Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 GEESHSHA MAXAAFAY ASAY LAAMETTANAADAN OOTTEES

Darotoo Kunddikkokka Wurssettan Denddaas

Darotoo Kunddikkokka Wurssettan Denddaas
  • YELETTIDO LAYTTAA: 1953

  • YELETTIDO BIITTAA: AWUSTTIRAALIYAA

  • KASE TAARIKIYAA: PORNOGRAAFIYAA BEˈIYAAGAA

KASE DEˈUWAA:

Ta aaway 1949n Jarmaneppe Awusttiraaliyaa biis. I alˈˈo shuchaa bookkanawunne korinttiyaa oosuwaara gayttidabaa oottanawu Viktooriyaa gaxare heeran deˈiyoogaa doommiis. Yan i ta aayyiyo ekkiis; yaatin taani 1953n yelettaas.

Amarida layttappe simmin, ta aayyiyaa Yihoowa Markkatuura Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa doommaasu; hegaa gishshawu, naatettaappe doommada taani Geeshsha Maxaafaabaa erays. Gidikkokka, ta aaway ay haymaanootenne koyenna. I makkalanchanne yashissiya asa gidiyo gishshawu, ta aayyiyaa a keehi yayyaasu. A qosettada Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa aggabeykku; qassi tamaariyooban keehi ufayttaasu. Ta aaway son baynna wodiyan, a tamaaridobaa taassinne ta micheessi yootawusu. Sinttappe ha saˈay gannate gidanaagaanne Geeshsha Maxaafan deˈiya kandduwaa maaraa kaalliyaaba gidikko nuuni ufayttanaagaa yootaasu.—Mazamure 37:10, 29; Isiyaasa 48:17.

Ta aaway makkalancha gidiyo gishshawu taayyo layttay 18 gidiyo wode sooppe kiyaas. Ta aayyiyaa Geeshsha Maxaafaappe tana tamaarissidobay tuma gidiyoogaa erikkonne, hegee ay keena maaddiyaakko akeekabeykke. Hegaa gishshawu, he maaraa naagada deˈabeykke. Kasaliyaa kessiyoosan korinttiyaara gayttida oosuwaa oottiyoogaa doommaas. Taayyo layttay 20 gidiyo wode macho ekkaas. Heezzu layttappe simmin nu bayra naˈiyo yelida; qassi ta deˈuwan taani xoqqu oottada xeelliyoobaa zaarettada qoppiyoogaa doommaas. Geeshsha Maxaafay nu soo asaa maaddanaagaa eriyo gishshawu, issi Yihoowa Markkaara Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa doommaas. SHin ta keettaayiyaa Yihoowa Markkata keehi ixxawusu. Taani Yihoowa Markkatu shiiquwaa bin a keehi hanqqettada, Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa aggiyoogaappenne so asaa aggada biyoogaappe taani issuwaa dooranaadan yootaasu. Taani yayyada, a giidobaa siyada Yihoowa Markkatuura gayttiyoogaa aggabayaas. Taani oottana koshshiyaabaa eraydda oottabeenna gishshawu, guyyeppe zilˈˈettaas.

Issi galla, tanaara oottiyaageeti pokkobaa bessiyaabaa tana bessidosona. Hegee ufayssiyaaba milatikkokka, taani guyyeppe keehi zilˈˈettanaadan oottiis. Geeshsha Maxaafaappe tamaaridoogaa hassayada Xoossay tana qaxxayana gaada qoppaas. SHin, pokkobaa bessiya misiliyaa zaara zaarada beˈido gishshawu, hegaa beˈiyoogaa qohennabadan qoppiyoogaa doommaas. Guyyeppe, hegaa beˈiyoogee tawu meeze gidiis.

 Hegaappe simmin deˈiya 20 layttan, ta aayyiyaa tana tamaarissido Geeshsha Maxaafaa maaraappe keehi haakkaas. Ta beˈiyoobay ta eeshshay laamettanaadan oottiis. Ta haasayaynne naachay shori baynnaagaa gidiis. Asho gaytotettaa bessenna ogiyan xeelliyoogaa doommaas. Taani ta macheera deˈikkokka, hara maccaasatuurakka gayttays. Taani ta huuphiyaa ixxiyoogaa doommaas. Tana bonchiyoogaa aggada shenetaas.

Ta keettayeeppe shaahettaas, qassi ta deˈoy shoraa xayiis. Yaatin, wozanappe Yihoowa mintta woossaas. Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa aggada laatamu laytta takkaas; shin zaarettada xannaˈiyoogaa doommaas. He wode ta aaway hayqqiis; qassi ta aayyiyaa xammaqettada Yihoowa Markka gidaasu.

TAANI LAAMETTANAADAN GEESHSHA MAXAAFAY MAADDIIS:

Taani xoqqa gidida Geeshsha Maxaafaa maaraara mule maayettenna iita deˈuwaa deˈaas. Gidikkokka, Geeshsha Maxaafay tamaarissiyoogaa mala woppa deˈuwaa deˈanawu keehi koyaas. Iitabaa haasayiyoogaanne hanqquwaa suulliyoogaa agganawu murttaas. Qassi taani shori baynna deˈuwaa deˈiyoogaa, ceeriyaa kaaˈiyoogaa, daro ushshaa uyiyoogaanne ta halaqaappe wuuqqiyoogaa agganawu qofaa qachaas.

Tanaara oottiyaageeti taani hegaadan keehi laamettanawu koyidoy aybissakko akeekibookkona. Taani kaseegaadan deˈanaadan eti heezzu layttawu aggennan denttettidosona. Taani guuttakkonne hanqqettiyo wode woy iitabaa haasayiyo wode eti, “Poora! Yozefi kaseegaadan haniyoogaa doommiis” yaagidi tana baceessoosona. Hegee tana keehi qohiis! Darotoo taani laamettana danddayennabadan qoppaas.

Ta oottiyo sohuwan pokkobaa bessiya biidoynne xuufee kumiis. Tanaara oottiyaageeti taani kase oottiyoogaadan pokkobaa bessiya misiliyaa ubbawu kiittoosona. Taani ta iita eeshshaa agganawu baaxetays, shin eti taani iitabaa oottanaadan ubbatoo denttoosona. Geeshsha Maxaafaa tana xannaˈissiyaagee maaddanaadaaninne minttettanaadan oychaas. Taani tawu siyettiyaabaa ubbaa awu yootiyo wode loytti siyiis. I taani ta iita eeshshaa xoonanaadan maaddana danddayiya Geeshsha Maxaafaa qofaa bessiis; qassi Yihooway tana maaddanaadan aggennan woossana mala minttettiis.—Mazamure 119:37.

Issi galla tanaara oottiyaageeta xeesada shiishshaas. Eti shiiqin, eta giddoppe ushshaa keehi uyiyoogaa meeze oottida naaˈˈu asati bantta dosan nuna giidi yootikko etawu biiraa immanaagaa yootaas. Eti ubbay bantta cenggurssaa xoqqu oottidi, “Hegaadan oottoppa! He asati ushshaa uyiyoogaa agganawu baaxetiiddi deˈoosona!” yaagidosona. Taani “Ee, taanikka hegaadan baaxetaydda deˈays” yaagada etawu zaaraas. He gallassaappe simmin, pokkobaa bessiyaabaa beˈiyo meeziyaa taani agganawu baaxetaydda deˈiyoogaa akeekidosona; qassi taani pokkobaa bessiyaabaa beˈanaadan oottiyoogaa aggidosona.

Takkada, Yihooway tana daroban maaddido gishshawu, pokkobaa bessiyaabaa beˈiyo meeziyaa aggaas. Taani 1999n xammaqettaas; taani Yihoowa Markka gidada zaarettada maara deˈuwaa deˈana danddayido gishshawu ufayttays.

Taani daro layttawu dosido iitabaa Yihooway ayssi ixxiyaakko haˈˈi akeekaas. Pokkobaa bessiyaabaa beˈiyoogee gattiyo qohiyaabaappe siiqiya Aawadan tana ashshanawu koyiis. “Ne polo wozanan GODAA ammanetta; ne akeekan zemppoppa. Neeni oottiyo ooso ubban a sinttaya; i nena likke ogiyaa kaalettana” yaagiya, Leemiso 3:5, 6n deˈiya qofay tuma gidiyoogaa akeekaas. Geeshsha Maxaafaa maaray nuuni iitabaappe naagettidi deˈanaadan maaddiyoogaa xalla gidennan, nuuyo ubbabay injjetanaadankka oottees.—Mazamure 1:1-3.

TAANI GOˈETTIDO HANOTAA:

Kase tana pattenna asadan xeellays, shin haˈˈi tana bonchaysinne woppa deˈuwaa deˈays. Taani geeshsha deˈuwaa deˈays, qassi Yihooway maariyaagaanne maaddiyaagaa gidiyoogaa akeekaas. Yihoowa taagaadan keehi siiqiya Karoleno giyo puulancha michiyo 2000n ekkaas. Nuuni sarotettan ufayttidi deˈoos. Kumetta saˈan deˈiya, geeshshanne siiqiya ishanttu maabaraa yara gidiyoogaa keehi gita maatadan xeelloos.