Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Xoossay Oonee?

Xoossay Oonee?

Daro asay Xoossan ammaniyoogaa yootees. SHin Xoossay oonakko eta oychchiyo wode eti zaariyoobay dumma dumma. Issoti issoti Xoossaa mooranchchata qaxxayiyoogan ufayttiya, iita daannadan xeelloosona. Harati qassi eti ay oottinkka Xoossay eta ubbatoo siiqiyaabadaaninne atto giyaabadan qoppoosona. Qassi harati, Xoossay keehi haahuwan deˈiyaabadaaninne nuussi qoppennabadan yootoosona. Hegaa mala phalqqettiya qofay daroti Xoossay oonakko erana danddayettennabadan qoppanaadan oottiis.

Xoossay oonakko eriyoogee maaddii? Ee maaddees. Xoossaa eriyoogee neeni ne deˈuwan keehi ufayttanaadan maaddees. (Oosuwaa 17:26-28) Neeni kaseegaappe aaruwan Xoossaakko shiiqiyo wode, ikka nena kaseegaappe aaruwan siiqananne maaddana. (Yaaqooba 4:8) Xoossaabaa suurebaa eriyoogee merinaa deˈuwaa demmanaadan maaddana danddayees.—Yohaannisa 17:3.

Xoossaa waata erana danddayay? Neeni loytta eriyo ne mata laggiyaabaa qoppa. He laggetettay waani minnidee? A sunttaa, A eeshshaa, I dosiyoobaanne ixxiyoobaa, qassi I oottidobaanne oottanawu halchchidobaanne hara darobaa erana danddayaasa. Neeni abaa woy ibaa eridoogee he uraakko shiiqanaadan oottiis.

Hegaadankka, kaallidi deˈiya oyshatu zaaruwaa eriyoogan Xoossaa erana danddayoos:

Ha maxeetee Geeshsha Maxaafay ha oyshatuyyo immiyo zaaruwaa qonccissees. Ha maxeetiyan deˈiya huuphe yohoti neeni Xoossaa oonatettaa xalla gidennan, neeni aara dabbotiyo wode ay maaduwaa demmanaakkokka eranaadan maaddana.