Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Sinttanaabaa Xeelliyaagan Tumubaa

Sinttanaabaa Xeelliyaagan Tumubaa

Neeni sinttappe hananabaa qoppa eray? Mata wode hanana keehi koshshiyaabaa Geeshsha Maxaafay nuussi yootees; qassi hegee saˈan deˈiya ubba asaa maaddana.

“Xoossaa kawotettai gakkana matattidoogaa” nuuni waati eranaakko Yesuusi qonccissiis. (Luqaasa 21:31) Harabata gujjin, daro olay deˈanaagaa, biittay wolqqappe qaaxxanaagaa, daro sohuwan koshay deˈanaagaanne wurssiya harggee yaanaagaa I kasetidi yootiis; ha wodiyan nuuni hegeeta beˈiiddi deˈoos.—Luqaasa 21:10-17.

Asaa haaruwan ‘wurssetta gallassatun’ hananabaappe issoy asaa iitatettaa gidanaagaa Geeshsha Maxaafay nuussi yootees. Naaˈˈantto Ximootiyoosa 3:1-5n deˈiya qofaa nabbabana danddayaasa. He eeshshatanne oosota neeni ha wodiyan akeekiyo wode, ha xiqisee haˈˈi polettiiddi deˈiyoogaa neeni maayettiyoogee qoncce.

Hegaa giyoogee woygiyoogee? Saˈan deˈoy keehi giigana mala oottana Xoossaa Kawotettay gita laamiyaa ehaana wodee matiis. (Luqaasa 21:36) Geeshsha Maxaafay Xoossay saˈawunne an deˈana asawu loˈˈobaa immanawu qaalaa gelidoogaa yootees. Amarida leemisota beˈa.

LOˈˈO HAARUWAA

“Asai ubbai, kawotettati ubbainne dumma dumma qaalan haasayiya zareti ubbai ayyo haarettana mala, maatai, bonchchoinne kawotettai ayyo imettiis. A maatai merinau shaarettenna maataa; a kawotettai mulekka xayennaagaa.”DAANEELA 7:14.

Hegee woygiyoogee?: Xoossay essiyo, ba Naˈay Kawo gididi ayssiyo wode, kumetta saˈaa haariya kawotettan ufayttana danddayaasa.

 PAYYATETTAA

“Xiyoonen de7iya ooninne, ‛Taani harggais’ yaagenna.”ISIYAASA 33:24.

Hegee woygiyoogee?: Neeni mule harggakka woy ne bollay sila gidenna; neeni hayqqennan deˈana danddayaasa.

KUMETTA SAROTETTAA

“I sa7aa gaxaa gakkanaassi de7iya olaa teqqees.”MAZAMURE 46:9.

Hegee woygiyoogee?: Olaynne I kaalettiyo tuggay ubbay deˈenna.

SAˈAY LOˈˈO ASATUN KUMANA

“Iitaa oottiyaageeti . . . de7okkona. . . . Ashkketi biittaa laattana.”MAZAMURE 37:10, 11.

Hegee woygiyoogee?: Xoossawu azazettiya asati deˈana; shin iita asati deˈokkona.

KUMETTA SAˈAY GANNATE GIDANA

“Asati keettata keexxidi, etan de7ana; woiniyaa turatakka tokkidi, eta aifiyaa maana.”ISIYAASA 65:21, 22.

Hegee woygiyoogee?: Kumetta saˈay loˈˈiya soho gidana. Xoossay A shenee ‘saˈan’ hananaadan nuuni woossiyo woosaa polana.—Maatiyoosa 6:10.