Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Xoossaanne Kirsttoosa Xeelliyaagan Tumaa

Xoossaanne Kirsttoosa Xeelliyaagan Tumaa

Asay daro xoossatussi goynniyaaba gidikkonne, tumu Xoossay issuwaa xalla. (Yohaannisa 17:3) I ‘Ubbaappe Xoqqiyaagaa,’ ubbabaa medhdhidaagaa, qassi deˈuwaa ubbawu pulttoy A. Nuuni A xalaalawu goynnana bessees.—Daaneela 7:18; Ajjuutaa 4:11.

Xoossay Oonee?

Koyro xaafettida doonan Xoossaa sunttay 7,000 GIDIYA SOHUWAN DEˈEES

YIHOOWA Xoossaa sunttaa

GODAA, XOOSSAA, AAWAA Yihoowa bonchcho sunttatuppe amaridaageeta

Xoossaa Sunttay Oonee? “Taani Yihoowa. Hegee ta sunttaa” yaagidi Xoossay ba huuphen yootees. (Isiyaasa 42:8, NW) Xoossaa buzo sunttay koyro Geeshsha Maxaafan 7,000 gidiya sohotun deˈees. SHin Geeshsha Maxaafaa birshshiya daroti A sunttaa kessidi “GODAA” giyoogaa mala hara bonchcho sunttatun laammidosona. Xoossay neeni A dabbo gidanaadan koyiyo gishshawu, ‘A sunttaa xeesanaadan’ koyees.—Mazamure 105:1.

Yihoowa Bonchcho Sunttata. Geeshsha Maxaafan “Xoossaa,” “Ubbaa Danddayiyaagaa,” “Medhdhidaagaa,” “Aawaa,” “Godaa,” qassi “Ubbaa Haariyaagaa” giyaagaa mala bonchcho sunttay deˈees. Daro woosan, Yihoowa sunttay Geeshsha Maxaafan bonchcho sunttaaninne Yihoowa giyo buzo sunttan qoncciis.—Daaneela 9:4.

 Xoossaa. Xoossay ayyaana. (Yohaannisa 4:24) Geeshsha Maxaafay “Xoossaa be7ida asi mulekka baawa” yaagees. (Yohaannisa 1:18) Awu siyettiyaabaakka Geeshsha Maxaafay yootees. Asay A azzanttana woy A ‘ufayssan’ danddayees.—Leemiso 11:20; Mazamure 78:40, 41.

Maalaalissiya Xoossaa Eeshshata. Xoossay zariyaa zariyaappe shaakkenna. (Oosuwaa 10:34, 35) Qassi I, “qaretainne maarotai kumido Xoossaa, danddayanchchaa, aggenna siiqoi daridoogaanne daro ammanettiyaagaa.” (Kessaabaa 34:6, 7) SHin, awu oyddu waanna waanna eeshshati deˈoosona.

Wolqqaa. I “Ubbaa Danddayiya Xoossaa” gididoogaadan ba gelido qaalaa ubbaa poliyoogaappe A teqqana danddayiya wolqqi baawa.—Doomettaabaa 17:1.

Aadhdhida Eratettaa. Aadhdhida eratettan Xoossaara likettana danddayiya mereti mule baawa. Geeshsha Maxaafay, ‘Aadhdhida eratettay A xalaalawu deˈiyo issi Xoossaa’ yaagiyoy hegaassa.—Roome 16:27.

Suure Pirdda. Xoossay ubbatoo suurebaa oottees. “A oosuwan wotoi baa” qassi I “iitatettai bainnaagaa.”—Zaarettido Wogaa 32:4.

Siiquwaa. Geeshsha Maxaafay, “Xoossai siiqo” yaagees. (1 Yohaannisa 4:8) Xoossay siiquwaa bessiyoogaa xalla gidennan, I mule siiqo. I siiqoy dentettiin ubbabaa oottees; qassi hegee nuna daro ogiyan maaddees.

Asay Xoossaara Dabbotiyoogaa. Xoossay saluwan deˈiya siiqiya nu Aawaa. (Maatiyoosa 6:9) Nuuni an ammaniyaaba gidikko, A dabbo gidana danddayoos. (Mazamure 25:14) Qassi Xoossay nuuni woossaa baggaara akko shiiqanaadaaninne ‘I nuuyyo qoppiyo gishshawu, nuna hirggissiya ubbabaa A bolli olanaadan’ shoobbees.—1 PHeexiroosa 5:7; Yaaqooba 4:8.

Xoossaanne Kiristtoosa Gidduwan Deˈiya Dummatettay Aybee?

Yesuusi Xoossaa Gidenna. Xoossay ba huuphen Yesuusa medhdhido gishshawu, Yesuusi dumma mereta. Geeshsha Maxaafay A Xoossaa Naˈaa giidi xeegiyoy hegaassa. (Yohaannisa 1:14) Yihooway Yesuusa medhdhi simmidi, ubbabaa medhdhanawu ba bayra naˈaa “waanna oosanchcha” oottidi goˈettiis.—Leemiso 8:30, 31; Qolasiyaasa 1:15, 16.

 Yesuus Kiristtoosi taani Xoossaa giidi mule haasayibeenna. Ubba I “[Xoossay] tana kiittin, taani a mataappe yaas” yaagiis. (Yohaannisa 7:29) Ba erissiyo ashkkaratuppe issineessi Yesuusi yootiiddi, Yihooway ‘ta Aawaanne intte Aawaa’ qassi ‘ta Xoossaanne intte Xoossaa’ yaagiis. (Yohaannisa 20:17) Yesuusi hayqqi simmin, Yihooway hayquwaappe A denttidi saluwan ba ushachcha baggan wottiis; qassi awu gita maataa immiis.—Maatiyoosa 28:18; Oosuwaa 2:32, 33.

Neeni Xoossaakko SHiiqanaadan Yesuus Kiristtoosi Maaddana Danddayees

Yesuusi ha saˈaa yiidoy ba Aawaabaa nuna tamaarissanaassa. Yihooway ba huuphen Yesuusabaa hagaadan giis: “Hagee taani siiqiyo ta Na7aa; I giyoogaa siyite.” (Marqqoosa 9:7) Ooppenne aaruwan Yesuusi Xoossaa erees. I hagaadan giis: “Na7aappenne Na7ai Aawaa bessanau koyiyo asatuppe attin, harai ooninne Aawai oonakko erenna.”—Luqaasa 10:22.

Xoossawu deˈiya eeshshaa Yesuusi loytti qonccissiis. Yesuusi ba Aawaagaa mala eeshshaa loytti bessiyo gishshawu, “Tana be7ida urai Aawaakka be7iis” yaagiis. (Yohaannisa 14:9) Yesuusi haasayiyoobaaninne oottiyooban ba Aawaagaa mala siiquwaa bessiyoogan asay Xoossakko shiiqanaadan oottiis. I, “ogee, tumainne de7oi tana; ta baggaarappe attin, ooninne ta Aawaakko baanau danddayenna” yaagiis. (Yohaannisa 14:6) Qassi I hagaadan giis: “Aawau tumaappe goinniyaageeti ayyaanaaninne tumatettan goinniyo wodee matattiis; . . . Aissi giikko, asi baayyo goinnana mala, Aawai koyiyoogeeti hageetu malaa.” (Yohaannisa 4:23) Yihooway babaa tumaa eranawu koyiya ne mala asaa koyiyoogaa ane qoppa!