Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Aqo Laggee Haraa Siiqiyo Wode

Aqo Laggee Haraa Siiqiyo Wode

“Ta azinay yelaga maccaasiyo dosidi tana aggidi biyoogaa yootido wode, hayqqiyaakko ixxabeykke. Ta A gishshawu gaada aggabayidobaa hassayiyo wode, hegee tawu bessennaba.”—Maariyo, Isppeene.

“Ta keettaayiyaa qoppennan deˈishin tana aggada biido wode, ta wozanay maashi aggiis. Nu amoti, nu hidootatinne nu halchchoti ubbay hada kiyidosona. Unˈˈettiyaaba ubbaappe laˈa kiyidabadan taayyo siyettido gallassati deˈiyaaba gidikkonne, wodhdha eqqada keehi unˈˈettays.”—Biila, Isppeene.

AQO DEˈUWAN ammanettennaagee keehi qohiyaaba. Issi issi aqo laggeti maarotaa oychidi simmiya bantta aqo laggeta atto giidi issippe deˈiyoogeenne bantta dabbotaa ooraxissiyoogee tuma. * Gidikkokka, aqo laggeti shaahettin woy issippe deˈinkka, bantta aqo laggee kaddidoogaa eridaageeti kayyottiyoogee attennaba. Hegeeti bantta meqqida wozanaa waati koolanee?

MAADDANA DANDDAYIYA GEESHSHA MAXAAFAA XIQISETA

Qohoy gakkido daro aqo laggeti keehi mishettikkokka, Geeshsha Maxaafaappe minttettuwaa demmidosona. Xoossay eta afuttaa beˈiyoogaanne etawu qarettiyoogaa eridosona.—Milkkiyaasa 2:13-16.

“Tana hirggai woriyo wode, neeni tana woppu oottada ufaissaasa.”Mazamure 94:19.

Biili hagaadan giis: “He xiqisiyaa nabbabiyo wode, issi qarettiya aaway ba naˈaassi oottiyoogaadan Yihooway ta sahuwaa qaretan irxxissiyaabadan taayyo siyettees.”

“Ammanettiyaageetuyyo neeni ammanettiyaagaa.”Mazamure 18:25.

I azinay daro aginawu ammanettennaagaa gididi takkido Karmeena hagaadan gaasu: “Ta azinay ammanettiya asa gidibeenna. SHin Yihoowan ammanttays. I tana awudenne aggiigenna.”

“Xoossaa intte woossiyo woosa ubban . . . inttena koshshiyaabaa ubbau woossiteppe attin, issibaukka hirggoppite. Qassi asa eratettaa ubbaappe aadhdhiya Xoossaa sarotettai intte wozanaanne intte qofaa nagana.”Piliphphisiyuusa 4:6, 7.

Saasha, “Ha xiqisiyaa zaara zaarada nabbabays” yaagaasu. Gujjadakka, “Taani zaara zaara woossin Xoossay taayyo saruwaa immiis” gaasu.

Qommoora etabay odettido ubbawu issi issitoo hidootay xayiis. SHin eti Xoossaa Yihoowan ammanettidosonanne A Qaalaappe wolqqaa demmidosona. Biili hagaadan giis: “Hara ubbabay xayidaba milatido wode, ta ammanoy ta deˈoy ufayssiyaagaa gidanaadan oottiis. Guutta wodiyawu ‘taani haiquwaa milatiya xumaa giddoora biikkokka,’ Xoossay tanaara deˈees.”—Mazamure 23:4.

^ MENT. 4 Atto gaanaa woy agganaakko qofaa demmanawu, “Aqo Laggee Ammanettennaagaa Gidiyo Wode” giya Masqqala 8, 1999, Beegottite! (Amaarattuwaa) maxeetiyan kiyida qofaa xeella.