WOCHIYO KEELAA Paydo 2 2020 | Xoossaa Kawotettay Aybee?

Daro xeetu layttawu asay ha oyshaa oychchees. Zaaroy Geeshsha Maxaafan deˈees.

“Ne Kawotettai Yo”—Miilooniyan Qoodettiyaageeti Zaari Zaari Woossiyo Woosaa

Ha woosaa birshshettaa akeekanawu Xoossaa Kawotettaa xeelliyaagan zaarana koshshiyo oyshay aybee?

Xoossaa Kawotettay Nuussi Koshshiyoy Aybissee?

Asay asaa haariyo wode, metoy daro.

Xoossaa Kawotettaa Kawoy Oonee?

Xoossaa Kawotettaa Kawo gidanay oonakko eranaadan maaddiya darobati Geeshsha Maxaafan deˈoosona. Asi deˈido wode ubban, ha qommoora qonccidabati polettidoy issi ura bolli xallaana.

Xoossaa Kawotettay Saˈaa Awude Haaranee?

Yesuusa kaalliya ammanettidaageetuppe issoti issotikka hegaa eranawu koyidosona. Eta oyshaa I woygi zaaridee?

Xoossaa Kawotettay Ay Oottanee?

Xoossaa Kawotettaa xallay ha saˈaa metuwaa giigissana danddayiyoogaa Yesuusi erees. Nu ammanuwaa minttanawu he Kawotettay ay oottidee?

Xoossaa Kawotettawu Haˈˈi Exata!

Yesuusi bana kaalliyaageeti kasetidi Xoossaa Kawotettaa koyanaadan zoriis. Neeni hegaa waata oottana danddayay?

Xoossaa Kawotettay Aybee?

Daro asay Xoossaa Kawotettay yaanaadan woossees; shin neeni hagaadan qoppana danddayaasa; Xoossaa Kawotettay aybee, qassi I ay oottanee?