Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Erissuwaa

Erissuwaa

GEESHSHA MAXAAFAY HA WODIYAN MAADDII?

Tekinolojee keehi zammaanido ha wodiyan eray darido gishshawu, Geeshsha Maxaafay maaddennee? Geeshsha Maxaafay hagaadan gees:

“Xoossaa maxaafa ubban Xoossaa Ayyaanai de7ees. Qassi he maxaafati . . . maaddoosona.”—2 Ximootiyoosa 3:16.

Ha Wochiyo Keelay nu deˈuwan ubbaban Geeshsha Maxaafay waatidi kaaletuwaa immiyaakko pilggees.