Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Polettana Hidootaa

Polettana Hidootaa

Yesuusi kaseti yootidoogaadan, Xoossaa Kawotettaa mishiraachchoy kumetta saˈan sabbakettiiddi deˈees. (Maatiyoosa 24:14) Geeshsha Maxaafan deˈiya Daaneela maxaafay he Kawotettay Xoossaa haaro gidiyoogaa yootees. He maxaafan shemppo 2n, beni Baabilooneppe doomidi ha wodiyaa gakkanawu haarida amarida wolqqaama kawotettatu dendduwaabaa yootiya hiraagay deˈees. Sinttappe hananabaa paydo 44y hagaadan gees:

“Saluwaa Xoossai mulekka kunddenna, hara asaukka imettenna kawotettaa essana. He eqqida kawotettai he kawotettata ubbaa gaaceretti xaissana; shin i merinau eqqidi daana.”

Hageenne Geeshsha Maxaafan deˈiya hara hiraagati Xoossaa Kawotettay asa haaro ubbaa xayssidi, asay saˈan woppu giidi maara deˈanaadan oottanaagaa yootoosona. Xoossaa Kawotettaa haaruwan deˈoy ay mala gidanee? Mata wode polettana maalaalissiya hidootatuppe amaridaageeti kaallidi qonccidosona.

 • OLAY DEˈENNA

  Mazamure 46:9: “[Xoossay] sa7aa gaxaa gakkanaassi de7iya olaa teqqees; wonddafiyaa menttees; tooraa kinchchees; gonddalliyaakka taman xuuggees.”

  Ha wodiyan ola miishshaa medhdhiyo eraanne hegawu kessiyo miishsha ubbaa woranawu gidennan, asa maaddanawu goˈettiyaakko alamee ay mala soho gidanaakko qoppa! He hidootay Xoossaa Kawotettaa haaruwan polettana.

 • HARGGEE DEˈENNA

  Isiyaasa 33:24: “Ooninne, ‘Taani harggais’ yaagenna.”

  Wozanaa harggee, kansseree, shekkeeree, woy hara ay harggeenne oonakka caddenna alamiyaabaa qoppa. He wode hosppitaalekka xalekka koshshenna. Sinttappe saˈan deˈana ubbawu polo payyatettay deˈana.

 • KOSHAY DEˈENNA

  Mazamure 72:16: “Biittan daro kattai mokko; dereti kattan kamettona.”

  Biittay asa ubbawu gidiya kattaa mokkana; qassi ubbay hegaa demmana. Namisettiyaanne bollawu koshshiya quma meenna uri deˈenna.

 • SAHOY, KAYYOYNNE HAYQOY DEˈENNA

  Ajjuutaa 21:4: “Xoossai eta aifiyaappe afutta ubbaa quccana. Hagaappe sinttanau haiqoinne kayyoi woi waasoinne sahoi de7enna. Aissi giikko, ceegabai xayiis.”

   Hegee saˈay gannate gidin wottiyoobi baynna asa gididi merinawu deˈana giyoogaa! Hagee nuna medhdhida siiqiya Xoossaa Yihooway gelido qaala.

TUMUPPE POLETTANA

Hagee polettanaadan coo amottiyoobee? Daro asay Geeshsha Maxaafay yootiyo hidootay ufayssiyaaba gidiyoogaa maayikkokka, dumma dumma gaasuwan merinaa deˈo giyoobaa akeekanawu metootees. Ay asinne hegaa mala deˈo deˈi erenna gishshawu, hegee garamiyaaba gidenna.

Asay nagarawunne hayquwawu aylletidi, sahuwan, tuggaaninne metuwan adussa wodiyawu deˈido gishshawu, daro asay hegaa mala deˈuwaa meretan wottin deˈiyaabadan xeellees. SHin hagee nuna medhdhida Xoossaa Yihooway asawu halchchido deˈuwaappe keehi dumma.

Xoossay ba gelido qaala ubbay polettanaagaa nuuni akeekanaadan koyidi, “[Ta qaalay] taani halchchidoogaa polana; qassi kiittidoogaa oottanaappe attin, taakko coo simmenna” yaagidi mintti yootiis.—Isiyaasa 55:11.

Yihooway Geeshsha Maxaafan ‘worddotenna Xoossaa’ geetettiis. (Tiitu 1:2) I ha ufayssiya ubbabaa sinttappe ehaanawu qaalaa gelido gishshawu, ‘He qaalaadan asay saˈan Gannatiyan tumuppe merinawu deˈanee? Xoossay qaalaa gelidobaappe goˈettanawu nuuni ay oottana bessii?’ giidi nuna oychchiyoogee eratetta. Kaalliya sinttatun deˈiya, ha oyshatuyyo zaaro gidiya qofay nena maaddana.