Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Xoossaa Kawotettay Ay Oottanee?

Xoossaa Kawotettay Ay Oottanee?

Erissiyo ashkkarati he Kawotettay yaanaadan woossana mala Yesuusi tamaarissiis. Saˈan haniya keehi iitabay Xoossay koyiyooba gidennaagaanne Xoossaa Kawotettaa xallay hegaa giigissana danddayiyoogaa I erees. Xoossaa Kawotettay ay oottanee?

XOOSSAA KAWOTETTAY AY OOTTIDEE?

Yesuusi yootido malaataa hagaappe kasetiya huuphe yohuwan beˈida. Yesuus Kiristtoosi Kawo gidido Xoossaa Kawotettay saluwan eqqidoogaa hegee bessees.

Yesuusi Kawo gidido wode Seexaanaanne daydanttata saluwaappe duge olidoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. Ha wodiyan eti nuna qohoosona; keehi iitabay 1914⁠ppe doommidi haniyo issi gaasoy hegaa.—Ajjuutaa 12:7, 9.

Alamiyaa hanotay yaa iiti iiti biikkonne, Xoossaa Kawotettaa Kawo gidida Yesuusi kumetta saˈan deˈiya asaa maaddiyaabaa oottiis. Yesuusi kasetidi yootido kumetta saˈan Geeshsha Maxaafaa tamaarissiyo oosuwaa baggaara, daroti Geeshsha Maxaafay yootiyo maarata tamaaridi bantta deˈuwan oosuwan peeshshiiddi deˈoosona. (Isiyaasa 2:2-4) Miilooniyan qoodettiyaageeti minni oottiyoogaabaa, so asaa deˈuwaa giiga oottiyoogaabaanne aquwawu aylle gidennan hegaa bessiyaagaadan xeelliyoogaabaa tamaaridosona. He asati ha wodiyan goˈettanawunne Kawotettawu haarettiyaageetuppe Xoossay koyiyoobaa oottiya asa gidanawu tamaariiddi deˈoosona.

 XOOSSAA KAWOTETTAY KAALLIDI AY OOTTANEE?

Yesuusi saluwan haariiddi deˈikkonne, asaa kawotettay saˈan haariiddi deˈees. Gidikkonne, Yesuusi ‘ba morkketu giddon haaranaadan’ Xoossay yootiis. (Mazamure 110:2) Matan, Yesuusi eqettiyaageeta ubbaa muleera xayssana; qassi Xoossawu eeno giidi azazettiyaageeta metuwaappe woppissana.

Mata wode Xoossaa Kawotettay oottanabata

  • Worddo haymaanootiyaa xayssana. Haymaanooteti Xoossaabaa wordduwaa tamaarissidosona; qassi hegee asawu deˈoy yaa iitanaadan oottees. Geeshsha Maxaafay worddo haymaanootiyaa shaaramuxen leemisees. I xayoy darota keehi daganttana.—Ajjuutaa 17:15, 16.

  • Asaa kawotettaa xayssana. Xoossaa Kawotettay asaa haaruwaa ubbaa xayssana.—Ajjuutaa 19:15, 17, 18.

  • Iita asata xayssana. Iitabaa oottanawu murttidi Xoossaa Kawotettawu haarettanawu shenehoo giidaageeti shin? “Iitati biittaappe xoqollettana.”—Leemiso 2:22.

  • Seexaanaanne iita ayyaanata xayssana. Seexaanaynne daydanttati “asa zareta naa77anttuwaa [balettana]” danddayokkona.—Ajjuutaa 20:3, 10.

Xoossaa Kawotettassi haarettanawu eeno giyaageeti shin?

 XOOSSAA KAWOTETTAY ASAWU AY OOTTANEE?

Yesuusi Kawo gididi saluwan haariyo wode haariya ooninne oottibeennabaa oottana. I asaappe doorettida banaara haariya 144,000tura hashetidi haarana. (Ajjuutaa 5:9, 10; 14:1, 3) Xoossaa shenee ha saˈan hananaadan I oottana. Xoossaa Kawotettay saˈan deˈiya asawu ay oottanee?

  • Harggiyaanne hayquwaa xayssana. Yan “de7iya ooninne, ‘Taani harggais’ yaagenna;” qassi ‘hayqoy deˈenna.’—Isiyaasa 33:24; Ajjuutaa 21:4.

  • Tumu sarotettaanne woppaa ehaana. ‘Ne attuma naatu sarotettay darana;’ qassi “asi ubbi ba woiniyaa turaa kuwaaninne balasiyaa kuwan woppu giidi uttana; ai asinne eta yashissenna.”—Isiyaasa 54:13; Mikiyaasa 4:4.

  • Ufayssiya oosuwaa immana. “Taani dooridoogeeti bantta adussa wodiyau bantta kushiyaa oosuwan ufaittana. Eti coo daafurokkona.”—Isiyaasa 65:22, 23.

  • Saˈaanne carkkuwaa mooriyaabata xayssana. “Bazzoinne mela biittai ufaittana; bazzoi ufaissaa poocu giiddi, ciishshaa ciyyana.”—Isiyaasa 35:1.

  • Asay merinaa deˈuwaa demmanawu ay oottana koshshiyaakko tamaaranaadan oottana. “Asai nena issi Xoossaa gididaagaa erana malanne, qassi neeni kiittido Yesuus Kiristtoosa erana mala, hagee merinaa de7o.”—Yohaannisa 17:3.

Neeni he anjjota demmanaadan Xoossay koyees. (Isiyaasa 48:18) Neeni sinttappe he anjjota demmanawu haˈˈi ay oottanaakko kaalliya huuphe yohoy qonccissana.