa immiis” yaagaasu.

Kayyottiyaageeta zoriyaageetuppe amaridaageeti kayyottiyaageeti hara ura maaddana woy deretettan koshshiyaabaa asaara oottana bessiyoogaa zoroosona. Hegaadan oottiyoogee ufayttanaadaaninne kayyottiyoogaappe minttanaadan oottana danddayees. (Oosuwaa 20:35) Azzanida daro Kiristtaaneti harata maaddiyaabaa oottiyoogee eti keehi minettanaadan oottiyoogaa akeekidosona.—2 Qoronttoosa 1:3, 4.

^ MENT. 5 Hagee Geeshsha Maxaafay tamaarissiyooba gidenna. Geeshsha Maxaafay asay hayqqiyo heezzu gaasota yootees.—Eranchchaa 9:11; Yohaannisa 8:44; Roome 5:12.