Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Xoossaa Kawotettaa Kawoy Oonee?

Xoossaa Kawotettaa Kawoy Oonee?

Xoossaa Kawotettaa Kawo gidanay oonakko eranaadan maaddiya darobata Geeshsha Maxaafan xaafanaadan Xoossay darota denttettiis. Kawo gidanaagee

  • Xoossan doorettiis. “Ta kawuwaa kawoyaas . . . Taani kawotettaa ubbaa neeyyo immana; sa7a ubbai nebaa gidana.”—Mazamure 2:6, 8.

  • Kawuwaa Daawita zare. “Na7i nuuyyo yelettiis! Attuma na7i nuuyyo imettiis! . . . A kawotettaa daruwaunne a sarotettau zawai de7enna, . . . Daawita kawotaa araataaninne a kawotettan i kawotana.”—Isiyaasa 9:6, 7.

  • Beetaliheemen yelettiis. “Beetaliheeme[e] . . . , asaa haariyaagee taayyo neeppe kiyana. . . . I sa7aa gaxaa gakkanaashin gita.”—Mikiyaasa 5:2, 4.

  • Asay A ixxiisinne woriis. “Karettiis; nuunikka a bonchchibookko. . . . I nu mooruwaa gishshau, cadettidi masunxxiis; nu nagaraa gishshaukka shocettidi liiqiis.”—Isiyaasa 53:3, 5.

  • Hayquwaappe denddiisinne bonchchettiis. “Tana Si7ooliyau aattada immakka; neeni nenan ammanettiyaagaa musissakka. . . . Ne ushachcha baggaara ufaissai merinau de7ees.”—Mazamure 16:10, 11.

Yesuus Kiristtoosi Asaa Loyttidi Haarana Danddayees

Asi deˈido wode ubban ha qommoora qonccidabati polettidoy asaa loyttidi haarana danddayiya issi ura bolli xallaana; hegeekka Yesuus Kiristtoosa. Issi kiitanchchay Yesuusa aayee Mayraamiyyo hagaadan giis: “Godai ayyo a aawaa Daawita kawotettaa immana, . . . a kawotettaassi wurssetti baawa.”—Luqaasa 1:31-33.

Yesuusi saˈan mule haari erenna. Gidoppe attin, I Xoossaa Kawotettaa Kawo gididi saluwan uttidi asaa haarana. A ooppenne aadhdhiya Kawo oottiyay aybee? Yesuusi saˈan deˈiyo wode oottidobaa beˈa.

  •   Yesuusi asawu qarettiis. Yesuusi asaa eta wogan woy eta hanotan shaakkennan, attumaa maccaa, yelagaa cimaa ubbaa maaddiis. (Maatiyoosa 9:36; Marqqoosa 10:16) Inchchirichchay oyqqido issi bitanee, “Neeni koyikko, tana pattanau danddayaasa” yaagidi woossin, Yesuusi qarettidi A pattiis.—Marqqoosa 1:40-42.

  • Xoossaa waati ufayssanaakko Yesuusi nuna tamaarissiis. I, “Xoossaassinne miishshaassi haarettanau danddayekketa” yaagiis. Hara asay nuna oyqqanaadan koyiyo ogiyan nuunikka harata oyqqana koshshiyoogaakka I yootiis. Hegaa bollikka, nuuni oottiyoobaa xallay gidennan, nu qoppiyoobaykka Xoossaa ufayssiyoogaa Yesuusi qonccissiis. Hegaa gishshawu, Xoossaa ufayssanawu nu wozanan qoppiyoobankka naagettana bessees. (Maatiyoosa 5:28; 6:24; 7:12) Tumuppe ufayttanawu, nuuni oottanaadan Xoossay koyiyoobaa erananne hegaa oottana bessiyoogaa Yesuusi qonccissiis.—Luqaasa 11:28.

  • Yesuusi harata waati siiqanaakko tamaarissiis. Yesuusi haasayiyoobaynne oottiyoobay ezggiyaageetu wozanaa denttettiis. “Asai i tamaarissiyoogan garamettiis. Aissi giikko, i eta tamaarissiiddi, . . . bau alaafetettai de7iyo asadan tamaarissees.” (Maatiyoosa 7:28, 29) I, “Intte morkketa siiqite” giidi eta tamaarissiis. A hayquwawu oyshettiya issotu issotu gishshawukka I, “Ta Aawau, eti bantta oottiyoogaa erenna gishshau, eta nagaraa atto ga” giidi woossiis.—Maatiyoosa 5:44; Luqaasa 23:34.

Yesuusi alamiyaa loyttidi haarana danddayiya maaddiyaanne keha Kawo. SHin I haaruwaa doommiyoy awudee?