Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Deˈuwan Deˈiyoogee Goˈˈiyoy Aybissee?

Deˈuwan Deˈiyoogee Goˈˈiyoy Aybissee?

Fizala machchiyaa hayqqoosappe issi laytta gidiyaagee aadhdhin I wozanaa shuhettana koshshiis. I hagaadan giis: “Taani Iyyooba maxaafaa nabbabiyo wode, Yihooway Geeshsha Maxaafan hegaa xaafissido gaasoy deˈiyoogaa erays. Nuuni keehi unˈˈettiyo wode, nuugaadan unˈˈettida uraabaa Geeshsha Maxaafaappe nabbabiyoogee nuna minttettees.” I gujjidi, “Deˈuwan deˈiyoogee goˈˈiyaaba” yaagiis.

Tarsha ba aayyiyaa hayqqiyo wode yelaga. A hagaadan gaasu: “Tana daro metoy gakkikkonne, tana Medhdhidaagaa eriyoogee deˈuwawu halchchettidabaa akeekada, hidootan naaganaadaaninne ufayttanaadan oottees. Yihooway nuuni ubba galla genccanaadan nuna maaddana danddayiyoogaa ammanettana danddayoos.”

DUMMA dumma waayee gakkidi, deˈoy genccanawu keehi metiyaaba milatanaadan waati oottana danddayiyaakko hagaappe kasetiya huuphe yohotun qoncciis. Ne metuwan neeni gencciyo wode, deˈuwan deˈiyoogee goˈˈiyaabeeshsha, woy qassi tawu qoppiya uri deˈiishsha gaada qoppana danddayaasa. Ne metuwan Xoossay neessi qoppiyoogaa ammanetta. Neeni ayyo alˈˈo.

Mazamure 86 xaafidaagee, “Neeni taayyo alliyo gishshau, ta metuwaa gallassan taani neeyyo waassais” yaagidi, I Xoossan ammanettiyoogaa yootiis. (Mazamure 86:7) SHin, neeni ‘Xoossay “ta metuwaa gallassan” waati zaaranee? gaada oychchana danddayaasa.’

Xoossay ne metuwaa sohuwaara qaarana xayikkonne, A Qaalay Geeshsha Maxaafay neeni genccanaadan maaddiya sarotettaa I neessi immana danddayiyoogaa hagaadan yootees: “Xoossaa intte woossiyo woosa ubban a keehi galatiiddi, inttena koshshiyaabaa ubbau woossiteppe attin, issibaukka hirggoppite. Qassi asa eratettaa ubbaappe aadhdhiya Xoossaa sarotettai intte wozanaanne intte qofaa . . . naagana.” (Piliphphisiyuusa 4:6, 7) Xoossay nuuyyo qoppiyoogaa nuuni ammanettanaadan kaallidi deˈiya Geeshsha Maxaafaa xiqiseti waatidi maaddiyaakko hayyanaa qoppa.

Xoossay Neeyyo Qoppees

“[Siine kafotuppe] issinnonne Xoossai dogenna. . . . Daro siine kafotuppe intte aadhdheeta.”Luqaasa 12:6, 7.

HAGAA QOPPA: Siine kafotu mala guutta kafoti daro asawu maaddiyaabaa waayi milatana; shin Xoossay etawu qoppees. Xoossay siine kafota ubbaa akeekees; ubbaykka alˈˈo mereta. Asay Xoossawu siine kafotuppe keehi aadhdhees. Xoossay saˈan medhdhido meretatu ubbaappe asay keehi maalaalissiya mereta. Eti Xoossaa “leemisuwan” merettidosona, qassi maalaalissiya A eeshshata bessiyoogan dicci dicci baana danddayoosona.—Doomettaabaa 1:26, 27.

“Abeet GODAU, neeni tana qoradasa; qoradakka eradasa. . . . Neeni ta qofaa . . . akeekaasa. . . . Tana paaccada, ta qofaa era.”Mazamure 139:1, 2, 23.

HAGAA QOPPA: Xoossay nena loytti erees. Neessi siyettiyaabaanne nena qofissiyaabaa I erees. Ne metuwaanne nena hirggissiyaabaa harati erana xayikkonne, Xoossay neeyyo qoppeesinne nena maaddanawu koyees. Hegee deˈuwan deˈiyoogee goˈˈiyaaba gidanaadan oottees.

 Ne Deˈoy Ufayssiyaagaa

“Abeet GODAU, ta woosaa siya; ta waasoi neekko gakko. . . . Ne haittaa taakko yegga; taani neeyyo waassiyo wode, taayyo eesuwan alla. . . . I hiyyeesatu woosaa siyana.”Mazamure 102:1, 2, 17.

HAGAA QOPPA: Bantta tuggaa gaasuwan asay afuxxido afutta ubbaa Yihooway akeekees. (Mazamure 56:8) Hegan ne afuttaykka deˈees. Neeni Xoossaayyo alˈˈo gidiyo gishshawu, I ne waaye ubbaanne ne afutta ubbaa hassayees.

“Taani ne Xoossaa gidiyo gishshau dagammoppa. Taani nena minttana; qassi taani nena maaddana. . . . Taani GODAI, ne Xoossai . . . nena, ‘Yayyoppa, taani nena maaddana’ [yaagays].”Isiyaasa 41:10, 13.

HAGAA QOPPA: Xoossay nena maaddanawu koyees. Neeni kunddikko, I nena denttana.

Sinttappe Keha Wodee Yaanaagawu Hidootay Deˈees

“Xoossaa Na7aa ammaniya ubbai merinaa de7uwaa ekkanaappe attin, xayenna mala, Xoossai ha sa7aa keehi siiqido gishshau, ba mexi issi Na7aa immiis.”Yohaannisa 3:16.

HAGAA QOPPA: Xoossay nena keehi siiqiyo gishshawu, ba Naˈaa, Yesuusa ne gishshataassi yarshsho oottidi ba dosan immiis. He yarshshoy neeni merinawu ufayssiya deˈo deˈanaadan oottees. *

Neeni metootananne ne deˈoy genccanawu keehi metiyaaba milatana danddayikkonne, Xoossaa Qaalaa minttada xannaˈanne Xoossay qaalaa gelidoban ne ammanuwaa mintta. Hegee neeni ufayttanaadaaninne deˈuwan deˈiyoogee goˈˈiyaaba gidiyoogaa ammanettanaadan oottana.

^ MENT. 19 Yesuusa yarshshoy nena waati maaddana danddayiyaakko gujjada eranawu, www.jw.org/wal/XUUFETA > BIIDOTA > NU SHIIQOTANNE HAGGAAZUWAA giyaagaa garssan Yesuusa Hayquwaa Hassaya giya biiduwaa xeella.