Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Siiqiyo Uri Hayqqiyo Wode

Siiqiyo Uri Hayqqiyo Wode

“Ta bayra ishay qoppennan hayqqido wode, tawu leeliis. Daro aginay aadhdhinkka, A hassayiyo wode ta wozanaa mashshan caddidobadan keehi seelettays. Issi issitoo, ‘Ta ishay ayssi hayqqidee?’ gaada yiillotays. Qassi aara daro wodiyaa aattabeenna gishshawu, tana mooranchchadan xeellays.”—Vanesso, Awusttiraaliyaa.

NEENI siiqiyo uri hayqqidaba gidikko, neeyyookka darobay, hegeekka kayyoy, booraseenne leelay siyettana danddayees. Neeni yiillotennan, mooridabadan qoppennaaninne yayyennan aggakka. Geella, ‘Deˈuwan deˈiyoogee goˈˈiishsha’ gaadakka qoppennan aggakka.

Azzaniyoogee laafatetta gidennaagaa ammanetta. Hegee ne siiqiyo urawu neeni ay keena qarettiyaakko bessees. Gidoppe attin, azzanuwaappe minettiyoogee danddayettiyaabee?

ISSOTI ISSOTI WAANI GENCCIDONAA?

Kayyoy mule aggennaba milatikkokka, kaallidi deˈiya qofay nena minttettana danddayees:

KOSHSHIYO WODE KAYYOTTA

Asay azzaniyo ogee woy azzaniyo wodee dumma dumma. SHin yeekkiyoogee azzanuwaappe guuttaa woppissana danddayees. Doomettan denttido Vanessa, “Taani seelaappe woppaa demmanawu yeekkays” yaagaasu. I michchiyaa qoppennan hayqqido Soofíya hagaadan gaasu: “Hanotaa qoppiyoogee keehi azzanttiyaaba, hegee deeˈˈida masunttaa meecciyoogaa mala. He seelay danddayanawu metiyaaba, shin yaatiyoogee woppaa demmanawu maaddees.”

NENA QOFISSIYAABAANNE NEEYYO SIYETTIYAABAA HARATUSSI YOOTA

Issi issitoo neeni asaara gayttanawu koyennaagee erettidaagaa. SHin, azzanoy ne xallawu keehi  deexxiyaaba. A aaway hayqqido 17 laytta naˈay Jaaredi hagaadan giis: “Tawu siyettiyaabaa haratuyyo yootaas. Taani odiyoobay waayi qoncce gidana, shin taayyo siyettiyaabaa haraatuyyo yootidoogee tana maaddiis.” Doomettan denttido Janesa demmido hara maaduwaa qonccissaydda hagaadan gaasu: “Haratuura haasayiyo wode keehi woppu gays. Harati taayyo siyettiyaabaa akeekiyo gishshawu kayyottikkenne boorasikke.”

MAADUWAA KOYA

Issi dottoriyaa hagaadan gaasu: “Siiqiyo uri hayqqin kayyottiyaageeti laggetinne dabboti eta sohuwaara maaddikko, genccanawunne kayyuwaappe minettanawu metootokkona.” Ne laggeti nena waati maaddanaakko etawu yoota, eti maaddanawu koyikkonne, waati maaddanaakko waayi erana.—Leemiso 17:17.

XOOSSAAKKO SHIIQA

Tina yaagasu: “Taani qoppennan deˈishin ta aqo laggiyaa kanseree worin, ayyo ta metuwaa, tana qofissiyaabaanne tawu siyettiyaabaa yootana danddayenna gishshawu, ubbabaa Xoossaayyo yootaas! Ubba gallassi koyro he galla genccanaadan tana maaddana mala Xoossaa oychays. Xoossaykka taani odada wurssenna daro ogetun tana maaddiis.” I aayyiyaa hayqqido wode 22 laytta naˈa gidida Tarsha hagaadan gaasu: “Geeshsha Maxaafaa ubbatoo nabbabidoogee tawu woppaa immiis. Hegee taani minttettiyaabaa qoppanaadan maaddiis.”

DENDDUWAABAA QOPPA

Tina gujjadakka hagaadan gaasu: “Taani ta aqo laggiyaa, ta naati qassi bantta aawaa he wode keehi laamotido gishshawu, dendduwaa hidootay koyro tana minttettibeenna. SHin haˈˈi oyddu layttaappe guyyiyan he hidootaa mintta oyqqaas. Hegee taani ciimmaappe kiyanwu kutuuta oyqqido wodoro mala. Taani A zaarettada demmanaagaa qoppays; hegee qassi taayyo daro woppaanne ufayssaa immees!”

Neeni kayyottada sohuwaara waaya minettana. Gidoppe attin, Vanesi hanotay minttettees. A, “Neeni mule minettikke gaada qoppiyaaba gidikkokka, loddan loddan minettaasa” yaagaasu.

Hassaya, neeni hayqqida ura laamotiyoogaa aggana xayikkokka, deˈuwan deˈiyoogee awudekka goˈˈees. Siiqiya Xoossay nena maaddin, neeni loˈˈo laggetuura ufayttada deˈana danddayaasa. Mata wode Xoossay hayqqidaageeta denttana. I neeni siiqiyo hayqqida uri hayquwaappe denddin A qoommiyo wodiyaa neeni beˈanaadan koyees. Hegaappe simmin, ne wozanaa mishoy merinawu xayi aggana!