Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Xoossaa Kawotettawu Haˈˈi Exata!

Xoossaa Kawotettawu Haˈˈi Exata!

Wolqqaama gotee intte moottaa matiiddi deˈees gaada qoppa. Kawotettaa sunttati he moottaa yeddidi attiyoosaa baanaadan ubba asawu yootiiddi deˈoosona. Neeni ay oottuutee? Attiyoosaa baqatanaagee qoncce.

Hegaadankka, Yesuusi ‘gita waayiyaa’ giido keehi qohiyaabay mata wode nuna ubbaa gakkana. (Maatiyoosa 24:21) Hegaappe attanawu issisaa baqatana danddayokko. SHin nuuni attanawu issibaa oottana danddayoos. Ay oottana danddayiyoo?

Yesuusi deriyaa bolli tamaarissidoban, “Kasetidi, Xoossaa kawotettaanne a xillotettaa koyite” giidi zoriis. (Maatiyoosa 6:33) Nuuni hegaa waati oottanee?

Kasetidi Xoossaa Kawotettaa koyite. Hegaa giyoogee Xoossaa Kawotetta nuuni aybippenne aaruwan xoqqu ootti xeellana koshshees giyoogaa. (Maatiyoosa 6:25, 32, 33) Xoossaa Kawotettaa hegaadan xeellana koshshiyoy Aybissee? Asaa metuwaa asay xayssana danddayibeenna gishshataassa. He metuwaa xayssana danddayiyay Xoossaa Kawotettaa xalla.

A xillotettaa koyite. Xoossay kessido xillotettaa higgiyaadaaninne maaraadan deˈanawu baaxeta. Aybissi? Hegeeta shenehoo giidi loˈˈuwaanne iitaa nuuni nuussi kuuyikko, hegee azzanttiyaabaa kaalettana. (Leemiso 16:25) Hara baggaara qassi, nuuni Xoossay kessido maaraadan deˈikko, Xoossaa ufayssiyoogaa xalla gidennan, nuunikka goˈettoos.—Isiyaasa 48:17, 18.

Ubbatoo kasetidi Xoossaa Kawotettaanne A xillotettaa koyite. Issoti issoti wora simmananne danddayettida keenan daro miishshaa shiishshiyoogee woppaa demissees giidi qoppana danddayiyoogaa Yesuusi yootiis. Harati  deˈuwaassi keehi unˈˈettiyoogee eti Xoossaa Kawotettaa koyanawu wode xayanaadan oottana danddayees.—Maatiyoosa 6:19-21, 25-32.

SHin, Xoossaa Kawotettawu exatiyaageeti ha wodiyan banttassi koshshiyaabaa qassi sinttappe merinaa anjjuwaa demmanaagaa Yesuusi yootiis.—Maatiyoosa 6:33.

Koyro xeetu layttan, Yesuusi erissiyo ashkkarati kasetidi Xoossaa Kawotettaanne A xillotettaa koyikkonne, tugga ubbaynne meto ubbay xayin beˈibookkona. SHin eti baqati attiyoosaa demmidosona. Waatidi?

Xoossay kessido xillotettaa maaraadan eti deˈidoogee Xoossay yootiyoobaa shenehoo giyaageeta gakkiya metuwaappe eta naagiis. Xoossaa Kawotettaa eti minttidi ammaniyoogee eta gakkiya wolqqaama metuwaa genccanaadan maaddiis. Qassi gakkiya metuwaa eti genccanaadan “ubbaappe aadhdhiya [wolqqaa]” Xoossay etawu immiis.—2 Qoronttoosa 4:7-9.

NEENI KASETADA XOOSSAA KAWOTETTAA KOYUUTEE?

Koyro xeetu layttan deˈida Kiristtaaneti Yesuusi kasetidi Xoossaa Kawotettaa koyanaadan yootido azazuwaa azazettidosona. Eti Kawotettaa mishiraachchuwaa saˈaa ubban sabbakidosona. (Qolasiyaasa 1:23) Ha wodiyan, hagaadan oottiyaageeti deˈiyoonaa?

Ee! Yihoowa Markkati Xoossaa Kawotettay ha iita alamiyaa mata wode xayssanaagaa eroosona. Hegaa gishshawu, eti: “Asa ubbau markka gidana mala, kawotettaa wonggeliyaa mishiraachchoi sa7a ubban odettana; hegaappe guyyiyan, wurssettai gakkana” giidi Yesuusi azazidoogaa polanawu banttawu danddayettida ubbabaa oottoosona.—Maatiyoosa 24:14.

Neeni mishiraachchuwaa siyuutee? Neeni Maqidooniyan deˈiya Beeriyaa kataman koyro xeetu layttan deˈida asaa mala gidanaadan minttettoos. Eti Xoossaa Kawotettaa mishiraachchuwaa kiitettida PHawuloosappe siyido wode, I yootidobaa “kumetta laamotan ekkidosona.” Yaatidi eti siyidobay tummakkonne shaakkanawu “Xoossaa maxaafata” loytti pilggidosona, qassi akeekidobaa oottidosona.—Oosuwaa 17:11, 12.

Neenikka hegaadan oottana danddayaasa. Kasetada Xoossaa Kawotettaanne A xillotettaa koyiyoogan, ha wodiyan naagettada deˈananne sinttappe merinaa sarotettaanne woppaa demmana danddayaasa.