Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Deˈoy Genccanawu Metiyaaba Milatiyo Wode

Deˈoy Genccanawu Metiyaaba Milatiyo Wode

UBBABAY loˈˈo gidiyo wode, deˈoy keehi ufayssana danddayees. SHin issi issitoo metoy gakkiyo wode deˈoy keehi wayssiyaaba milatana danddayees.

Leemisuwawu, iyyo deˈiya ubbabaa gotee xayssido, Amarkkan deˈiya Saala * hagaadan gaasu: “Unˈˈissiyaabaa genccanawu danddayennabadan taayyo siyettiis.”

Nu siiqiyoogeeti hayqqiyaaba gidikko shin? Awusttiraaliyan deˈiya Jaanisa hagaadan gaasu: “Ta naaˈˈu naati hayqqido wode, ta deˈoy kinchchettida oto mala gididaagaa tawu danddayettida keenaa zaarettada koolaas. Taani, ‘Hayyanaa, hagaappe aaruwaa genccana danddayikke! Taani hayqqana koyays. Deˈanawu koyikke’ yaagada Xoossaa woossaas.”

Qassi Daaneeli A machchiyaa ammanettabeenna wode keehi qohettiis. I hagaadan giis: “Ta machchiyaa ammanettabeennaagaa tawu paaxido wode ta wozanaa mashshay caddidobadan tawu siyettiis. Hegee tana zaari zaari asatettan qohiisinne daro aginawu hegaadan oottiis.”

Ha Wochiyo Keelay kaallidi deˈiya metoy gakkiyaaba gidikkokka deˈuwan deˈiyoogee goˈˈiyoogaa qonccissees

Koyruwan, daafabay gakkiyo wode waani genccana danddayiyoo?

^ MENT. 3 Ha maxeetiyan issi issi sunttati laamettidosona.