Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SINTTA HUUPHE YOHUWAA | AMMANETTANA KOSHSHIYOY AYBISSEE?

Ammanettennaagee Nena Qohees

Ammanettennaagee Nena Qohees

“Guuttaa worddotidi appe kiyana danddayiyo metoy ubbatookka gakkees.”—Samanto, Tohossa Afirkka.

Neeni he qofaa maayay? Samantiigaadan nunakka dumma dumma wodiyan metiyaabay gakkees. Ammanettennaadan paacciyaabay gakkiyo wode nuuni oottiyoobay nuuni xoqqu oottidi xeelliyoobay aybakko bessees. Leemisuwawu, nuuni asan nashettiyoogaa hara aybippenne xoqqu oottidi xeelliyaaba gidikko, worddotiyoogee bessiyaaba giidi qoppana danddayoos. Gidikkokka, tumay qoncciyaa kiyiyo wode, wordduwaa haasayidoogee darotoo iitabaa kaalettees. Kaallidi deˈiyaabaa beˈa.

AMMANETTENNAAGEE DABBOTAA MOOREES

Ammanettiyoogee issippetettawu keehi koshshiyaaba. Naaˈˈu asati issoy issuwawu ammanettikko, woppu giidi deˈoosona. SHin hegaadan ammanettiyoogee issi kutti haniyaaba gidenna. Asay worddotennan haasayiiddinne kehiiddi issoy issuwaara wodiyaa aattiyo wode, issoy issuwaa ammanees. SHin issitoo worddotikko, eti issoy issuwaa ammanettiyoogaa aggana danddayoosona. Issi uri ammanettenna asa gidiichikko, zaarettidi a ammananaagee deexxiyaaba gidana danddayees.

Neeni loˈˈo lagge gaada ammaniyo uri nena cimmi erii? Yaatin neeyyo aybi siyettidee? Hegan qohettennan, ubba qassi nena kaddidabadan qoppennan aggakka. Hegaadan qoppiyoogee wottin deˈiyaaba. Ammanettennan aggiyoogee alˈˈo dabbotaa mooriyaaba gidiyoogee aynne sirissenna.

AMMANETTENNAAGEE HARAYKKA AMMANETTENNAADAN OOTTEES

Kaliforniyaa Yuniversttiyaa profeeseree Robert Inesi, “ammanettennan aggiyoogee asaappe asaa oyqqiya hargge mala” gidiyoogaa akeekiis. Hegaa gishshawu, ammanettenna uraara darotoo wodiyaa aattiyaaba gidikko, neenikka ammanettenna ura gidana danddayaasa.

Ammanettennan aggiyoogee nena piredan oyqqennaadan waatana danddayay? Geeshsha Maxaafay nena maaddana danddayees. Hegaara gayttida amarida Geeshsha Maxaafaa maarata beˈa.