Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SINTTA HUUPHE YOHUWAA | SIIQIYO URI HAYQQIYO WODE

Hayqqidaageeti Denddana!

Hayqqidaageeti Denddana!

Kasetidi ibay qonccido Geela ba azinay Robi hayquwaappe waayi denddana gaada siridoogaa hassayennan aggakka. SHin, a Xoossay qaalaa gelido ooratta alamiyan aara zaarettada gayttanawu hidootan naagawusu. A, “Taani keehi dosiyo xiqisee Ajjuutaa 21:3, 4” yaagaasu. Xiqisee hagaadan gees: “I eta Xoossaa gidana. Xoossai eta aifiyaappe afutta ubbaa quccana. Hagaappe sinttanau haiqoinne kayyoi woi waasoinne sahoi de7enna. Aissi giikko, ceegabai xayiis.”

Geela hagaadan gaasu: “Ha xiqisee yootiyoobay qoncce. Bantta siiqiyo uri hayquwaappe denddanaagaa erennaageetussi taani keehi qarettays.” Sinttappe Xoossay ehanawu qaalaa gelido ‘hayqoy deˈenna’ wodiyaabaa aginan aginan 70 saatiyaa mishiraachuwaa yootiyoogan Geela ba ammanuwaara maayettiyaabaa oottawusu.

Iyyoobi hayquwaappe denddanaagaa ammanettiis

‘Hegee ammananawu metiyaaba!’ gaana danddayaasa. SHin Iyyoobabaa qoppa. I keehi sahettiis. (Iyyooba 2:7) Iyyoobi hayqqanawu amottikkokka, a hayquwaappe denttidi saˈan deˈanaadan oottanawu Xoossawu wolqqay deˈiyoogaa ammaniis. I ammanettidi hagaadan giis: “Abeet Xoossau, neeni tana duufo giddon [gentta]. . . . Neeni medhdhido tanakka be7anau neeni laamotiyo wode, neeni tana xeesana; xeesin taani neeyyo koyana.” (Iyyooba 14:13, 15) Iyyoobi Xoossay a laamotiyoogaanne hayquwaappe denttanaagaa ammanettiis..

Matan, saˈay gannate gidiyo wode, Xoossay Iyyoobayyoonne hara darotuyyo hegaa oottana. (Luqaasa 23:42, 43) Geeshsha Maxaafay Oosuwaa 24:15n, asay ‘hayquwaappe denddanaagaa’ geeshshidi yootees. Yesuusi, “Hagan garamettoppite; aissi giikko, duufuwan de7iyaageeti [ta] cenggurssaa siyiyo wodee yees. Siyidi eti duufuwaappe gaxi kiyana” yaagiis. (Yohaannisa 5:28, 29) Iyyoobi hegee polettin beˈana. ‘A yelagatetta wolqqay simmana’; qassi a bollay merinawu ‘yelaga’ gididi deˈana. (Iyyooba 33:24, 25) Hayquwaappe denddidi saˈan deˈiyo hidootaa nashshiya ubbawu hegaadan hanana.

Neeni siiqiyo uri hayqqin qohettidaba gidikko, ha qofay neeni kayyottiyoogaa muleera teqqennan aggana danddayees. Gidoppe attin, Geeshsha Maxaafay yootiyo, Xoossay qaalaa gelidobaa wotta dentta qoppiyoogan tumu hidootaanne minotettaa demmana danddayaasa.—1 Tasalonqqe 4:13.

Kayyuwaappe waani genccana danddayiyaakko gujjada eranawu koyay? Woy qassi hegaara gayttiya, “Xoossay iitabaynne metoy deˈishin coo giyoy aybissee?” gaada qoppay? Geeshsha Maxaafay yootiyo minttettiyaanne maaddiya zaaruwaa demmanawu, jw.org weyb saytiyaa xomoosa.