WOCHIYO KEELAA Paydo 2 2019 | Deˈuwan Deˈiyoogee Goˈˈii?

Azzanttiya hanotay neeni deˈuwan deˈiyoogee goˈˈii? gaada oychchanaadan oottees

Deˈoy Genccanawu Metiyaaba Milatiyo Wode

Azzanttiya daro metoy gakkishinkka, deˈuwan deˈiyoogee goˈˈiyaaba.

Daafabay Gakkiyo Wode

Geeshsha Maxaafay immiyo zoree, meretay gattido daafabaappe neeni minettanaadan maaddana danddayees.

Siiqiyo Uri Hayqqiyo Wode

Siiqiyo uri hayqqin genccanawu nena maaddana danddayiya ichchashu qofaa beˈa.

Aqo Laggee Haraa Siiqiyo Wode

Mooribeenna daro aqo laggeti Geeshsha Maxaafaappe minttettuwaa demmidosona.

Neeni Wolqqaama Harggiyaa Harggiyo Wode

Wolqqaama harggiyaa harggido wode issoti issoti waani genccidaakko tamaariyoogaa.

Neeni Keehi Azzanda Deˈanawu Koyenna Wode

Hayquwaa amottana gakkanawu keehi unˈˈetta eray? Maaduwaa awuppe demmana danddayay?

Deˈuwan Deˈiyoogee Goˈˈiyoy Aybissee?

Harati ne unˈˈettidoogaa akeekana danddayenna wode, Xoossay neessi qoppiyoogaanne nena maaddana koyiyoogaa ammanetta.

‘I Neeyyo Qoppee⁠s’

Ha Geeshsha Maxaafaa xiqiseti nena minttettananne maaddana danddayoosona.