Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

“Ne Kawotettai Yo”—Miilooniyan Qoodettiyaageeti Zaari Zaari Woossiyo Woosaa

“Ne Kawotettai Yo”—Miilooniyan Qoodettiyaageeti Zaari Zaari Woossiyo Woosaa

Xoossaa Kawotettay yaanaadan woossa eray? Aadhdhida daro xeetu layttawu, miilooniyan qoodettiyaageeti “Ne Kawotettai Yo” yaagidi zaari zaari woossidosona. Eti hegaa zaari zaari woossiyoy aybissee? Yesuusi A kaalliyaageeti Xoossaa Kawotettawu woossanaadan yootido gishshataassa.

Koyro heeran, Yesuusi Xoossaa Kawotettaabaa yootido ubbabaa A kaalliyaageeti akeekibookkona. Eti issi wode A, “Godau, ha wodiyan Israa7eelatussi kawotettaa zaaruutee?” yaagidi oychchidosona. Yesuusi Xoossaa Kawotettay awude yaanaakko etawu yootibeenna gishshawu maalaalettennan aggokkona. (Oosuwaa 1:6, 7) Hegaa giyoogee Xoossaa Kawotettay aybakko, qassi awude yaanaakko nuuni erana danddayokko giyoogee? CHii, gidenna!

Ha Wochiyo Keelay kaallidi deˈiya oyshatussi neeni zaaruwaa demmanaadan maaddana:

  • Xoossaa Kawotettay nuussi koshshiyoy aybissee?

  • Xoossaa Kawotettaa Kawoy oonee?

  • Xoossaa Kawotettay saˈaa awude haaranee?

  • Xoossaa Kawotettay ay oottanee?

  • Xoossaa Kawotettawu haˈˈi exatana koshshiyoy aybissee?

  • Xoossaa Kawotettay aybee?