Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Xoossaa haaruwan, mereta ubbay issippetettaaninne sarotettan deˈiis

Xoossaa Kawotettay Nuussi Koshshiyoy Aybissee?

Xoossaa Kawotettay Nuussi Koshshiyoy Aybissee?

Koyro asati merettido wode, nuna Medhdhida A sunttay Yihoowa gididoogee Haariyay A xalaala. I siiquwan haarees. I Edene giyoosan, asay deˈanaadan loˈˈiya sohuwaa gannatiyaa giigissiis. I etawu gidi palahiya qumaakka immiis. Hegaa bollikka, I asawu ufayssiya oosuwaa immiis. (Doomettaabaa 1:28, 29; 2:8, 15) Asay Xoossaa siiqo haaruwan deˈikko, eti sarotettan deˈana.

Koyro asati Xoossay eta haarennaadan ixxidosona

Guyyeppe Seexaana Dabloosa geetettida makkalanchcha kiitanchchay, Xoossawu asaa haariyo maatay deˈana danddayenna giidoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. I Xoossaa kaaletoynne haaroy baynnan, asay ufayttana giidi yootiis. Addaameenne Hewaana Seexaanaa leemisuwaa kaallidi Xoossaa bolli makkalidoogee azzanttiyaaba.—Doomettaabaa 3:1-6; Ajjuutaa 12:9.

Addaameenne Hewaana Xoossay eta haarennaadan ixxido gishshawu, Gannateenne wottiyoobi baynna merinaa deˈuwaa hidootay etappe haliis. (Doomettaabaa 3:17-19) Eti kuuyidobay guyyeppe eti yelido naatakka qohiis. Geeshsha Maxaafay Addaamee nagaraa oottido gishshawu, “Nagarai ha sa7aa issi asa baggaara geliis; he nagarai banaara haiquwaa ehiis” yaagees. (Roome 5:12) Asaa nagaray hara wolqqaama metuwaa kaalettiis: “Asi bau de7iya haariyo maataa hara asa qohanau [goˈettees.]” (Eranchchaa 8:9) Hegaa giyoogee asay asaa haariyo wode, awudenne metoy xayenna giyoogaa.

ASAA HAAROY DOOMMIIS

Naamiruudi Yihoowa haaruwaa eqettiis

Asaa haarida koyro bitanee Naamiruuda gidiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. Qassi I Yihoowa haaruwaa eqettiis. Naamiruuda wodeppe doommidi maatay deˈiyo asay ba maataa bessenna ogiyan goˈettees. Eranchcha Kawuwaa Solomoni 3,000 gidiya layttappe kase hagaadan giis: “Naaqettidaageeti banttana minttettiyaabaa xayidi yeekkoosona. Naaqqiyaageetussi gita maatai de7iyoogaappe attin, naaqettiyaageeta maaddiyaabi ooninne baawa.”—Eranchchaa 4:1.

Ha wodiyankka hegaa mala. “Ha wodiyan iitabay haniyo waannaa gaasoy” haariya iita asati darido gishshataassa gidiyoogaa Kawotettatu Issippetettaa dirijjitee 2009n giigissido issi xuufee qonccissiis.

ISSIBAA OOTTANA BESSIYO WODE!

Haariya loˈˈo asaynne loˈˈo aysoy ha alamiyawu koshshees. Qassi nuna Medhdhidaagee qaalaa gelidobay hegaa!

Keehi loˈˈo gidida kawotettatikka asa gakkiya gita metota xayssana danddayibookkona

Xoossay asaa haaruwaa ubbaa xayssidi ba Kawotetta woy ba haaruwaa essana, qassi he Kawotettay “merinau eqqidi daana.” (Daaneela 2:44) Miilooniyan qoodettiya asay woossiiddi deˈiyoy he Kawotettaa. (Maatiyoosa 6:9, 10) SHin he kawotettaa ayssiyaagee Xoossaa gidenna. SHin, asa gididi saˈan deˈidaagee Haariyaagaa gidanaadan I sunttiis. Xoossay oona dooridee?