Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Polettida Hiraagata

Polettida Hiraagata

Delfin deˈiya, hiraagaa yootiya bitanee odidoban Krosesi cimettidi Parsse kawuwan xoonettidoogaa yootiya taarikiyaa beˈida. SHin Geeshsha Maxaafan Parsse kawuwaa xeelliyaagan odettida hiraaga ubbay aybinne attennan polettiis.

Hananabaa yootiya Isiyaasa giyo Ibraawe asi he kawoy yelettanaappe 200 layttaa kasetidi, A sunttaa Qiiroosa gi yootidi, I gita katamaa Baabiloona waati xoonanaakko qonccissiis.

Isiyaasa 44:24, 27, 28: “GODAI hagaadan yaagees; . . . taani haattaa ciimmatakka, ‘Melite! Intte goggiya haattatakka melissana’ yaagais. Qassi Qiiroosa, ‘Neeni ta asaa heemmiyaagaa; neeni Yerusalaame katamaa, “Ne simmada keexettana” yaagadanne, Beeta Maqidasiyaakka, “Ne baasoi baasettana” yaagada ta halchchuwaa poliyaagaa’ yaagais.”

Giriiketu taarikiyaa xaafee Herodootusi, Qiiroosa olanchchati Baabiloone katamawu goggiya Efiraaxiisa SHaafay wora gogganaadan oottidoogaa yootiis. Qiiroosi hiillatidi oottidobay A olanchchati shaafaa pinnanaadan oottiis. Qiiroosi he katamaa xooni simmidi, Baabiloonen omoodettidi deˈiya Ayhudata laˈa kessidi, 70 layttawu baysa gididi deˈida Yerusalaame katamaa zaaretti keexxanawu baanaadan yootiis.

Isiyaasa 45:1: “GODAI tiyidoogau, kawotettata ayyo haarissana mala, kawotu gittaa birshshana malanne penggeekka ayyo a sinttan dooyettana mala, a ushachcha kushiyaa oiqqido Qiiroosau GODAI hagaadan yaagees.”

Akeekennan dooyetti uttida, katamaa naaˈˈu gita penggetuura Parsseti gelibayidosona. Baabilooneti Qiiroosi halchchi uttidobaa eriyaakko, shaafaakko efiya ubba pengetakka gorddi uttana shin. SHin katamaa ooninne naagibeenna.

SHin hagee Geeshsha Maxaafan odettidoogaadan polettida daro hiraagatuppe issuwaa xalla. * Asay darotoo worddo xoossatu kaaletuwan yootoos giyo hiraagatuppe Geeshsha Maxaafaa hiraagay dummatees; ayyo pulttoy, “Wurssettan hananabaa doomettan, qassi biron hanibeenna yohota beni wodiyaappe doommada awaajjais” yaagida Xoossaa.—Isiyaasa 46:10.

Hegaadan gaana danddayiyay A sunttay Yihoowa gidido, tumu Xoossaa xalla. He sunttaa birshshettay “Hananaadan Oottees” giyoogaa. Hegee I sinttanaabaa eridi ba sheniyaadan oottana danddayiyoogaa bessees. Qassi hegee I gelido  qaala ubbaa polanaagaa nuuni ammanettanaadan oottees.

HA WODIYAN POLETTIYA HIRAAGATA

Nu wodiyaabaa Geeshsha Maxaafaa hiraagay woygiyaakko eranawu koyay? Geeshsha Maxaafay “wurssetta gallassi waissiya wodee yaanaagaa” 2,000 gidiya layttappe kasetidi yootiis. Aybaassi wurssetta gallassee? Saˈaa woy asaa wurssettaa gidennan, daro shaˈu layttawu asaa tuggayida ooshshaa, naaquwaanne metuwaa wurssetta. ‘Wurssetta gallassaa’ shaakki erissiya amarida hiraagata ane pilggoos.

2 Ximootiyoosa 3:1-5: “Wurssetta gallassi . . . asati banttana siiqiyaageeta, miishshaa siiqiyaageeta, ceeqettiyaageeta, ayyiyaageeta, cayiyaageeta, banttana yelidaageetuyyo azazettennaageeta, galatennaageeta, geeshshatetti bainnaageeta, siiqoi bainnaageeta, sigettennaageeta, zigirssanchchata, banttana naagennaageeta, kehennaageeta, lo77obaa dosennaageeta, kashi erikke giyaageeta, eesotiyaageeta, otoruwan sugettiyaageeta, qassi Xoossaappe aattidi, ufaittiyoobaa dosiyaageeta gidana. Eti nu ammanuwaa bolla doonan ekkidabaa milatana; shin a tumu wolqqaa erikke gaana.”

Hagee ha wodiyan deˈiya asaa eeshsha gidiyoogaa maayikkii? Nu yuushuwan deˈiya asay miishshaa siiqiyaagaanne otoruwan sugettiyaagaa gidiyoogaa akeekabeykkii? Asay haratuppe darobaa koyiyoogaanne asaara maayettanawu darin koyennaagaa akeekabeykkii? Ubbasan naati banttana yelidaageetuyyo azazettennaagaa, qassi asay Xoossaappe aattidi ufayttiyoobaa dosiyoogaa akeekennan aggakka. Qassi galla galla hanotay yaa iiti iiti bees.

Maatiyoosa 24:6, 7: “Olaa oduwaa siyanau intte de7eeta. . . . Issi biittaa asai hara biittaa asaara olettana; qassi issi kawotettai hara kawotettaara olettana.”

Asay 1914⁠ppe doommidi olan woy ola miishshan hayqqida asaa qooday 100 miilooneppe dariyoogaa yootees; hegee daro biittaa asaa qoodaappe darees. He cora asaa hayquwan harati ay keena yeekkidaakko, kayyottidaakkonne tuggatidaakko qoppa. Asay ba balaappe tamaaridi, olaa aggidee?

Maatiyoosa 24:7: ‘Koshay ubbasan deˈana.’

Ze World Fud Program giyo dirijjitee hagaadan giis: “Asawu ubbawu gidiya kattay mokkiyo ha alamiyan, 815 miiloone asay woykko uddufun asaappe issoy galla galla mela aqees. Qassi heezzu asaappe issoy bollawu keehi koshshiya qommo kattaa demmenna.” Layttan layttan heezzu miiloone gidiya naati namisaa gaasuwan hayqqiyoogee odettees.

Luqaasa 21:11: “Biittai wolqqappe [qaaxxana].”

Biittay asawu akeekettiyaagaa keenaa layttan layttan 50,000too gidiyaagaa qaaxxees. Keettaa laaliya biittaa qaattay 100 gidana; qassi layttan layttan biittay issitoo keehi wolqqaama qaattaa qaaxxees. Manggettidi yootido issi xinaatiyan, 1975⁠ppe 2000 gakkanawu, 471,000 asay biittaa qaattan hayqqiis.

Maatiyoosa 24:14: “Asa ubbau markka gidana mala, kawotettaa wonggeliyaa mishiraachchoi sa7a ubban odettana; hegaappe guyyiyan, wurssettai gakkana.”

Hosppun miilooneppe dariya Yihoowa Markkati kumetta saˈan, 240 gidiya biittatun Xoossaa Kawotettaa mishiraachchuwaa yootoosonanne markkattoosona. Eti asay keehi dariyo katamatun, qeeri katamatun, gaxariyaaninne asi deˈiyo ubbasan mishiraachchuwaa yootoosona. He oosoy Xoossay koyiyoogaadan oosettin, ‘wurssettay gakkanaagaa’ he hiraagay yootees. Hegee woygiyoogee? Asaa haaroy xayin, A sohuwan, hegeekka Xoossaa Kawotettay haariyoogaa doommana giyoogaa. Xoossay qaalaa gelido, A Kawotettaa haaruwan polettanabay aybee? Hegaa eranawu kaalliyaagaa nabbaba.

^ MENT. 8Haasayennan Tumu Hiraagaabaa Markkattees” giya huuphe yohuwaa xeella.